Menu
Τιμές αυτοκινήτων | Live η κίνηση Τιμές Καυσίμων | newsAUTOChoice

ΝΕΑ

Αυτά είναι τα δικαιολογητικά της αίτησης για επιδότηση ηλεκτρικού οχήματος!

  • Γιώργος Κ. Ανδρής (ga@newsauto.gr)

Στο αέρα το site του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά», πέντε τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας και e-mail για τις απορίες των καταναλωτών.

Στον «αέρα» του Διαδικτύου βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας το site του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο οποίο μπορεί κανείς να αναζητήσει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα επιδοτούμενα οχήματα, τις προϋποθέσεις αλλά και τις δεσμεύσεις.

Πέραν του site θα λειτουργεί και ειδικό Help Desk με πέντε τηλεφωνικές γραμμές από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στις τηλεφωνικές γραμμές 2131513640, 2131513643, 2131513797, 2131513124 και 2131513139 ενώ έχει δημιουργηθεί και σύστημα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση: support.kinoumeilektrika@prv.ypeka.gr.

Όλες οι σχετικές ανακοινώσεις, η πρόσκληση της δράσης, η Κοινή Υπουργική Απόφαση, τα επιλέξιμα αυτοκίνητα, η διαδικασία υποβολής, το αρχείο συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων κλπ θα βρίσκονται στο http://kinoumeilektrika.ypen.gr.

Να υπενθυμίσουμε ότι στις 7 Αυγούστου αναμένεται να δημοσιευθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση σε ΦΕΚ και κατόπιν να ξεκινήσει η δυνατότητα υλοποίησης δαπανών ενώ  από τις 24 Αυγούστου και μετά θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα αιτήματά τους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Οι πληροφορίες της ιστοσελίδας

Το site του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» περιλαμβάνει πάρα πολλές ενότητες που ουσιαστικά ο χρήστης να καλύπτεται πλήρως και να μην χρειάζεται να αναζητήσει τίποτα άλλο πουθενά.

Αρχικά στην ιστοσελίδα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ της δράση ενώ υπάρχει αναλυτική λίστα των δικαιολογητικών που χρειάζονται οι υποψήφιοι αγοραστές ηλεκτρικών οχημάτων.

Επίσης υπάρχουν μέχρι και πρότυπα Υπεύθυνων Δηλώσεων ενώ παράλληλα έχει δημιουργηθεί και ειδική ενότητα με συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις ώστε οι συμμετέχοντες του προγράμματος να μην χρειάζεται να επαναλαμβάνουν τα ίδια ερωτήματα.

Επίσης ιδιαίτερη αναφορά στο site έχει γίνει για τις Τεχνικές προδιαγραφές των Ποδηλάτων, των σημείων Επαναφόρτισης.

Παράλληλα υπάρχει ειδική ενότητα και οδηγίες πρόσβασης στην πλατφόρμα αλλά και ενδεικτική λίστα επιλέξιμων αυτοκινήτων η οποία ανανεώνεται συνεχώς ώστε οι υποψήφιοι αγοραστές να μην ταλαιπωρούνται αναζητώντας ποιο μοντέλο επιδοτείται και ποιο όχι.

Διαδικασία αξιολόγησης και καταβολής bonus

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτημάτων είναι άμεση ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν αν υπάρχει κάποια έλλειψη στην αίτησή τους ή ο έλεγχος ήταν επιτυχής.

Ειδικότερα η Ειδική Δομή του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας πραγματοποιεί έλεγχο των δικαιολογητικών και αν είναι επιτυχής τότε εγκρίνει την αίτηση και ενημερώνει ηλεκτρονικά τον αιτούντα.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις ή αστοχίες τότε επίσης ενημερώνεται ηλεκτρονικά ο αιτών και έχει στη διάθεσή του 15 ημέρες να διορθώσει την αίτηση, να επανελεγχθεί και να εγκριθεί. Σε διαφορετική περίπτωση αν δεν διορθωθεί ι αίτηση εντός 15 ημερών τότε απορρίπτεται.

Η ίδια ακριβώς διαδικασία τηρείται και στην καταβολή της επιδότησης!

