Menu
Τιμές αυτοκινήτων | Live η κίνηση Τιμές Καυσίμων | COTY 2023

Fleet Cars

Εξασφάλιση εξόφλησης προστίμου με αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας!

  • Γιώργος Κ. Ανδρής (ga@newsauto.gr)

Νέες διοικητικές κυρώσεις προβλέπει αναθεωρημένη νομοθεσία για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές και την κυκλοφορία των φορτηγών οχημάτων.

Σε ισχύ τέθηκε από τις 27 Φεβρουαρίου 2022 η τροποποιημένη λίστα των παραβάσεων και των κυρώσεων που προβλέπονται ανάλογα με τον βαθμό σοβαρότητας της κάθε παράβασης στις οδικές μεταφορές και την κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων.

Σημειώνεται ότι η ΟΦΑΕ είχε υποβάλλει επίσημο αίτημα προς τα Υπουργεία Μεταφορών και Οικονομικών για αναστολή της εφαρμογής ισχύος της ΚΥΑ, με σκοπό να μεσολαβήσει ο απαραίτητος διάλογος με όλους του επαγγελματικούς φορείς του κλάδου για τον εξορθολογισμό των προβλεπόμενων κυρώσεων και με γνώμονα του βασικούς άξονες που περιλαμβάνουν τον περιορισμό της Παράνομης Μεταφοράς, την αποκατάσταση υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά, την ενίσχυση Οδικής Ασφάλειας και την ενίσχυση δημόσιων ταμείων από την βελτίωση της εισπραξιμότητας των προστίμων που επιβάλλονται σε αλλοδαπούς μεταφορείς στην χώρα μας.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης, πως η ΟΦΑΕ επεσήμανε στους αρμόδιους φορείς, πως ενώ η λίστα προστίμων και παραβάσεων ανανεώνεται χωρίς πρότερη διαβούλευση, τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου παραμένουν παροπλισμένα με τις Περιφέρειες να δηλώνουν αδυναμία καταβολής αμοιβών των οργάνων από το 2016 μέχρι σήμερα!

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση αναγράφει μεταξύ άλλων ότι: «Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την κ.υ.α αριθμ. Γ5/55376/2022 (Β’ 815, ΑΔΑ ΩΖΚΛ465ΧΘΞ-ΤΕΡ), με την οποία τροποποιείται η κ.υ.α. αριθμ. Γ5/353651/2021 (ΦΕΚ Β’ 6238, ΑΔΑ ΩΥ3Α465ΧΘΞ-Ω1Φ). Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής είναι η 27η Φεβρουαρίου 2022. Για τα θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Α. Περιγραφή παραβάσεων

1. Το άρθρο 3 περ. β) της κυα Γ5/353651/2021 ορίζει «Η περιγραφή της παράβασης συμπληρώνεται από τις διατάξεις που προβλέπουν την αντίστοιχη υποχρέωση». Κάθε παράβαση της κυα Γ5/353651/2021 αντιστοιχεί σε μια ή περισσότερες διατάξεις της νομοθεσίας μεταφορών, όπως ισχύει κάθε φορά, που προβλέπουν τις υποχρεώσεις των μεταφορικών και λοιπών επιχειρήσεων και των άλλων υπευθύνων προσώπων. Για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατή η εκ των προτέρων περιοριστική απαρίθμηση των διατάξεων της νομοθεσίας μεταφορών που αντιστοιχούν σε κάθε παράβαση της κυα Γ5/353651/2021. Για υποβοήθηση των αρχών ελέγχου διευκρινίζουμε τα ακόλουθα για τους Πίνακες Α έως Ζ της κυα Γ5/353651/2021, επισημαίνοντας ότι η κατάλληλη παράβαση αναζητείται κάθε φορά με βάση το σύνολο των περιστατικών της υπόθεσης και το σύνολο της εφαρμοστέας νομοθεσίας όπως έχει διευκρινιστεί με τις εγκυκλίους εφαρμογής της.

Πίνακας Α: Παραβάσεις σχετικά με τον έλεγχο

2.Η παράβαση Α1 «Άρνηση διενέργειας ελέγχου» βεβαιώνεται όταν ο οδηγός ή/και ο ιδιοκτήτης/μισθωτής παραβαίνουν την υποχρέωση του άρθρου 6 παρ. 1 της κυα Γ5/353651/2021.

3.Το άρθρο 6 παρ. 2 της ΚΥΑ προβλέπει τα ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να αποδεικνύονται για τη μεταφορά για να είναι δυνατός ο έλεγχος. Εάν τα ελάχιστα στοιχεία δεν αποδεικνύονται, βεβαιώνονται οι παραβάσεις Α2 ή Α3. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν υποχρέωση για απόδειξη επιπλέον στοιχείων εξακολουθούν να ισχύουν και, εάν προβλέπεται ειδική παράβαση, αυτή επιβάλλεται σωρευτικά με την Α2/Α3. Για την απόδειξη των στοιχείων της μεταφοράς χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας μεταφορών ή της φορολογικής νομοθεσίας συνοδευτικά έγγραφα.

Πίνακας Β: Πρόσβαση στην αγορά των διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών

4.Ο Πίνακας Β αφορά τις παραβάσεις: (α) του Κανονισμού (ΕΚ) 1072/2009 όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1055 (β) των Διμερών Συμφωνιών Οδικών Μεταφορών της Ελλάδας με τρίτες χώρες (γ) των Συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες που ρυθμίζουν θέματα πρόσβασης στην αγορά των οδικών εμπορευματικών μεταφορών της ΕΕ και (δ) του ν.δ. 80/1974 (Α’ 286) σε συνδυασμό με τον Οδηγό Χρήσης Πολυμερών Ποσοστώσεων ΕΔΥΜ (ο πιο πρόσφατος οδηγός χρήσης ΕΔΥΜ του 2014 είναι διαθέσιμος σε https://www.itfoecd.org/ecmt-multilateral-quota-user-guide).

