Live Κίνηση
Περισσότερα
ΝΕΑ

Τέλος ο χαμένος ΦΠΑ στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ!

Ελλάδα 6:50
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΣΥΡΕΤΕ

Τέλος ο χαμένος ΦΠΑ στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ!

ΝΕΑ

Τέλος ο χαμένος ΦΠΑ στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ!

ΝΕΑ

Η Ελλάδα αποκτά πρόσβαση στο online σύστημα της ΕΕ όπου βρίσκονται όλες οι πληροφορίες για τα μεταχειρισμένα οχήματα όπου και θα μπορεί να πραγματοποιεί διασταυρώσεις.

Advertisement
Advertisement

Στο στόχαστρο των Τελωνειακών Αρχών εισέρχονται όλα τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και μάλιστα με σχετική τροπολογία που κατέθεσε αργά το βράδυ της Παρασκευής το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή στο νομοσχέδιο που αφορά στις μικροχρηματοδοτήσεις.

Μάλιστα για την διαπίστωση των περιπτώσεων απάτης ενεργοποιείται το Ευρωπαϊκό Σύστημα EUCARIS στο οποίο αποκτούν πρόσβαση υπάλληλοι από το Ελληνικό Δημόσιο και πλέον θα μπορούν να ελέγχουν τόσο τους προηγούμενους ιδιοκτήτες των εισαγόμενων οχημάτων όσο και αν υπάρχει κάποια δόλια συναλλαγή με μεγάλο ζημιωμένο το Ελληνικό κράτος. Αντίστοιχα και υπάλληλοι άλλων κρατών-μελών θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα και να ελέγχουν και εκείνοι τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα που προέρχονται από άλλα κράτη-μέλη.

Advertisement
Advertisement

Όπως έχει αποκαλύψει το Newsauto.gr οι κομπίνες με τον ΦΠΑ είναι πολλές αλλά οι πλέον γνωστές είναι οι έμποροι να πληρώνουν τον ΦΠΑ σε κράτος-μέλος με χαμηλότερο συντελεστή από της Ελλάδας που ανέρχεται σε 24% και η άλλη αφορά σε μεταβίβαση του οχήματος σε κάποιον άλλο ιδιώτη στο εξωτερικό ώστε να φαίνεται ότι έχει πληρωθεί ο ΦΠΑ. Και στις δύο περιπτώσεις η Ελλάδα χάνει τα έσοδα από τον ΦΠΑ!

Έτσι η τροπολογία που κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Βουλή θα επιδιώξει να θέσει ένα τέλος σε όλες αυτές τις κομπίνες και επί του άρθρου 7 επισημαίνεται ότι: «Με την προτεινόμενη διάταξη προστίθεται νέα παράγραφος 10 στο άρθρο 130 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», με την οποία δίνεται εξουσιοδότηση στους καθ’ ύλην αρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών να καθορίσουν, με Κοινή Υπουργική Απόφαση τους, τη διαδικασία επεξεργασίας των αιτημάτων για δεδομένα ταξινόμησης οχημάτων για σκοπούς ΦΠΑ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21α του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 904/2010 του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, τις εθνικές αρχές που θα αποτελέσουν τα εθνικά σημεία πρόσβασης EUCARIS, καθώς και το γενικό πλαίσιο λειτουργίας για την αυτοματοποιημένη πρόσβαση των αρμόδιων αρχών στην εφαρμογή λογισμικού του Ευρωπαϊκού Σύστήματος Πληροφοριών για οχήματα και Άδειες οδήγησης (EUCARIS).

To EUCARIS είναι ένα ευρωπαϊκό, ηλεκτρονικό σύστημα (πλατφόρμα) ανταλλαγής πληροφοριών, το οποίο ξεκίνησε το 1994 ως συνεργασία μεταξύ πέντε ευρωπαϊκών χωρών, προκειμένου να καταπολεμηθεί η απάτη που προκύπτει από το διπλό καθεστώς ΦΠΑ που εφαρμόζεται στα αυτοκίνητα. Με βάση το άρθρο 21α του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 904/2010, κάθε κράτος-μέλος παραχωρεί στην αρμόδια αρχή οποιουδήποτε άλλου κράτους-μέλους αυτόματη πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες σε σχέση με τις εθνικές ταξινομήσεις οχημάτων:

Advertisement

Α.Στοιχεία αναγνώρισης οχημάτων.

Β.Στοιχεία αναγνώρισης των ιδιοκτητών και των κατόχων του οχήματος στο όνομα των οποίων έχει ταξινομηθεί το όχημα, όπως ορίζεται στο δίκαιο του κράτους – μέλους ταξινόμησης.

