Menu
Τιμές αυτοκινήτων | Live η κίνηση Τιμές Καυσίμων | Choice: Ηλεκτρικά

Μοτοδυναμική: Δυναμικό παρών στις ενοικιάσεις ΙΧ και σκαφών!

  • Γιώργος Κ. Ανδρής (ga@newsauto.gr)

Επέκταση του καταστατικού του ομίλου αλλά και ομολογιακά δάνεια έως 5 εκατ. ευρώ αποφασίστηκε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Δυναμικά στο κλάδο ενοικίασης αυτοκινήτων, φορτηγών, μηχανημάτων αλλά και σκαφών εισέρχεται ο όμιλος Κυριακόπουλος σύμφωνα με την τελευταία απόφαση που έλαβε το διοικητικό συμβούλιο στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα η Μοτοδυναμική ανακοίνωσε πως στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων ότι:

«Με 8.998.445 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Μαΐου 2019 ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το έκτο (6ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης:

«Τροποποίηση και ειδικότερα επέκταση του σκοπού της Εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρίας» και ειδικότερα αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την επέκταση του σκοπού της Εταιρίας στην εκμίσθωση, παραχώρηση χρήσης, υπομίσθωση και πάσης φύσεως επιχειρηματική εκμετάλλευση δίτροχων, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων, καινούργιων ή μεταχειρισμένων, Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως με ή χωρίς οδηγό, τροχόσπιτων και τεθωρακισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών Ι.Χ. αυτοκινήτων ή φορτηγών αυτοκινήτων. Το άρθρο 2 του καταστατικού μετά την εν λόγω τροποποίηση έχει επί λέξει ως εξής:

«Άρθρο 2 Σκοπός 1. Σκοπός της εταιρίας είναι : α. Η για δικό της ή τρίτων λογαριασμό ή μέσω τρίτων εισαγωγή, αντιπροσώπευση, διανομή, επανεξαγωγή, διαμετακόμιση, εμπορία, πώληση, κυριότητα, διαχείριση, παραχώρηση χρήσης, ενοικίαση, εκμίσθωση, υπομίσθωση και γενικά η ενάσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με την εν γένει και με κάθε τρόπο εκμετάλλευση στόλου και παντός είδους επιχειρηματική εκμετάλλευση:

αα. παντός είδους οχήματος, καινούργιου ή μεταχειρισμένου, συμπεριλαμβανομένων των διτρόχων και τρίτροχων μηχανών και τετράτροχων οχημάτων, και ενδεικτικά, παντός είδους δικύκλων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως με ή χωρίς οδηγό, τροχόσπιτων και τεθωρακισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών Ι.Χ. αυτοκινήτων ή φορτηγών αυτοκινήτων, καθώς και μηχανημάτων, μηχανών και κινητήρων παντός είδους (όπως ενδεικτικά θαλάσσης, παραγωγής ενέργειας κ.λπ.), καθώς και φουσκωτών και σκαφών θαλάσσης για αναψυχή.

ββ. παντός είδους προϊόντος που τελεί άμεσα ή έμμεσα σε συνάρτηση με τη χρήση και λειτουργία των παραπάνω (περ. αα) αναφερομένων ειδών, όπως ενδεικτικά, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, ορυκτελαίων, εξοπλισμός και ένδυση οδηγών.

β. Η συντήρηση, επισκευή και συναρμολόγηση των παραπάνω οχημάτων, διτρόχων μηχανών, Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων, μηχανημάτων, μηχανών, κινητήρων, φουσκωτών και σκαφών αναψυχής.

γ. Η έκδοση περιοδικού εντύπου ή και ηλεκτρονικού με ενημερωτικό και διαφημιστικό χαρακτήρα.

δ. Η παροχή οικονομικών, λογιστικών, φορολογικών και λοιπών διαχειριστικών υπηρεσιών προς συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί:

α. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Ειδικότερα μπορεί να συμμετέχει στο Κεφάλαιο ή τη Διοίκηση Εταιρίας οποιασδήποτε νομικής μορφής, καθώς και κοινοπραξίας, ελληνικής ή αλλοδαπής.

β. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία ή/και συνεργεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

γ. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων.

δ. Να ενεργεί χρηματοπιστωτικές εργασίες με την επιφύλαξη των σχετικών ειδικών νομοθετικών διατάξεων.

ε. Να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη για την επίτευξη του σκοπού της».

Επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εκτιμά ότι η εν λόγω επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας δεν θα επιδράσει σημαντικά στην οικονομική της κατάσταση, όπως ενδεικτικά ως προς τη μεταβολή στον κύκλο εργασιών, την κερδοφορία, το απασχολούμενο προσωπικό, τα ίδια κεφάλαιά της Εταιρίας.

Επίσης με 8.998.445 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Μαΐου 2019 ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το ένατο (9ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν.4548/2018 και παροχή έγκρισης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών» και ειδικότερα χορηγήθηκε άδεια και εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί

α) η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ.κ. Πάρη Κυριακόπουλου, Σωτήριου Χατζίκου και Νικόλαου – Σωκράτη Λαμπρούκου, ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας «LION RENTAL Α.Ε» που εξελέγησαν ήδη από την 3.12.2018 από τη γενική συνέλευση της ως παραπάνω εταιρίας με πενταετή θητεία (ο κ. Λαμπρούκος ως μη εκτελεστικό μέλος) και

β) η εν γένει συμμετοχή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ. Σωτήριου Χατζίκου και των Διευθυντών κ.κ. Δημήτριου Μποζά (Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου) και Ιωάννη Σώκιαλη (Διευθυντής Κλάδου YAMAHA) ή και άλλων μελών του διοικητικού συμβουλίου ή/και διευθυντών της Εταιρίας ως μελών του διοικητικού συμβουλίου της κατά 100% θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας με «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.».

Τέλος με 8.998.445 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Μαΐου 2019 ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το ενδέκατο (11ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των € 5.000.000 κατ’ άρθρο 1 § 2 ν. 3156/2003 και παροχή εξουσιοδότησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή τους» και συγκεκριμένα αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την έκδοση και διάθεση, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι του ποσού των 5.000.000 Ευρώ, και ονομαστικής αξίας εκάστης ομολογίας 1 Ευρώ, με διάρκεια με ανώτατο όριο τα 5 έτη για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας, χωρίς τη χορήγηση από την Εταιρία υποθήκης, ενεχύρου ή άλλου είδους εγγύησης και εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους έκδοσης των δανείων αυτών, προβαίνοντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.»

Δείτε ΟΛΕΣ τις τελευταίες ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν στο newsauto