Menu
Τιμές αυτοκινήτων | Live η κίνηση Τιμές Καυσίμων | newsmotoChoice: 125

ΝΕΑ

Ποιες νέες υπηρεσίες θα προσφέρουν οι Σχολές Οδηγών;

  • Γιώργος Κ. Ανδρής (ga@newsauto.gr)

Επιβεβαιώθηκε πλήρως το ρεπορτάζ του Newsauto για τις νέες δραστηριότητες που αναλαμβάνουν να διεκπεραιώνουν.

Δραστηριότητες διεκπεραίωσης διοικητικής φύσεως εργασιών, ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και μεσίτη ασφαλίσεων εφόσον ανήκουν στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορούν να παρέχουν οι Σχολές Οδηγών, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Newsauto.gr, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου με τίτλο: «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Παράλληλα στο νομοσχέδιο προβλέπεται η δυνατότητα ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και από ιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή κρατικών κέντρων υγείας ενώ διευρύνεται το πεδίο επιλογής επιτηρητών θεωρητικής εξέτασης όπως επίσης δίδεται η δυνατότητα διεύρυνσης του Μητρώου Εξεταστών με εγγραφή και δημοσίων υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ.

Τέλος ορίζεται πότε επιτρέπεται η οδήγηση στην ελληνική επικράτεια από κατόχους άδειας οδήγησης εκδοθείσας από ξένες χώρες.

Όπως αναγράφουν τα άρθρο 95 έως και 99 χαρακτηριστικά: «Συστέγαση Σχολών Οδηγών με άλλες επιχειρήσεις -Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 217 ν. 4442/2016

Η παρ. 4 του άρθρου 217 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Σχολή οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., σχολή επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.) και Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.) δύνανται να συστεγάζονται στον ίδιο χώρο, καθώς και να συστεγάζονται με επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες διεκπεραίωσης διοικητικής φύσεως εργασιών με ΚΑΔ 96.09.19.11, ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και μεσίτη ασφαλίσεων με ΚΑΔ 66.22.10.01 και 66.22.10.05, εφόσον ανήκουν στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο».

Άρθρο 96

Δυνατότητα ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών και από ιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή κρατικών κέντρων υγείας – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 4 ν. 4850/2021

Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4850/2021 (Α’ 208) αντικαθίσταται ως εξής:

«1.α. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, καθώς και για την εξέταση των υποψηφίων οδηγών και οδηγών είναι ο εφοδιασμός τους με το αντίστοιχο Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.). Το Δ.Ε.Ε. είναι έντυπο με τριετή ισχύ, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία του υποψηφίου, καθώς και μνημόνιο δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς και εκδίδεται από τον Φορέα Εξετάσεων. Στις περιπτώσεις διαδικασιών που απαιτείται ιατρική εξέταση το Δ.Ε.Ε. εκδίδεται κατόπιν αυτής.

β. Η ιατρική εξέταση των υποψηφίων οδηγών και οδηγών διενεργείται από:

βα. Ιδιώτες ιατρούς των ειδικοτήτων του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), που λειτουργούν στην Ελλάδα νόμιμα ιατρείο.

ββ. Ιδιώτες ιατρούς των ιδίων ειδικοτήτων, που συμμετέχουν ή είναι μέλη ιατρικής εταιρείας στην Ελλάδα οποιασδήποτε νομικής μορφής.

βγ. Ιατρούς των ιδίων ειδικοτήτων, κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή κρατικών κέντρων υγείας στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας τους (απογευματινά ραντεβού), σε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, για την οποία προκύπτει, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, ότι δεν υφίστανται διαθέσιμοι ιδιώτες ιατροί των απαιτούμενων ειδικοτήτων.

βδ. Ιατρούς των ιδίων ειδικοτήτων, κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο της λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, σε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, για την οποία, προκύπτουν, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, σωρευτικά τα παρακάτω:

βδα) Δεν υφίστανται διαθέσιμοι ιδιώτες ιατροί των απαιτούμενων ειδικοτήτων.