Advertisement

Η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές παραχωρείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α.Η πρόσβαση συνδέεται με έρευνα για εικαζόμενη απάτη, όσον αφορά στον ΦΠΑ ή αποσκοπεί να εντοπίσει απάτη όσον αφορά στον ΦΠΑ.

Β.Η πρόσβαση γίνεται μέσω υπαλλήλου συνδέσμου του Eurofisc, ο οποίος έχει ταυτοποίηση προσωπικού χρήστη για τα ηλεκτρονικά συστήματα που επιτρέπει πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες.

Advertisement

Για την υλοποίηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε ο εκτελεστικός κανονισμός  (ΕΕ) 1129/2019 «για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 79/2012 της Επιτροπής σχετικά με την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού ΕΕ αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ», με τον οποό καθορίζεται η διαδικασία πρόσβασης και ανταλλαγής πληροφοριών ταξινόμησης οχημάτων και οι υποχρεώσεις των κρατών-μελών για την εφαρμογή του μέτρου.

Η προτεινόμενη εξουσιοδοτική διάταξη είναι απαραίτητη, προκειμένου να ρυθμιστούν με κοινή υπουργική απόφαση θέματα που άπτονται της διαδικασίας επεξεργασίας των αιτημάτων για δεδομένα ταξινόμησης οχημάτων για σκοπούς ΦΠΑ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21α του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 904/2010 του Συμβουλίου, συνεπώς και του καθορισμού των εθνικών σημείων επαφής για εισερχόμενα αιτήματα, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε τεχνικό επίπεδο.

Με το άρθρο 7 της τροπολογίας τροποποιείται το άρθρο 130 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) που έχει ως εξής:

«Άρθρο 130 – Βεβαίωση και είσπραξη του Τέλους Ταξινόμησης Οχημάτων – Πιστοποιητικά Ταξινόμησης.

Υπόχρεος στην καταβολή του Τέλους Ταξινόμησης είναι ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του.

Για την βεβαίωση και είσπραξη του Τέλους Ταξινόμησης και ΦΠΑ ή για τη χορήγηση οριστικής απαλλαγής κοινοτικών οχημάτων υποβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ειδική δήλωση μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία το τέλος καθίσταται απαιτητό και οπωσδήποτε πριν την έκδοση της Άδειας Κυκλοφορίας. Για τα οχήματα παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 133 του παρόντα Κώδικα η ειδική δήλωση υποβάλλεται κατά την έξοδο αυτών από τα ανασταλτικά καθεστώτα. Με την ειδική δήλωση που αποτελεί τίτλο υπέρ του Δημοσίου, συνεισπράπεται και ο οφειλόμενος ΦΠΑ.

Η βεβαίωση και είσπραξη του Τέλους Ταξινόμησης ή η χορήγηση οριστικής απαλλαγής από αυτό, των οχημάτων που προέρχονται από Τρίτες χώρες γίνεται:

Α. Όταν το Τέλος καταβληθεί σε μεταγενέστερο χρόνο θέσης σε ανάλωση, επί του ιδίου παραστατικού που χρησιμοποιείται για τη βεβαίωση και είσπραξη των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων εισαγωγής.

Β. Όταν το Τέλος καταβληθεί σε μεταγενέστερο χρόνο επί της ειδικής δήλωσης που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο. Η ειδική δήλωση θα υποβάλλεται στην Τελωνειακή Αρχή στην οποία έγινε η θέση σε ανάλωση του οχήματος και θα συσχετίζεται με το παραστατικό θέση σε ανάλωση που μέχρι τότε θα παραμείνει σε εκκρεμότητα.

Γ. Όταν τα οχήματα έχουν υπαχθεί σε τελωνειακό ανασταλτικό καθεστώς επί του παραστατικού με το οποίο τίθενται σε ανάλωση.

Οι συντελεστές, που λαμβάνονται υπόψη για τη βεβαίωση και είσπραξη του Τέλους Ταξινόμησης και εφόσον το όχημα είναι κοινοτικό και του ΦΠΑ είναι εκείνοι που ισχύουν κατά το χρόνο που το Τέλος καθίσταται απαιτητό. Αν μειωθούν οι συντελεστές του Τέλους Ταξινόμησης ή του ΦΠΑ μετά την υποβολή του παραστατικού βεβαίωσης και είσπραξης και πριν από την έκδοση του αποδεικτικού είσπραξης εφαρμόζεται ο ευνοϊκότερος για τον υπόχρεο συντελεστής. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται, στην περίπτωση που το αποδεικτικό είσπραξης δεν εκδόθηκε για λόγους που αποκλειστικά βαρύνουν τον υπόχρεο. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 129 του παρόντα Κώδικα και εφόσον οι Τελωνειακές Αρχές αδυνατούν να προσδιορίσουν το χρόνο κατά τον οποίο το Τέλος κατέστη απαιτητό, οι συντελεστές που λαμβάνονται υπόψη για τη βεβαίωση και είσπραξη του Τέλους Ταξινόμησης και το ΦΠΑ είναι αυτοί που ισχύουν κατά την ημερομηνία διαπίστωσης της παράβασης.

