Menu
Τιμές αυτοκινήτων | Live η κίνηση Τιμές Καυσίμων | newsmotoChoice: 125

ΝΕΑ

Ταχύτητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στα έργα

  • Γιώργος Κ. Ανδρής (ga@newsauto.gr)

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που ξεκαθαρίζει το τοπίο στα έργα.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κλήθηκε να χειριστεί ένα εξαιρετικά δύσκολο κι απαιτητικό θέμα, με πλήρη σεβασμό στις προεκλογικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας μα βασικό στόχο να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν μια σειρά από καίριες αλλαγές στο νόμο 4412 – ένας νόμος που επί ΣΥΡΙΖΑ τροποποιήθηκε 385 φορές – και να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, ώστε τα έργα να προχωρούν με ταχύτητα, διαφάνεια και – κυρίως – με αποτελεσματικότητα.

Τα 10 καινοτόμα σημεία του Νομοσχεδίου:

1.Ενίσχυση του συστήματος μελέτη – κατασκευή, ώστε να μπορεί να εκκινεί η διαδικασία δημοπράτησης των έργων με χαμηλότερο βαθμό ωριμότητας απ’ ό, τι ισχύει σήμερα. Αυτός ο τρόπος ανάθεσης έχει ως βασική αρχή τη μετατόπιση της ευθύνης των μελετών στον Ανάδοχο.

Παράδειγμα-Επεξήγηση: Ενισχύοντας το σύστημα Μελέτη-Κατασκευή επιτυγχάνουμε στην πραγματικότητα να καλύψουμε το κενό που εμφανίζεται, σχεδόν πάντα, ανάμεσα στις εγκεκριμένες μελέτες και στην πραγματικότητα που καλείται ο εκάστοτε εργολάβος να αντιμετωπίσει. Μεγάλα σφάλματα προμετρήσεων, ανεφάρμοστες τεχνικές λύσεις, αστοχίες λόγω κακής διερεύνησης των επί τόπου συνθηκών (πτωχές γεωτεχνικά έρευνες), είναι τα πιο συχνά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζονται κατά την κατασκευή έργων και οδηγούν σε μεγάλες καθυστερήσεις και ακριβότερα έργα αφού οι συμπληρωματικές συμβάσεις έχουν γίνει κανόνας, αντί για εξαίρεση. Με την ενίσχυση του συστήματος Μελέτη-Κατασκευή ο εργολάβος αναλαμβάνει μέρος της ευθύνης, αφού το τελικό στάδιο της μελέτης (οριστικές μελέτες) συνυπογράφεται και από εκείνον.

2.Ταχύτερη εκκίνηση της δημοπράτησης έργων ειδικής σημασίας για την οικονομία της χώρας, έργων δηλαδή που είναι ενταγμένα στο άρθρο 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, σε σχέση με το τι ισχύει σήμερα. Στα μεγάλα έργα προβλέπεται, επίσης, η εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στις στρατηγικές ιδιωτικές επενδύσεις για την ταχύτερη δημοπράτησή τους.

Παράδειγμα-Επεξήγηση: Με την προτεινόμενη τροποποίηση, αντιμετωπίζονται παθογένειες ετών που καθυστερούσαν την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής, όπως τα μεγάλα έργα των αυτοκινητοδρόμων, που αποτελούν κρίσιμους τομείς για την ανάπτυξη της χώρας. Επίσης, στοχεύει στη προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων, με τη κατάλληλη διαμόρφωση ενός φιλικού περιβάλλοντος, ώστε να λειτουργούν πολλαπλασιαστικά στην επιτάχυνση των επιδιωκόμενων ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας.

3.Αντιμετώπιση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών στα έργα, οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα τη δυσκολία ολοκλήρωσής τους, κάτι που είχε επισημανθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τις νέες προβλέψεις, θα πρέπει να αιτιολογείται όποια προσφορά έχει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των προσφορών που υποβλήθηκαν. Η αιτιολόγηση αυτή θα αποτελεί δεσμευτική συμφωνία και τμήμα της σύμβασης ανάθεσης, που δεν μπορεί να μεταβληθεί καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Ταυτόχρονα, η εγγύηση καλής εκτέλεσης υπολογίζεται πλέον επί αρχικού προϋπολογισμού δημοπράτησης και όχι επί της  αξίας της σύμβασης. Ενώ αποδεσμεύεται η εγγύηση προκαταβολής από την εγγύηση καλής εκτέλεσης, στην περίπτωση που χορηγείται και οφείλει ο ανάδοχος να προσκομίζει πρόσθετη εγγυητική  για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής.