βδβ) Δεν υφίστανται διαθέσιμοι ιατροί των απαιτούμενων ειδικοτήτων στα κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα και κρατικά κέντρα υγείας κατά την ολοήμερη λειτουργία τους (απογευματινά ραντεβού) ή δεν πραγματοποιείται ολοήμερη λειτουργία (απογευματινά ραντεβού).

γ. Μετά την ιατρική εξέταση εκδίδονται Πιστοποιητικά Υγείας σύμφωνα με τα υποδείγματα που παρατίθενται στο τέλος του Κεφαλαίου Α του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012.».

Άρθρο 97

Διεύρυνση του πεδίου επιλογής επιτηρητών θεωρητικής εξέτασης – Αντικατάσταση άρθρου 7 ν.4850/2021

Το άρθρο 7 του ν. 4850/2021 (Α’ 208) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7

Επιτηρητές θεωρητικής εξέτασης

1.Οι επιτηρητές της θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών είναι υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, TE και ΔΕ των Υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και ορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη. Για τον σκοπό αυτόν καταρτίζεται πίνακας με τα στοιχεία των επιτηρητών.

2.Βάσει του πίνακα της παρ. 1, την ημέρα της θεωρητικής εξέτασης, ο Προϊστάμενος της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζει δύο (2) τουλάχιστον υπαλλήλους, ανά αίθουσα, ως επιτηρητές της θεωρητικής εξέτασης. Σε περίπτωση ορισμού υπαλλήλων άλλων Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας, πλην της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο ορισμός και η ενημέρωση των υπαλλήλων αυτών δύναται να πραγματοποιούνται και την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα με μέριμνα του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία διενεργείται η εξέταση.

3.Υπεύθυνος της αίθουσας θεωρητικής εξέτασης ορίζεται ο αρχαιότερος σε κατηγορία και βαθμό επιτηρητής και στην περίπτωση ισόβαθμων, ο επιτηρητής με περισσότερο πλεονάζοντα χρόνο στον συγκεκριμένο βαθμό.».

Άρθρο 98

Δυνατότητα διεύρυνσης του Μητρώου Εξεταστών με εγγραφή και δημοσίων υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ – Τροποποίηση άρθρου 17 ν. 4850/2021

Στην παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4850/2021 (Α’ 208) προστίθεται περ. δ’ και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Στο Μητρώο Εξεταστών εγγράφονται:

α) Αυτοδίκαια, με την επιφύλαξη της παρ. 3, οι ήδη πιστοποιημένοι σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α3/13948/1902/2013 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 633) από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εν ενεργεία υπάλληλοιεξεταστές της πρακτικής δοκιμασίας υποψήφιων οδηγών και οδηγών όλων των κατηγοριών άδειας οδήγησης,

β) δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Δεν μπορεί να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο οι υπάλληλοι που κατέχουν τη θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή Προϊσταμένου Τμήματος της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του ιδίου Υπουργείου,

γ) δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στην ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών»,

δ) Δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, κατόπιν νεότερης δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, εφόσον ο αριθμός των εγγεγραμμένων εξεταστών των περ. α, β και γ δεν επαρκεί για την κάλυψη του έργου που ανατίθεται σε αυτούς.».

Άρθρο 99

Οδήγηση στην ελληνική επικράτεια από κατόχους άδειας οδήγησης εκδοθείσας από ξένες χώρες – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 94 Κ.Ο.Κ.