Με την είσπραξη του Τέλους Ταξινόμησης και των λοιπών επιβαρύνσεων ή τη νόμιμη οριστική απαλλαγή από αυτά εκδίδονται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή αποδεικτικό είσπραξης και Πιστοποιητικό Ταξινόμησης ή τελωνισμού του οχήματος.

Με αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της ειδικής δήλωσης, του αποδεικτικού είσπραξης και του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη του οχήματος ή του νόμιμου αντιπροσώπου του που υποβάλλεται πριν τη γνωστοποίηση στον ενδιαφερόμενο της πρόθεσης της Τελωνειακής Αρχής να προβεί σε επαλήθευση των στοιχείων αυτού, επιτρέπεται η διόρθωση των εκ παραδρομής δηλωθέντων στοιχείων της Ειδικής Δήλωσης, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για το ίδιο όχημα. Διόρθωση της Δήλωσης δεν επιτρέπεται αν κατά την αποδοχή ή την καταχώριση διαπιστώνεται ανακρίβεια των στοιχείων αυτής.

Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη του οχήματος ή του νόμιμου αντιπροσώπου του επιτρέπεται η ακύρωση της Ειδικής Δήλωσης, εφόσον συντρέχει συγγνωστή νομική ή πραγματική πλάνη αυτού, που συνεπάγεται αδυναμία Ταξινόμησης του οχήματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή ικανοποίησης όλων των προβλεπόμενων προϋποθέσεων υπαγωγής του οχήματος σε ειδικό απαλλακτικό φορολογικό καθεστώς.

Εάν οι Τελωνειακές Αρχές έχουν πληροφορήσει τον ιδιοκτήτη του οχήματος ότι προτίθενται να προβούν στην εξέταση αυτού, αίτηση ακύρωσης της Δήλωσης μπορεί να γίνει δεκτό μόνο μετά την πραγματοποίηση της εξέτασης. Η διόρθωση ή η ακύρωση της Δήλωσης δεν επιδρά στην εφαρμογή των ισχυουσών κατασταλτικών διατάξεων.

Για την επαλήθευση των στοιχείων που αναγράφονται στην Ειδική Δήλωση οχήματος, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του παρόντος Κώδικα, καθώς και οι αντίστοιχες περί διασαφήσεων και επαλήθευσης εμπορευμάτων διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα και του Εφαρμοστικού αυτού κανονισμού ενώ σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο και επαλήθευση του οχήματος διαπιστωθούν διαφορές εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του παρόντος κώδικα.»

Στην εξουσιοδοτική διάταξη για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για Οχήματα και Άδειες Οδήγησης (EUCARIS) για σκοπούς ΦΠΑ προστίθεται νέα παράγραφος 10 στο άρθρο 130 του νόμου 2960/2001 ως εξής:

«Με κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται Εθνικές Αρχές, ως Εθνικά σημεία επαφής, αρμόδια για την επεξεργασία εισερχόμενων και εξερχόμενων αιτημάτων για δεδομένα ταξινόμησης οχημάτων καθώς και λοιπά θέματα που αφορούν στους όρους λειτουργίας της αυτοματοποιημένης διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών ταξινόμησης οχημάτων με χρήση της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για Οχήματα και Άδειες Οδήγησης (EUCARIS) για τους σκοπούς του ΦΠΑ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21α του Κανονισμού ΕΕ υπ’ αρ. 904/2010.»

Επί του κρατικού προϋπολογισμού προβλέπεται μείωση του ελάχιστου ύψους της πραγματοποιούμενης στατιστικής αξίας σε ετήσια βάση των εισαγωγών μη υποκείμενων σε ειδικό Φόρο Κατανάλωσης επί των οποίων ο ΦΠΑ δεν εισπράττεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή εισαγωγής.

Διαβάστε επίσης:

Ιδού το άρθρο για τα μειωμένα Τέλη Κυκλοφορίας! – Επιβεβαίωση Newsauto

Ελλάδα: Χιλιάδες ρυπογόνα μεταχειρισμένα μπήκαν στην Ελλάδα τον Μάιο

Ποιοι και πως θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης!