Menu
Τιμές αυτοκινήτων | Live η κίνηση newsMOTO | newsautoCHOICE

Fleet Cars

Έτσι θα είναι οι νέες πιάτσες των Ταξί

  • Γιώργος Κ. Ανδρής (ga@newsauto.gr)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική Απόφαση για τις νέες θέσεις στάθμευσης.

Στον καθορισμό των κριτηρίων για τη χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (Ταξί) προχώρησε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Μάλιστα στην υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης επισημαίνεται ότι «τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα απόφαση δεν μπορούν να καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις και συνθήκες του οδικού περιβάλλοντος. Αποτελούν οδηγό κατά το χρόνο μελέτης και σχεδιασμού της εφαρμογής των διατάξεων του νόμου, ώστε να χρησιμοποιούνται και προσαρμόζονται κατά περίπτωση ανάλογα με τις υφιστάμενες τοπικές συνθήκες. Τυχόν αποκλίσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον μια τέτοια ανάγκη επιβάλλεται και αποδεικνύεται με πλήρη και ουσιαστική τεχνική τεκμηρίωση και οι προτεινόμενες λύσεις ανταποκρίνονται στους κανόνες οδικής ασφάλειας, στην εξυπηρέτηση των χρηστών του οδικού δικτύου.»

Τα κριτήρια

Για τη χωροθέτηση θέσης στάθμευσης Ταξί (πιάτσα) απαιτείται η εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης. Η μελέτη θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και για λόγους ισονομίας, αφενός την ζήτηση για Ταξί σύμφωνα με τις παρακείμενες δραστηριότητες και αφετέρου την ανάγκη για στάθμευση όλων των χρηστών του οδικού δικτύου και ιδιαίτερα των κατοίκων της περιοχής.

Επίσης, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι από την εφαρμογή της χωροθετούμενης θέσης στάθμευσης Ταξί δεν θα επηρεαστεί αρνητικά το επίπεδο εξυπηρέτησης της οδού και τυχόν παρακείμενων κόμβων και θα διασφαλίζεται ότι η διερχόμενη κυκλοφορία θα διεξάγεται με ασφάλεια και απρόσκοπτα.

Δεν χωροθετούνται θέσεις στάθμευσης Ταξί (πιάτσα):

α) Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας με καθοριζόμενο όριο ταχύτητας μεγαλύτερο των 50 χλμ/ώρα

β) Σε οδούς με παράπλευρο δίκτυο (S.R)

γ) Σε οδούς όπου λειτουργούν λεωφορειολωρίδες κυκλοφορίας Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ).

Η χωροθέτηση θέσης στάθμευσης Ταξί γίνεται σε οδικά τμήματα, όπου επιτρέπεται η στάση και στάθμευση των οχημάτων.

Η χωροθέτηση μπορεί να γίνει σε οδούς μονής ή διπλής κυκλοφορίας. Απαραίτητο εναπομείναν πλάτος ανά λωρίδα κυκλοφορίας, θα πρέπει να είναι, σε οδό μονής κυκλοφορίας το ελάχιστο στα τρία μέτρα (3,00) και σε οδό διπλής κυκλοφορίας στα τρία μέτρα και πενήντα εκατοστά (3,50). Σε οδούς όπου διέρχεται λεωφορείο το ελάχιστο εναπομείναν πλάτος της οδού θα πρέπει να είναι στα τρία μέτρα και πενήντα εκατοστά (3,50).

Το πλάτος της χωροθετούμενης θέσης επί οδοστρώματος ή και σε εσοχή, ορίζεται κατ’ ελάχιστο στα δύο μέτρα και είκοσι εκατοστά (2,20) και το χωροθετούμενο μήκος ανά όχημα, στα πέντε μέτρα (5,00).

Οι χωροθετούμενες θέσεις στάθμευσης Ταξί (πιάτσα), προτείνεται να βρίσκονται πλησίον σημείων σημαντικής προσέλκυσης μετακινήσεων, όπως σταθμοί Μέσων Σταθερής Τροχιάς, αεροδρόμια, νοσοκομεία, εμπορικά και αθλητικά κέντρα, κεντρικά σημεία πόλης κ.λ.π. Η προτεινόμενη απόσταση, της χωροθετούμενης θέσης στάθμευσης Ταξί από τα σημεία προσέλκυσης, προτείνεται να είναι η μέγιστη μέχρι τετρακόσια μέτρα (400) (αποδεκτός χρόνος περπατήματος πέντε λεπτά (5)).

Συνίσταται η χωροθέτηση της θέσης στάθμευσης Ταξί (πιάτσα) να γίνεται πλησίον διαβάσεων πεζών, ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση της θέσης Ταξί από τους πεζούς. Η διάβαση πεζών θα πρέπει να προηγείται της θέσης στάθμευσης Ταξί και να βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση πέντε (5,00) έως δέκα μέτρα (10,00) τουλάχιστον.

