Live Κίνηση
Περισσότερα
ΝΕΑ

Ελλάδα: Το επόμενο βήμα μετά τη βόμβα της απαγόρευσης βενζίνης, diesel

Ελλάδα 9:29
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ελλάδα: Το επόμενο βήμα μετά τη βόμβα της απαγόρευσης βενζίνης, diesel

ΝΕΑ

Ελλάδα: Το επόμενο βήμα μετά τη βόμβα της απαγόρευσης βενζίνης, diesel

ΝΕΑ

Σε δημόσια διαβούλευση η απαγόρευση πώλησης ΙΧ βενζίνης και diesel. Παραμονή Χριστουγέννων εκπνέει η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων στον Εθνικό Κλιματικό Νόμο.

Advertisement
Advertisement

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έως την παραμονή των Χριστουγέννων (24 Δεκεμβρίου 20:00) θα βρίσκεται το σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος.

Advertisement
Advertisement

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Ψυχραιμία: Μετά την απόφαση απαγόρευσης των βενζίνης και diesel τι έρχεται;

Να υπενθυμίσουμε πως στα μέτρα προώθησης μηδενικών εκπομπών επιβεβαίωσε πλήρως το ρεπορτάζ του Newsauto.gr καθώς το άρθρο 12 του σχεδίου νόμου αναφέρει ότι:

«1. Από την 1η.1.2025, εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, τα νέα Eπιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ) με άδεια κυκλοφορίας, καθώς και το ένα τρίτο (1/3) των νέων οχημάτων που ταξινομούνται για σκοπούς μίσθωσης και εκμίσθωσης σε τρίτους είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών. Εξαιρούνται οι νησιωτικοί ο.τ.α. α΄βαθμού των ως άνω περιοχών. Εως την 31η.12.2023, το αυτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επαναξιολογεί την προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο ημερομηνία εφαρμογής των ως άνω μέτρων και τη σκοπιμότητα επέκτασής τους και σε άλλες περιφέρειες ή περιφερειακές ενότητες της Επικράτειας, με κριτήριο την επαρκή διαθεσιμότητα σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και εισηγείται την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 5 του άρθρου 28.

Advertisement

2.Από την 1η.1.2023 κατ’ ελάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) των νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που ταξινομούνται, είναι αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης ρύπων έως πενήντα (50) γραμμαρίων διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο (CO2/χλμ). Για τον υπολογισμό του ποσοστού του πρώτου εδαφίου προσμετρώνται τα νέα αυτοκίνητα που αποκτώνται από εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 741 του Αστικού Κώδικα με χρηματοδοτική μίσθωση ή με αγορά. Το ποσοστό υπολογίζεται σε ετήσια βάση. Αν η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει τουλάχιστον τρία (3) εταιρικά αυτοκίνητα εντός του οικονομικού έτους, στον υπολογισμό του πρώτου εδαφίου προσμετρώνται τα αυτοκίνητα που αποκτήθηκαν συνολικά από την 1η.1.2023. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της εταιρείας με την υποχρέωση της παρούσας, η δαπάνη αγοράς ή μίσθωσης του νέου εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167).

3.Στο Εθνικό Σχέδιο για την Ηλεκτροκίνηση του άρθρου 43 του ν. 4710/2020 (Α’ 142) τίθενται στόχοι με σκοπό τη διασφάλιση της επάρκειας των δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα και τους στόχους που τίθενται στο Ε.Σ.Ε.Κ. για τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης.

Advertisement

4.Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Οι δήμοι που δεν ανήκουν στις κατηγορίες της παρ. 1 υποχρεούνται να εκπονήσουν Σ.Φ.Η.Ο. για τις δημοσίως προσβάσιμες υποδομές φόρτισης εντός των διοικητικών τους ορίων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1, έως την 31η.03.2022. Η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται με την απόφαση της παρ. 1.».

5.Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής: «4. Για τις δημοσίως προσβάσιμες υποδομές που δεν εμπίπτουν σε Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) ή έως την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο. για τις δημοσίως προσβάσιμες υποδομές που εμπίπτουν σε αυτό, η εγκατάσταση των σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) διενεργείται, σύμφωνα με την κοινή απόφαση που προβλέπεται στην περ. β` της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 (Α` 82). Τα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο που έχουν ήδη εγκατασταθεί ή εγκαθίστανται έως την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο. της παρ. 1, λαμβάνονται υπόψη και συμπεριλαμβάνονται σε αυτό. Ειδικότερα, ως προς την εγκατάσταση των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε θέσεις στάθμευσης επί του οδοστρώματος, σε προαύλιους χώρους ναών και σε πιάτσες ταξί αυτή, δύναται να πραγματοποιείται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κατόπιν εισήγησης της τεχνικής υπηρεσίας του αρμόδιου ο.τ.α. α΄ βαθμού.»