Πίνακας Γ: Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό για οδικές εμπορευματικές μεταφορές

Ο Πίνακας Γ αφορά τις παραβάσεις της Παραγράφου ΙΕ’ του ν. 4093/2012 (Α’ 222, Οδηγία 2006/1/ΕΚ), όπως ισχύει, που τελούνται με μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα ή συρμούς, δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης, σε εθνικές ή διεθνείς μεταφορές. Διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

(α) Για την παράβαση των εθνικών διατάξεων περί έλξης ρυμουλκουμένων ή ημιρυμουλκουμένων ελληνικής επιχείρησης από μηχανοκίνητο όχημα άλλης ελληνικής επιχείρησης βεβαιώνονται οι παραβάσεις Δ4 ή Ε9 ανάλογα.

(β) Η ύπαρξη μίσθωσης διαπιστώνεται σε κάθε περίπτωση από τα όργανα ελέγχου με βάση τα περιστατικά της υπόθεσης και τα έγγραφα μεταφοράς. Για την διάκριση της μίσθωσης από την έλξη, αναφέρουμε ότι ως «μίσθωση» νοείται η σύμβαση με την οποία ο εκμισθωτής θέτει το όχημά του χωρίς οδηγό στη διάθεση της μισθώτριας επιχείρησης, επί πληρωμή και για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, για να το χρησιμοποιεί αποκλειστικά η μισθώτρια όπως τα δικά της οχήματα για να πραγματοποιεί στο όνομά της οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Σύμβαση με αυτό το περιεχόμενο αποτελεί μίσθωση και ελέγχεται για συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 4093/2012, ανεξάρτητα από τον τίτλο που φέρει το συμφωνητικό που καταρτίστηκε.

(γ) Προκειμένου για επιχείρηση εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, ο τύπος της σύμβασης και οι τυχόν φορολογικές και άλλες θεωρήσεις της ρυθμίζονται από το δίκαιο του κράτους μέλους εγκατάστασης της επιχείρησης, επομένως δεν ελέγχονται από τα ελληνικά όργανα ελέγχου. Τα όργανα ελέγχου του ν.3446/2006 ελέγχουν μόνον εάν προκύπτουν από το συμφωνητικό μίσθωσης (ή από άλλο αντίστοιχο έγγραφο που έχει εκδώσει το κράτος μέλος εγκατάστασης της επιχείρησης και βρίσκεται επί του οχήματος) τα ελάχιστα στοιχεία της υποπαραγράφου 11 (όνομα εκμισθωτή και μισθωτή, ημερομηνία και διάρκεια σύμβασης, στοιχεία οχήματος). (δ) Η παράβαση Γ1 δεν επιβάλλεται σε περίπτωση μη επιτρεπόμενης παραχώρησης της χρήσης ΦΙΧ σε τρίτον, για την οποία υπάρχει ειδική παράβαση (Ε3, Ε4).

Β. Διαδικασία επιβολής και είσπραξης διοικητικών προστίμων

Για την διαδικασία ελέγχου, την διαπίστωση, καταλογισμό, επιβολή και είσπραξη των διοικητικών προστίμων της κυα Γ5/353651/2021 και την απόδοσή τους στον κρατικό προϋπολογισμό, έως την έκδοση των κυα του άρθρου 4Β παρ. 3 ν. 3446/2006, όπως προστέθηκε με το άρθρο 30 ν. 4313/2014 (Α’ 30) εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι κυα που είχαν εκδοθεί με εξουσιοδότηση του ν. 3446/2006 καθώς και οι οικείες οργανωτικές διατάξεις κάθε αρχής ελέγχου. Υπενθυμίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 8 ν.3446/2006 για την απόδοση στον κρατικό προϋπολογισμό ποσοστού 30% των εσόδων από τα πρόστιμα των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου (ΜΚΕ) των Περιφερειών.

Τέλος, το άρθρο 1 παρ. 7 ν. 3446/2006, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 παρ. 1 ν. 4663/2020 (Α’ 30), προβλέπει ότι όλες οι αρχές ελέγχου του άρθρου 2 ν. 3446/2006 αφαιρούν επιτόπου τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος ως διοικητικό μέτρο για την εξασφάλιση καταβολής του προστίμου. Το διοικητικό μέτρο ισχύει για την εξασφάλιση καταβολής όλων των προστίμων, για την καταβολή των οποίων είναι υπεύθυνος ο ιδιοκτήτης/μισθωτής του οχήματος σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 της κυα Γ5/353651/2021. Παρακαλούμε για την ενημέρωση των οργάνων ελέγχου αρμοδιότητάς σας και την εφαρμογή των ανωτέρω.»

Πιέστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρο το ΦΕΚ με τα νέα πρόστιμα και εδώ για να διαβάσετε τη νέα ΚΥΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Έρχεται νέα νομοθετική ρύθμιση για τα παλαιά φορτηγά
Έτσι θα επιδοτηθούν τα φορτηγά μηδενικών εκπομπών CO2!
Νέα βαριά πρόστιμα στα φορτηγά!

Δείτε ΟΛΕΣ τις τελευταίες ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν στο newsauto