Για τη χωροθέτηση της θέσης στάθμευσης Ταξί (πιάτσα), ισχύ έχουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην απόσταση των χωροθετούμενων θέσεων από φωτεινούς σηματοδότες και από πινακίδες υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP). Επιτρέπεται παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 34, με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η οδική ασφάλεια όλων των χρηστών του οδικού δικτύου και θα διασφαλίζεται απαραίτητα η καλή ορατότητα των πινακίδων σήμανσης και των σηματοδοτών.

Σε περίπτωση που, για τη χωροθέτηση θέσης στάσης-στάθμευσης Ταξί, απαιτηθεί η δημιουργία εσοχής εις βάρος του πεζοδρομίου, τότε το ελάχιστο εναπομείναν πλάτος πεζοδρομίου δεν θα είναι λιγότερο του ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50), μη συμπεριλαμβανομένης της κατακόρυφης σήμανσης και αστικού εξοπλισμού.

Για χωροθετούμενες θέσεις σε εσοχή, ιδιαίτερα, πλησίον νοσοκομείων, αεροδρόμιων κ.λ.π, προτείνεται η δημιουργία εσοχής με διαμόρφωση ραμπών για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρίες.

Για την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, απαιτείται μεταξύ των άλλων να διασφαλίζονται καλές συνθήκες ορατότητας με επαρκή φωτισμό.

Πρότυπο σκαρίφημα θέσης στάθμευσης Ταξί

Νέα σήμανση θέσεων

Σύμφωνα με την απόφαση, «για την οριοθέτηση των θέσεων στάθμευσης Ταξί (πιάτσα), απαιτείται οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, η οποία και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις τεχνικές οδηγίες και τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Οριζόντια σήμανση

Η οριζόντια σήμανση θα γίνεται με διαγράμμιση επί του οδοστρώματος σε σχήμα «Π». Οι δύο κάθετες στο κράσπεδο γραμμές θα έχουν μήκος δύο μέτρα και είκοσι εκατοστά (2,20) και η παράλληλη προς το κράσπεδο γραμμή θα έχει μήκος, όπως θα ορίζεται στην εγκριτική απόφαση χωροθέτησης της θέσης στάθμευσης Ταξί. Προτείνεται για το διαχωρισμό ανά όχημα, ανά πέντε μέτρα (5,00), διαγράμμιση με μία κάθετη προς το κράσπεδο γραμμή, μήκους δύο μέτρων και είκοσι εκατοστών (2,20). Επίσης είναι δυνατή και η εγκατάσταση πυκτογράμματος με την αναγραφή Ταξί λευκού ή κυανού χρώματος, στο κέντρο του συνολικού χωροθετούμενου χώρου στάθμευσης Ταξί.

Η οριζόντια σήμανση θα αποτελείται από συνεχόμενη γραμμή κυανού χρώματος, σύμφωνα με το εδαφ. (α) της παρ.7 του άρθρου 5 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Το πλάτος της γραμμής θα είναι 20 εκ. με αντανακλαστικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης.

Κατακόρυφη σήμανση

Η χωροθέτηση των θέσεων στάθμευσης Ταξί (πιάτσα), θα γίνεται με κατακόρυφη σήμανση τύπου Ρ-70, σε συνδυασμό με πρόσθετες πινακίδες τύπου Πρ4α και Πρ4γ, οι οποίες και θα τοποθετούνται στην αρχή και στο τέλος του χώρου της πιάτσας και επί του πεζοδρομίου σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές οδηγίες.

Για την κατασκευή των πινακίδων ισχύ έχουν, οι Ελληνικές πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές Σ303-74, Σ306-74, Σ 310 και Σ 311. Τα υλικά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 12899-1.

Οι πινακίδες θα είναι κατασκευασμένες από αλουμίνιο πάχους 3mm, πλήρως αντανακλαστικές, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές με Τύπου I, II, III φθορίζουσες αντανακλαστικές μεμβράνες. Οι στύλοι στήριξης των πινακίδων θα είναι μεμονωμένοι απλοί σωληνωτοί ορθοστάτες (κυκλικής ή ορθογωνικής διατομής), σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12899 και ΕΝ 10255.

Ο στύλος της πινακίδας θα τοποθετείται τουλάχιστον μισό μέτρο (0,50) μέσα από την άκρη του κρασπέδου. Το ελεύθερο ύψος του κατώτερου άκρου της πινακίδας από το πεζοδρόμιο θα είναι τουλάχιστον δύο μέτρα και είκοσι πέντε εκατοστά (2,25).

Φωτογραφία: Eurokinisi

Διαβάστε επίσης:

Αποκάλυψη: Έρχεται επιδότηση μαμούθ για Ταξί
Πότε θα δούμε τα πρώτα εναέρια Ταξί!
Αποκάλυψη: Σύμφωνα με τα ΚΤΕΟ εχουμε τον καλύτερο στόλο αυτοκινήτων και ταξί!

Δείτε ΟΛΕΣ τις τελευταίες ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν στο newsauto  

Δημοφιλή στο Protothema.gr