Η παρ. 3 του άρθρου 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ., ν. 2696/1999, Α’ 57) τροποποιείται α) στην περ. ζ’ με την προσθήκη δεύτερου εδαφίου σχετικά με τη μετάφραση άδειας οδήγησης, β) στην περ. η’ με την προσθήκη στις εξαιρέσεις και των κατόχων άδειας οδήγησης εκδοθείσας από τα εξαρτώμενα εδάφη του Βρετανικού Στέμματος (Γκέρνσεϊ, Νήσος Μαν και Τζέρσεϋ), και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 94

Άδειες Οδήγησης – Κυρώσεις – Άδειες εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών

1.Δεν υπάγονται στις απαγορεύσεις της περ. α’ της παρ. 2 του παρόντος και εφόσον έχουν συμπληρώσει την ελάχιστη απαιτούμενη ηλικία που προβλέπεται για τη χορήγηση ελληνικής άδειας οδήγησης:

α. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης, αντίστοιχης κατηγορίας, η οποία έχει εκδοθεί από κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν.

β. Οι κάτοχοι ισχύουσας διεθνούς άδειας οδήγησης η οποία έχει εκδοθεί από οποιοδήποτε κράτος, εκτός της Ελλάδος, και δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.

γ. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης, η οποία έχει εκδοθεί από κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει ειδική συμφωνία, η οποία έχει κυρωθεί με νόμο και οι οποίοι δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.

δ. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης κατά τα οριζόμενα σε διεθνείς συμβάσεις ή συμφωνίες που έχουν κυρωθεί με νόμο και οι οποίοι δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.

ε. Οι οδηγοί μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, μηχανοκίνητων τρικύκλων, τετρακύκλων και αυτοκινήτων, τα οποία ανήκουν στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ή στα σώματα ασφαλείας, εφόσον είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες τους.

στ. Τα μέλη διπλωματικών αποστολών και προξενικών αρχών, καθώς και τα μέλη Διεθνών Οργανισμών και Γραφείων Διεθνών Οργανισμών στην Ελλάδα ως και τα μέλη των οικογενειών τους, υπήκοοι τρίτων χωρών, πλην των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν, και κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από τη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών, εφόσον κατέχουν ισχύουσα άδεια οδήγησης της χώρας τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή συνοδεύεται από βεβαίωση της εκδούσας αρχής, για το δικαίωμα οδήγησης οχήματος βάσει των κατηγοριών που κατέχουν, επίσημα μεταφρασμένης.

ζ. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, μηχανοκίνητων τρικύκλων, τετρακύκλων και επιβατικών αυτοκινήτων που δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα και η οποία έχει εκδοθεί από κράτος στο οποίο δεν εκδίδεται διεθνής άδεια οδήγησης.

Προς τούτο, απαιτείται η εθνική άδεια των αντίστοιχων κατηγοριών να συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

η. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, μηχανοκίνητων τρικύκλων, τετρακύκλων και επιβατικών αυτοκινήτων, κατά τη διαμονή τους στην Ελλάδα, η οποία έχει εκδοθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Καναδά, την Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας, το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, τα εξαρτώμενα εδάφη του Βρετανικού Στέμματος (Γκέρνσεϊ, Νήσος Μαν και Τζέρσεϋ) ή το Γιβραλτάρ.».

Φωτογραφία: Eurokinisi

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Σχολές Οδηγών: Ταλαιπωρία τέλος για τους νέους επιχειρηματίες
Σαμοθράκη: Κάλεσμα σε Σχολές Οδηγών με τα έξοδα πληρωμένα!
Τέλος οι «παράγκες» έξω από τις Διευθύνσεις Μεταφορών!

Δείτε ΟΛΕΣ τις τελευταίες ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν στο newsauto  

Εκλογές 2023

Που ψηφίζω: Μάθετε που ψηφίζετε βήμα-βήμα από την εφαρμογή του ΥΠ.ΕΣ.

Εκλογές 2023: Όλες οι ειδήσεις για τον προεκλογικό αγώνα των κομμάτων, τις δημοσκοπήσεις, τα αποτελέσματα των εκλογών & τα exit polls.

Οδηγός εκλογών 2023: Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε

Αποτελέσματα εκλογών 2023: Δείτε LIVE μέσω διαδραστικού χάρτη όλα τα αποτελέσματα της επικράτειας

Οι υπόλοιπες ειδήσεις στο Πρώτο ΘΕΜΑ