Τα δικαιολογητικά υποβολής αιτήματος για Φυσικά πρόσωπα

α. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

β. Έγγραφο πιστοποίησης ΑΦΜ (Εκκαθαριστικό εφορίας ή εκτύπωση των στοιχείων μέσω του www.gsis.gr)

γ. Έντυπο Ε1 ή μισθωτήριο συμβόλαιο από το www.gsis.gr ή Ε9, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο ωφελούμενος έχει δικαίωμα εγκατάστασης και είναι ιδιοκτήτης/μισθωτής του σημείου,

δ. Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος (στην περίπτωση που δηλώνει απόσυρση) προγενέστερη της 01.01.2013 και απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους.

ε. Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα που θα επιλεγεί.

στ. Επίσημη προσφορά για συσκευή που λειτουργεί ως σημείο επαναφόρτισης και η οποία αναγράφει τον τύπο επαναφόρτισης (Mode 3 ή/και Mode 4) της συσκευής σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ενότητα 12.5 του παρόντος (εφόσον έχει επιλεγεί η επιδότηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης

ζ. Τυποποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση των ωφελουμένων, η οποία θα περιλαμβάνεται στον οδηγό δράσης για την βεβαίωση ότι έλαβε γνώση των όρων του προγράμματος και αποδοχή τους.

η. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας / συγκυριότητας Υπεύθυνη Δήλωση, με την δηλώνουν την συναίνεση τους για να καθίσταται ο ένας συγκύριος εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και εκχωρούν την απαίτηση τους στον συγκύριο (στην περίπτωση απόσυρσης) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ),

θ. Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (μόνον για Άτομα με Αναπηρία)

ι. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να πιστοποιεί το ότι ο ωφελούμενος εντάσσεται στην κατηγορία των πολυτέκνων.

Δικαιολογητικά Υποβολής Αιτήματος Συμμετοχής Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ

α. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

β. Έγγραφο πιστοποίησης ΑΦΜ (Εκκαθαριστικό εφορίας ή εκτύπωση των στοιχείων μέσω του www.gsis.gr)

γ. Έντυπο Ε1 τελευταίας φορολογικής χρήσης

δ. Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος προγενέστερη της 01.01.2013 και απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους

ε. Άδεια ΤΑΞΙ σε ισχύ

στ. Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα που θα επιλεγεί

ζ. Υπεύθυνη Δήλωση σώρευσης κρατικών ενισχύσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)

η. Τυποποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα περιλαμβάνεται στον οδηγό δράσης για την βεβαίωση ότι έλαβε γνώση των όρων του προγράμματος και αποδοχή τους

θ. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας / συγκυριότητας, Υπεύθυνη Δήλωση, με την δηλώνουν την συναίνεση τους για να καθίσταται ο ένας συγκύριος εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και εκχωρούν την απαίτηση τους στον συγκύριο (στην περίπτωση απόσυρσης). (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)

ι. Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (μόνον για Άτομα με Αναπηρία)

ια. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να πιστοποιεί το ότι ο ωφελούμενος εντάσσεται στην κατηγορία των πολυτέκνων.

Δικαιολογητικά Υποβολής Αιτήματος Συμμετοχής για Νομικά Πρόσωπα

α. Σύσταση εταιρίας από ΓΕΜΗ,

β. Πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ,

γ. Έντυπο Ε3 ή Ν της τελευταίας φορολογικής χρήσης,

δ. Εκτύπωση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας από gsis.gr,

ε. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης πτώχευσης,

στ. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση,

ζ. Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα/τα που θα επιλεγεί/ούν,

η. Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος (στην περίπτωση που δηλώνει απόσυρση) προγενέστερη της 01.01.2013 και απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους.

θ. Τυποποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα περιλαμβάνεται στον οδηγό δράσης για την βεβαίωση ότι έλαβε γνώση των όρων του προγράμματος και αποδοχή τους, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)

ι. Υπεύθυνη Δήλωση σώρευσης κρατικών ενισχύσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).

Διαβάστε επίσης:

Σε ισχύ οι νέοι δασμοί σε αυτοκίνητα και φορτηγά – Τι άλλαξε

Πάνω από 11.000 αλκοτέστ σε μόλις 3 ημέρες!

Ξεχάστε την πώληση οχημάτων- Αλλάζουν όλα

Δείτε ΟΛΕΣ τις τελευταίες ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν στο newsauto