Παράδειγμα-Επεξήγηση: Με την προτεινόμενη τροποποίηση, αποφεύγονται φαινόμενα που παρατηρήθηκαν τα τελευταία χρόνια, με την αποδεδειγμένη αδυναμία ολοκλήρωσης των έργων, λόγω υπερβολικών εκπτώσεων από αναδόχους που ως συνέπεια έχει την απώλεια της αξιοπιστίας του κράτους απέναντι στη κοινωνία για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεσή τους. Για τη μεγαλύτερη εξασφάλιση του Δημοσίου έναντι του παραπάνω κινδύνου, θεσπίζεται ο υπολογισμός της εγγύησης καλής εκτέλεσης επί του προϋπολογισμού δημοπράτησης των έργων, όπου έμμεσα επιτυγχάνεται η αύξηση του ποσού των εγγυητικών επιστολών, που μέχρι σήμερα το Δημόσιο παρακράτουσε ως εχέγγυο για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση αυτών.

4.Θεσμοθετείται η ιδιωτική επίβλεψη έργων και μελετών, δηλαδή η δυνατότητα να μπορεί να ασκηθεί επίβλεψη εκτός από την Υπηρεσία και από πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων), ο οποίος θα διαθέτει τις αναγκαίες εξειδικευμένες γνώσεις. Ιδιαίτερα για τις μελέτες θα μπορούν να προσλαμβάνονται ιδιώτες εξειδικευμένοι μηχανικοί (checkers) στο στάδιο της παραλαβής.

Παράδειγμα-Επεξήγηση: Μετά από μια δεκαετία κρίσης , ο Δημόσιος Τομέας αδυνατεί συχνά να ανταποκριθεί στην συστηματική και ορθή παρακολούθηση των έργων με αποτέλεσμα είτε να ανακαλύπτονται κακοτεχνίες, χρόνια μετά την παράδοση έργων, είτε το συχνό επίσης φαινόμενο της δήλωσης αδυναμίας από πλευράς Υπηρεσιών και η συνεχής ανάγκη για σύναψη Προγραμματικής Συμφωνίας με Περιφέρειες ή Υπουργεία προκειμένου να εκτελεστούν τα έργα. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε υπερσυσσώρευση έργων σε ορισμένους φορείς με τις όποιες καθυστερήσεις αυτό συνεπάγεται. Σε ότι αφορά το κομμάτι των μελετών, εκεί οι εξελίξεις της επιστήμης απαιτούν πολλές φορές εξειδικευμένες γνώσεις που πολλές φορές οι Τεχνικές Υπηρεσίες είτε των ΟΤΑ, είτε των Υπουργείων, δεν διαθέτουν. Παρατηρείται συχνά χαμηλό επίπεδο εγκεκριμένων μελετών, γιατί απλούστατα οι υπηρεσίες αδυνατούν να ελέγξουν πραγματικά τις παραδοθείσες μελέτες είτε λόγω έλλειψης επιστημονικής επάρκειας είτε λόγω ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό, πράγμα που με τη σειρά του οδηγεί σε νέες καθυστερήσεις και προβλήματα. Η ιδιωτική επίβλεψη έρχεται να λύσει τα χέρια σε οποιοδήποτε φορέα θέλει να σχεδιάσει και να εκτελέσει οποιοδήποτε απαιτητικό ή μή έργο χωρίς προβλήματα, έντεχνα και έγκαιρα με ένα μικρό επιπλέον κόστος.

5.Μετατροπή του συστήματος παρακολούθησης των έργων από ελεγκτικό – που είναι σήμερα – σε δηλωτικό. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Η Διευθύνουσα Υπηρεσία απαλλάσσεται από περιττές γραφειοκρατικές υποχρεώσεις που πολλές φορές οδηγούσαν στην αυτοδίκαιη επέλευση δυσμενών αποτελεσμάτων για το δημόσιο. Η υποβολή των επιμετρήσεων από τον ανάδοχο γίνεται πλέον κανόνας που συνοδεύεται με αυξημένη ευθύνη ως προς την ακρίβεια αυτών. Με τον νέο τρόπο θα διευκολύνονται οι επιμετρήσεις και οι λογαριασμοί του έργου, κι έτσι θα επιταχυνθούν οι πληρωμές των λογαριασμών.

