Menu
Live η κίνηση | Τιμές Καυσίμων Podcasts | Προσιτά ποιοτικά ελαστικά

ΝΕΑ

Από «κόσκινο» τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

  • Γιώργος Κ. Ανδρής (ga@newsauto.gr)

Σύσταση Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων ορίζει το άρθρο 51 του νομοσχεδίου για την Μικροκινητικότητα.

Τέλος στις ψευδείς δηλώσεις στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα επιδιώκει να θέσει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με τη σύσταση μητρώου εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων όπου και θα κατατίθενται ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία των οχημάτων που εισάγονται.

Με αυτό τον τρόπο το Υπουργείο εκτιμά ότι δεν θα καθυστερούν οι διαδικασίες εκτελωνισμού των οχημάτων ενώ από την άλλη μεριά οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις που θα πραγματοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα (3μηνο) θα περιορίσουν το φαινόμενο της κατάθεσης πλαστών ή ψευδών πιστοποιητικών που σκοπό έχουν την μείωση του κόστους εκτελωνισμού.

Ειδικότερα στο άρθρο 51 του νομοσχεδίου για την Μικροκινητικότητα αναγράφεται ότι: «Σύσταση Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων:

1.Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καταρτίζεται και τηρείται Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.), για την κεντρική εξ αποστάσεως εποπτεία και έλεγχο της τήρησης των απαραίτητων συνοδευτικών δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εισαγωγή και πρώτη ταξινόμηση μεταχειρισμένων οχημάτων στη χώρα μας.

2.Στο Μ.Ε.Μ.Ο. θα καταχωρούνται υποχρεωτικά από τους εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων για κάθε εισαγόμενο μεταχειρισμένο όχημα τα κάτωθι στοιχεία: α., ο αριθμός πλαισίου του, β. η κατηγορία του (μεταφοράς προσώπων Μ1, Μ2 και Μ3, μεταφοράς αγαθών Ν1, Ν2 και Ν3, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα Ο1, Ο2 και Ο3), γ. ο κατασκευαστικός του οίκος δ. το μοντέλο, ο τύπος, η παραλλαγή και η έκδοσή του, ε. ο κυβισμός του κινητήρα του, στ. το μέγιστο μικτό βάρος του (αν πρόκειται όχημα κατηγορίας Ν1, Ν2, Ν3, Ο1, 02 ή Ο2) ή οι θέσεις καθημένων του (αν πρόκειται για όχημα κατηγορίας Μ1, Μ2 ή Μ3), ζ. η εκ κατασκευής αντιρρυπαντική του τεχνολογία, η. οι συνδυασμένες ή και οι σταθμισμένες εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα θ. η ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του στην αλλοδαπή, ι. οι εκκρεμείς ανακλήσεις ασφαλείας αυτού . Παράλληλα, στο Μ.Ε.Μ.Ο. θα καταχωρούνται ψηφιοποιημένα αντίγραφα για το εν λόγω εισαγόμενο μεταχειρισμένο όχημα (με σάρωση εγγράφου): (1) της βεβαίωσης του αντιπροσώπου /πληροφορίες εξοπλισμού που στην περίπτωση κατά την οποία κατατίθενται υποχρεωτικά στο τελωνείο για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας του, (2) του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου στην αλλοδαπή εφόσον το όχημα είχε καταστεί, σε προγενέστερο χρόνο, υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με τη συχνότητα ελέγχου του κράτους μέλους προηγούμενης κυκλοφορίας του, (3) του πιστοποιητικού συμμόρφωσης του (4) του παραστατικού πώλησης από τον αλλοδαπό διανομέα (5) της διαγεγραμμένης άδειας κυκλοφορίας του της αλλοδαπής (6) του πιστοποιητικού του τελωνείου ταξινόμησης.

Επιτέλους! Άρση παρακράτησης κυριότητας στην 7ετία

3.Κάθε εισαγωγέας μεταχειρισμένου οχήματος οφείλει να καταχωρήσει τα στοιχεία της παρ. 2 στο Μ.Ε.Μ.Ο. το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κατάθεσης της αίτησης για έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

4.Η μη καταχώρηση, ή η εκπρόθεσμη καταχώρηση ή/και η ανακριβής καταχώρηση στο Μ.Ε.Μ.Ο του μεταχειρισμένου οχήματος εντός της προβλεπόμενης στην παρ. 4 προθεσμίας επιφέρει χρηματικό πρόστιμο το ύψος του οποίου κυμαίνεται από πεντακόσια (500,00)  έως δύο χιλιάδες (2000,00) ευρώ στον υπόχρεο προς καταχώρηση ανάλογα με την παράβαση.

5.Αρμόδια Υπηρεσία για την τήρηση του Μ.Ε.Μ.Ο. ορίζεται η Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου, της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία ανά τρεις (3) μήνες από την έναρξη της λειτουργίας του θα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στις καταχωρήσεις αυτού, προκειμένου να επαληθεύσει τη γνησιότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων από τους υπόχρεους.»

Διαβάστε επίσης:

Αποκλειστικό: Τέλος τα γυρισμένα χλμ. σε εγχώρια και εισαγόμενα μεταχειρισμένα!
Τέλος οι κομπίνες στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα!
Πότε επιστρέφονται οι δασμοί στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ

Δείτε ΟΛΕΣ τις τελευταίες ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν στο newsauto  

Οι υπόλοιπες ειδήσεις στο Πρώτο ΘΕΜΑ