Menu
Live η κίνηση | Τιμές Καυσίμων Podcasts | Car Of The Year 2024
        array(0) {
}
    

ΝΕΑ

Τι άλλαξε στο πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά

  • Γιώργος Κ. Ανδρής (ga@newsauto.gr)
kinoumai_hlektrika1

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση ξεκαθαρίζεται ποιοι μπορούν να συμμετέχουν και ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσουν.

Αλλαγές στην εφαρμογή της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης μέσω Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Η ουσιαστική αλλαγή αφορά στα «νομικά πρόσωπα» τα οποία αντικαταστάθηκαν από τις «επιχειρήσεις» ενώ παράλληλα στην ΚΥΑ ξεκαθαρίζεται ποια είναι τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι εταιρείες αλλά και οι ιδιοκτήτες Ταξί για να λάβουν την επιδότηση.

Επίσης στο πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά τονίζετε ότι μπορούν να συμμετέχουν εταιρείες οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται προβληματικές (ημερομηνία αναφοράς 31.12.2019) και δεν τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης και θέσης σε αναγκαστική διαχείριση.

Αναλυτικά η Κοινή Υπουργική Απόφαση αναγράφει ότι: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/77472/520 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών «Προκήρυξη της Δράσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» (Β’ 3323/07.08.2020).

Άρθρο πρώτο

Με την παρούσα απόφαση, τροποποιείται η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/77472/520/ 07.08.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Προκήρυξη της Δράσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» (Β’ 3323) ως εξής:

Διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 «Φορέας Διαχείρισης της Δράσης», ήτοι «Ειδικότερα (…) παρούσας».

Άρθρο δεύτερο

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου (γ) του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής:

«γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Όλες οι επιχειρήσεις, κάθε μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., ΚΟΙΝΣΕΠ) και μεγέθους που διαθέτουν έδρα ή/και υποκατάστημα εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και μεγέθους και οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται προβληματικές (ημερομηνία αναφοράς 31.12.2019) και δεν τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης και θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Σε περίπτωση που επιχείρηση ασκεί μικτή δραστηριότητα και δραστηριοποιείται και στους τομείς πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ή στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων, η επιχείρηση πρέπει να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς αυτούς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται στο πλαίσιο του παρόντος καθεστώτος».

Άρθρο τρίτο

Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 αντικαθίστανται ως εξής:

«Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά κατηγορία Ωφελούμενου/Τελικού Αποδέκτη αλλά και ανά Κατηγορία Οχημάτων, όπου υπάρχει σχετική πρόβλεψη ποσόστωσης, δύναται να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, εντός του ορίου της συνολικής δαπάνης του άρθρου 5 της παρούσας, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της παρούσας.

Ενδεχόμενες αναπροσαρμογές ανακοινώνονται μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας www.ypen.gr και στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://kinoumeilektrika.ypen.gr».

Άρθρο τέταρτο

1.Η περίπτωση στην παρ. 7.1 του άρθρου 7 «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (νομικά πρόσωπα)» αντικαθίσταται από την περίπτωση «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (επιχειρήσεις)»

Άρθρο πέμπτο

Όπου αναφέρεται «νομικά πρόσωπα», εφεξής νοείται «επιχειρήσεις».

Άρθρο έκτο

Το άρθρο 12.3 τροποποιείται ως εξής:

«Απόκτηση οχήματος από Επιχειρήσεις – Κατηγορία Γ’:

Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να συμμετάσχει στη δράση μπορεί να υποβάλλει αίτημα στην διαδικτυακή πύλη για την αγορά έως και τριών (3) οχημάτων ανά ΑΦΜ, όπως αναλύεται ανωτέρω, το οποίο θα συνοδεύεται από την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στην περίπτωση δε που η επιχείρηση ασκεί δραστηριότητα σε νησιωτικό δήμο, μπορεί να υποβάλλει αίτημα στην διαδικτυακή πύλη για την αγορά έως και έξι (6) οχημάτων ανά ΑΦΜ, το οποίο θα συνοδεύεται από την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Για την απόκτηση οχήματος από εταιρίες ασκούσες επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικής μορφής (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., ΚΟΙΝΣΕΠ) και μεγέθους, ισχύουν όσα αναγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 12, καθώς σωρευτικά και τα εξής:

-Ο ωφελούμενος προσκομίζει πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ.