Παράδειγμα-Επεξήγηση: Με την προτεινόμενη τροποποίηση, προσπαθούμε να ανατρέψουμε τις στερεοτυπικές επικρατούσες μέχρι σήμερα αντιλήψεις που ήθελαν το αντισυμβαλλόμενο μέρος του Δημοσίου, να θεωρείται ως αφερέγγυο για την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων. Αντιθέτως, έχοντας ως σημείο αναφοράς την εμπέδωση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων μερών, μετατρέπουμε το σύστημα παρακολούθησης των έργων σε δηλωτικό, προσβλέποντας στην επιτάχυνση των διαδικασιών που είχε παρατηρηθεί ότι κωλυσιεργούσαν την εξέλιξη των έργων. Παράλληλα δημιουργείται ένα περιβάλλον που περιλαμβάνει όλους τους αναγκαίους μηχανισμούς, από πλευράς του Δημοσίου, για τον έλεγχο των υποβαλλόμενων στοιχείων.

6.Θεσμοθετείται – για έργα προϋπολογισμού άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ – η δυνατότητα διαιτητικής επίλυσης κάθε διαφοράς που προκύπτει σχετικά με την εφαρμογή, την ερμηνεία ή το κύρος της Σύμβασης. Προκειμένου για έργα κατώτερου προϋπολογισμού, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου. Επίσης εισάγεται ο θεσμός του φιλικού διακανονισμού ως δυνατότητα επίλυσης των διαφορών πριν την προσφυγή στη διαιτησία.

Παράδειγμα-Επεξήγηση: Με την εισαγωγή των θεσμών της διαιτησίας αλλά και του φιλικού διακανονισμού, επιτυγχάνεται η επιτάχυνση της έννομης προστασίας, αφού είναι κοινώς παραδεκτό ότι με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι καθυστερήσεις που μπορούσαν να δημιουργηθούν σε έργα που παρουσίαζαν νομική εμπλοκή, ήταν πολύ σημαντικές και πολλές φορές καθοριστικές για την έκβαση των έργων.

7.Προωθείται ο εκσυγχρονισμός, η ψηφιοποίηση και η απλοποίηση των διαδικασιών, καθώς καθιερώνεται η υποχρεωτική τήρηση από τον ανάδοχο ηλεκτρονικού ημερολογίου του έργου σε ελεύθερο λογισμικό ευρείας χρήσης. Το ηλεκτρονικό αυτό ημερολόγιο αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και στον επιβλέποντα του έργου, με στόχο την επιτάχυνση ενημέρωσης όλων των εμπλεκομένων στο έργο και την επίλυση των όποιων διαφωνιών, χωρίς χρονικές καθυστερήσεις.

Παράδειγμα-Επεξήγηση: Με την εισαγωγή των νέων διαδικασιών επιτυγχάνεται η εναρμόνιση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας που αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα. Εκσυγχρονίζοντας θεσμοθετημένες διαδικασίες, δίνεται η δυνατότητα της απομακρυσμένης ενημέρωσης του ημερολογίου του εκάστοτε έργου, οποιαδήποτε χρονική στιγμή απαιτηθεί. Με την παραλαβή του έργου σε ένα στάδιο αποφεύγονται οι χρονοβόρες διαδικασίες που προβλέπονταν με τον προηγούμενο νόμο χωρίς το Δημόσιο να απεμπολεί κανένα εκ των δικαιωμάτών του.

8.Καταπολεμούνται οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις των έργων αφού στις διακηρύξεις για έργα εκτιμώμενης αξίας σύμβασης μεγαλύτερης του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, παρέχεται η δυνατότητα πρόβλεψης κινήτρουπριμ πρόσθετης αμοιβής ίσης έως 5% της συμβατικής δαπάνης για παράδοση έργων νωρίτερα από τη συμβατική προθεσμία. Ταυτόχρονα δίνεται βάρος και στην ποιοτικότερη υλοποίηση των μελετών και των έργων, αφού καθιερώνεται πλέον αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης μετά την πάροδο 24 μηνών από τη λήξη του συμβατικού χρόνου για συμβάσεις μελετών και αυξάνεται ο χρόνος υποχρεωτικής εγγύησης στα πέντε έτη για τα έργα.

Παράδειγμα-Επεξήγηση: Με τις προτεινόμενες αλλαγές, κινητροδοτείται η ταχύτερη παράδοση σημαντικών υποδομών, έντεχνα και με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές. Έτσι, αποσκοπείται η επίτευξη του διττού διακηρυγμένου στόχου για ποιοτικότερα έργα και έγκαιρες παραδόσεις. Αν το δίπτυχο αυτό όντως επιτευχθεί, η διατάξεις αυτές θα έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, βελτιώνοντας την αξιοπιστία του Κράτους και δίνοντας επιπλέον αντίκρισμα στους κόπους των Ελλήνων πολιτών.

9.Καταργούνται οι κληρώσεις για την ανάδειξη των επιτροπών, που επέφεραν υπερβολικές καθυστερήσεις στην διεξαγωγή των διαγωνισμών. Την ίδια στιγμή, καθίσταται υποχρεωτική η ανάρτηση της μελέτης του έργου πριν την προκήρυξή του, ώστε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να μπορούν να διαμορφώνουν πληρέστερη εικόνα του έργου.

Παράδειγμα-Επεξήγηση: Η διάταξη των κληρώσεων εισήχθη με την λογική της ενίσχυσης της διαφάνειας, αλλά τελικά δεν λειτούργησε αφού καλούνταν να συμμετάσχουν σε πολύωρες συνεδριάσεις επιτροπών άτομα από άλλους οργανισμούς χωρίς καμία γνώση του αντικειμένου που είχε δημοπρατηθεί με αποτέλεσμα τις αραιές συνεδριάσεις, καθυστερήσεις και προβληματικά πρακτικά διαγωνισμών. Παρεμβαίνουμε έτσι ώστε να επιστρέψει η αρμοδιότητα συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμών από άτομα της υπηρεσίας που δημοπρατεί το έργο έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Άλλωστε, το αδιάβλητο των διαδικασιών και η αντικειμενικότητα των πρακτικών των διαγωνισμών διασφαλίζεται από την ισχύουσα διάταξη για εξέταση των ενστάσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών και όχι από την επιτροπή διαγωνισμού όπως γινόταν παλαιότερα. Επίσης με την υποχρεωτική ανάρτηση των μελετών πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού, αντιμετωπίζονται ριζικά οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση έργων λόγω αστοχιών μελέτης.

10.Προχωρά η ίδρυση Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών. Γίνεται σαφές πως το νέο θεσμικό πλαίσιο που εισάγει η κυβέρνηση θα συμβάλει καταλυτικά και στην κατασκευή ποιοτικότερων έργων, και στη σύντμηση του σημερινού χρόνου εκτέλεσης, αλλά και σε ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ αναδόχου και Δημοσίου, αμβλύνοντας τα σημεία της εκείνα, που αποτελούσαν για πολλά χρόνια σημεία τριβής μεταξύ τους.

Παράδειγμα-Επεξήγηση: Με τη δημιουργία του νέου θεσμικού πλαισίου διασφαλίζεται η ενοποιημένη διαχείριση ως προς την τεχνική και οικονομική διαχείριση των δημοσίων έργων, αποφεύγοντας τις στρεβλώσεις του παρελθόντος που επέτρεψαν διαφοροποιήσεις ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και την τιμολόγηση, ομοειδών έργων.

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα-Πύργος: Έργα οδικής ασφάλειας ύψους 30 εκατ. ευρώ
Έργα ύψους 450 εκατ. ευρώ για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας!
Τι προτείνουν οι Συγκοινωνιολόγοι για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας

Δείτε ΟΛΕΣ τις τελευταίες ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν στο newsauto  

Εκλογές 2023

Που ψηφίζω: Μάθετε που ψηφίζετε βήμα-βήμα από την εφαρμογή του ΥΠ.ΕΣ.

Εκλογές 2023: Όλες οι ειδήσεις για τον προεκλογικό αγώνα των κομμάτων, τις δημοσκοπήσεις, τα αποτελέσματα των εκλογών & τα exit polls.

Οδηγός εκλογών 2023: Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε

Αποτελέσματα εκλογών 2023: Δείτε LIVE μέσω διαδραστικού χάρτη όλα τα αποτελέσματα της επικράτειας

Οι υπόλοιπες ειδήσεις στο Πρώτο ΘΕΜΑ