6.Από την 1η.1.2030, όσον αφορά στα νέα επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, επιτρέπεται η πώληση μόνο οχημάτων μηδενικών εκπομπών

Advertisement

Ανάλυση των συνεπειών

Στο εγχειρίδιο ανάλυσης συνεπειών ρύθμισης από τον Κλιματικό νόμο ειδικά για την ηλεκτροκίνηση επισημαίνεται ότι: «Προκειμένου να επιταχυνθεί με προβλέψιμο για την αγορά τρόπο η διείσδυση της ηλεκτροκίνησης, με σημαντική ωφέλεια τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις, με το παρόν άρθρο λαμβάνονται μέτρα για την προώθηση οχημάτων πολύ χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών, με έμφαση στους επαγγελματικούς κλάδους που χαρακτηρίζονται από υψηλό αριθμό οχηματοχιλιομέτρων.

Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, με εξαίρεση τους νησιωτικούς ο.τ.α. α΄ βαθμού των ως άνω περιοχών, στην παρ. 1 προβλέπεται ότι από το 2025 υποχρεωτικά όλα τα νέα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα ταξί καθώς και το ένα τρίτο (1/3) των νέων ενοικιαζόμενων οχημάτων είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών. Το μέτρο επαναξιολογείται το αργότερο έως την 31η.12.2023 ως προς το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του και την ημερομηνία έναρξής ισχύος του με κριτήριο την επαρκή διαθεσιμότητα σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Στην παρ. 2 προβλέπεται ότι από το 2023, τουλάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) των νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που αποκτώνται με χρηματοδοτική μίσθωση ή αγορά, θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα που εκπέμπουν έως πενήντα (50) γρ. CO2/χλμ.. Παράλληλα, προβλέπεται και σχετική κύρωση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Στην παρ. 3 γίνεται αναφορά στο Εθνικό Σχέδιο για την Ηλεκτροκίνηση με σκοπό τη διασφάλιση επαρκούς αριθμού δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Στην παρ. 4 δίνεται η δυνατότητα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) της 31ης.3.2022 για τις περιοχές που δεν ανήκουν στις αναφερόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142), δηλαδή στις περιοχές που δεν ανήκουν στους δήμους μητροπολιτικών κέντρων, μεγάλων και μεσαίων ηπειρωτικών δήμων, δήμων πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και μεγάλων και μεσαίων νησιωτικών δήμων. Η αναγκαιότητα της εν λόγω ρύθμισης προέκυψε λόγω της υφιστάμενης κατάστασης, δεδομένων των υγειονομικών συνθηκών και των μέτρων προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Η προθεσμία δύναται να παρατείνεται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020, δηλαδή με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εφόσον συντρέχουν δικαιολογητικοί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης εκπόνησης Σ.Φ.Η.Ο., όπως επιτακτικοί λόγοι αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Στην παρ. 5 ρυθμίζεται η διαδικασία εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων (Η/Ο) επί του οδοστρώματος, σε προαύλιους χώρους ναών και σε πιάτσες ταξί, προκειμένου να μην επέλθει οιαδήποτε καθυστέρηση στην εγκατάσταση αυτών λόγω της ενδεχόμενης παράτασης της παρ. 4 της προτεινόμενης ρύθμισης και με στόχο την άμεση προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Τέλος, στην παρ. 6 ορίζεται ότι, αναφορικά με την πώληση καινούργιων επιβατικών οχημάτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, από το 2030 επιτρέπεται η πώληση μόνο οχημάτων μηδενικών εκπομπών. Η διάταξη κρίνεται αναγκαία ήδη σε αυτό το χρονικό σημείο, προκειμένου να διασφαλιστεί η απαιτούμενη προβλεψιμότητα του ρυθμιστικού πλαισίου

Πιέστε εδώ για να σχολιάσετε και εσείς το σχέδιο νόμου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Μετά τη βόμβα απαγόρευσης των βενζίνης και diesel τι έρχεται;
Οριστικό! Αυτές είναι οι αλλαγές σε εταιρικά ΙΧ, Ταξί και οχήματα ενοικιάσεων
Υπερδιπλάσιες οι ταξινομήσεις ηλεκτροκίνητων ΙΧ σε σχέση με το 2020