-Ο ωφελούμενος υποχρεούται να υποβάλλει συμπληρωμένη την Υπεύθυνη Δήλωση σώρευσης ενισχύσεων (DeMinimis). Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβολής περιγράφονται στο Παράρτημα Ι και πρότυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης Σώρευσης Ενισχύσεων στο Παράρτημα ΙΙΙ.

Ειδικά, για ατομικές επιχειρήσεις, αντί πιστοποιητικού νόμιμης εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ., απαιτείται η προσκόμιση γενικού πιστοποιητικού στο Γ.Ε.ΜΗ. (εμπορικές επιχειρήσεις) ή δήλωση έναρξης εργασιών στη Δ.Ο.Υ. κατά περίπτωση.».

Άρθρο έβδομο

Το άρθρο 16 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 16

Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης 16.1 Αίτημα Καταβολής της ενίσχυσης

1.Ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης, εφόσον έχει ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του εγκεκριμένου αιτήματος, δύναται να αιτηθεί την καταβολή της αναλογούσας δημόσιας ενίσχυσης.

2.Η διαδικασία υποβολής του αιτήματος γίνεται μέσα από την διαδικτυακή πύλη και ολοκληρώνεται με την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

3.Αιτήματα τα οποία έχουν ελλιπή ή εσφαλμένα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται αποδεκτά και ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης θα ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για την διόρθωση τους εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών μετά την λήψη του μηνύματος.

4.Σε περίπτωση που η παραπάνω ημερομηνία παρέλθει άπρακτη, η δημόσια ενίσχυση δεν καταβάλλεται και το αίτημα απορρίπτεται αυτόματα, χωρίς την δυνατότητα υποβολής νέου.

5.Μετά την υποβολή του αιτήματος ολοκλήρωσης και καταβολής της δημόσιας ενίσχυσης και εφόσον ελεγχθεί η πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών του Παραρτήματος ΙΙ, η αναλογούσα δημόσια ενίσχυση πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης.

6.Ειδικά για την περίπτωση ύπαρξης δικαιωμάτων συγκυριότητας σε όχημα υπό απόσυρση, θα πρέπει να εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκυρίων με την συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης Εκχώρησης του Παραρτήματος Ι, με την οποία θα δηλώνει ο κάθε συνιδιοκτήτης/συγκύριος την συναίνεση του για να καθίσταται ο ένας εξ αυτών εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και θα εκχωρεί ρητά και ανεπιφύλακτα την απαίτηση του στο έτερο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην Υπεύθυνη Δήλωση Συναίνεσης/Εκχώρησης θα αναγράφονται τα στοιχεία του εξουσιοδοτούντος και ρητά το ονοματεπώνυμο, το ΑΦΜ του και ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του εξουσιοδοτούμενου, στον οποίο εκχωρείται η απαίτηση.

16.2 Καταβολή της ενίσχυσης/Πίστωση λογαριασμού ωφελουμένου

1.Για τη διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η παραπάνω καταβολή γίνεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του ωφελούμενου. Από το πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση ωφελουμένων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός,το ποσό της καταβολής και το ΑΦΜ τους.

2.Η ηλεκτρονική μορφή της αναλυτικής κατάστασης είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται.

Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συγκεντρωτική κατάσταση ωφελουμένων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθμό των ωφελουμένων, το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έπειτα από εισήγηση της Επιτελικής Δομής.

3.Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής.

4.Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο -Συγκέντρωση Εισπράξεων – Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με α) το συνολικό ποσό προς τους ωφελούμενους και β) με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους σύμφωνα με την 109/12-03-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (π.χ. ΔΙΑΣ ΑΕ).

Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.

5.Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ: GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το ΠΣ της Επιτελικής Δομής προκειμένου να ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.

6.Για την πληρωμή της ενίσχυσης η ειδική εντολή πληρωμής της παραγράφου 4 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

7.Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

8.Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

9.Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος.

β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 16.2.

γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.

16.3. Ανακτήσεις ενισχύσεων και συμψηφισμός πληρωμών

1.Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

2.Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων, αναζητείται εντόκως το ποσό της επιχορήγησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.».

Άρθρο όγδοο

Όπου στα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα Παραρτήματα, αναφέρεται «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ – Νομικά Πρόσωπα», νοείται «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ – Επιχειρήσεις».

Άρθρο ένατο

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ» αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α)

α. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης εν ισχύ ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό,

β. Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος (στην περίπτωση που δηλώνει απόσυρση) προγενέστερη της 01.01.2013 και απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους,

γ. Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα που θα επιλεγεί,

δ. Επίσημη προσφορά για το σημείο επαναφόρτισης και τον τύπο που επιλέγεται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη της Δράσης,

ε. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας/συγκυριότητας Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία δηλώνουν την συναίνεσή τους για να καθίσταται ο ένας συγκύριος εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και εκχωρούν την απαίτησή τους στον συγκύριο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ),

στ. Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας, όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (μόνον για Άτομα με Αναπηρία),σχετικά με τον χαρακτηρισμό των ατόμων ως ΑμεΑ ή ισοδύναμη γνωμάτευση,

ζ. Έντυπο Ε1 τελευταίας φορολογικής χρήσης και Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους ωφελούμενους που εντάσσονται στην κατηγορία των τριτέκνων/πολυτέκνων,

η. Έντυπο Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο από το www.gsis.gr, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο ωφελούμενος έχει δικαίωμα εγκατάστασης και είναι ιδιοκτήτης/μισθωτής της θέσης στάθμευσης (εφόσον έχει επιλεγεί η επιδότηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης).

Σε περίπτωση μονοκατοικίας ή σε περίπτωση που η θέση στάθμευσης δεν αποτελεί αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία αλλά παρακολούθημα και δηλώνεται στο Ε9 ως βοηθητικός χώρος, απαιτείται επιπροσθέτως Υπεύθυνη Δήλωση του ωφελούμενου ότι ο βοηθητικός χώρος που δηλώνεται στο Ε9 ή στο μισθωτήριο συμβόλαιο αποτελεί θέση στάθμευσης.

2.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΑΞΙ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β)

α. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης εν ισχύ ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό,

β. Έντυπο Ε1 τελευταίας φορολογικής χρήσης,

γ. Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος προγενέστερη της 01.01.2013 και απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους,

δ. Άδεια ΤΑΞΙ σε ισχύ,

ε. Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα που θα επιλεγεί,

στ. Υπεύθυνη Δήλωση σώρευσης κρατικών ενισχύσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). Η Υπεύθυνη Δήλωση θα περιλαμβάνει το σύνολο των ενισχύσεων De Minimis που έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, καθώς και τυχόν άλλων ενισχύσεων που έχει λάβει για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, αν επιτρέπεται βάσει του θεσμικού πλαισίου η λήψη ενίσχυσης και από άλλη πηγή για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες,

ζ. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας/συγκυριότητας, Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία δηλώνουν την συναίνεσή τους για να καθίσταται ο ένας συγκύριος εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και εκχωρούν την απαίτησή τους στον συγκύριο. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ),

η. Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας, όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (μόνον για Άτομα με Αναπηρία), σχετικά με τον χαρακτηρισμό των ατόμων ως ΑμεΑ ή ισοδύναμη γνωμάτευση,

θ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους τελικούς αποδέκτες που εντάσσονται στην κατηγορία των τριτέκνων/πολυτέκνων.

3.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ)

α. Σύσταση εταιρίας από Γ.Ε.ΜΗ. ή Γενικό Πιστοποιητικό από Γ.Ε.ΜΗ.,

β. Πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από Γ.Ε.ΜΗ. (στην περίπτωση ατομικής εμπορικής επιχείρησης προσκομίζεται πιστοποιητικό εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.),

γ. Δήλωση έναρξης εργασιών στη ΔΟΥ,

δ. Έντυπο Ε3 ή Ν της τελευταίας φορολογικής χρήσης,

ε. Εκτύπωση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας από gsis.gr,

στ. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης πτώχευσης,

ζ. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση,

η. Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα/τα που θα επιλεγεί/ούν,

θ. Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος (στην περίπτωση που δηλώνει απόσυρση) προγενέστερη της 01.01.2013 και απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους,

ι. Υπεύθυνη Δήλωση σώρευσης κρατικών ενισχύσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα περιλαμβάνει το σύνολο των ενισχύσεων De Minimis που έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, καθώς και τυχόν άλλων ενισχύσεων που έχει λάβει για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, αν επιτρέπεται βάσει του θεσμικού πλαισίου η λήψη ενίσχυσης και από άλλη πηγή για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.

Άρθρο δέκατο

Η ισχύς των διατάξεων της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2020»

Διαβάστε επίσης:

Lockdown: Θέμα τα Τέλη Κυκλοφορίας…

Lockdown: Πως μπορείτε να πάτε σε έκθεση ΙΧ και συνεργείο

Αυτά είναι τα δικαιώματα των ντελιβεράδων!

Δείτε ΟΛΕΣ τις τελευταίες ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν στο newsauto  

Οι υπόλοιπες ειδήσεις στο Πρώτο ΘΕΜΑ