Menu
Τιμές αυτοκινήτων | Live η κίνηση Τιμές Καυσίμων | COTY 2023

ΝΕΑ

Πότε θα γίνουν οι εξετάσεις για υποψήφιους ελεγκτές ΚΤΕΟ

  • Γιώργος Κ. Ανδρής (ga@newsauto.gr)

Οι γραπτές δοκιμασίες θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο του κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Με υπουργική Απόφαση καθορίστηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψήφιων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Μάλιστα ορίστηκαν και οι τριμελείς επιτροπές που θα ελέγξουν τους υποψηφίους. Οι εξετάσεις έχουν οριστεί για την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 και την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στην υπουργική Απόφαση: «Αποφασίζουμε τη διεξαγωγή θεωρητικών γραπτών εξετάσεων για υποψήφιους ελεγκτές ελαφρών οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00 π.μ.

Τη διεξαγωγή θεωρητικών γραπτών εξετάσεων για υποψήφιους ελεγκτές βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, την Τρίτη 01 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 π.μ.

Οι ανωτέρω εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο του κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (οδός Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Δήμος Παπάγου–Χολαργού) σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5 της με αριθμ. πρωτ. 49462/538/18/20-3-2019 (Β΄ 1172) κ.υ.α., υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36), του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ειδικότερα μέσω γραπτών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής [ερώτηση με τρεις (3) πιθανές απαντήσεις, εκ των οποίων μόνο η μια (1) είναι η ορθή] επί της παρακάτω θεωρητικής εκπαιδευτικής ύλης:

α) Του Παραρτήματος Ι της με αριθμ. πρωτ. οικ. 49372/3352/07-07-2017 (Β΄ 2726) κ.υ.α. «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/ΕΕ και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ».

β) Των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ του άρθρου 8 της με αριθμ. πρωτ. 49462/538/18/20-3-2019 (Β΄ 1172) κ.υ.α. που αφορούν στα ελαφρά και στα βαρέα οχήματα, αντιστοίχως.

γ) Των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/6-3-2019 (Β΄ 1003) υ.α.

δ) Της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, κοινές υπουργικές αποφάσεις, υπουργικές αποφάσεις και διοικητικές διατάξεις), των Οδηγιών και Κανονισμών της ΕΕ και της ΟΕΕ/ΟΗΕ που αφορούν στις προδιαγραφές των οχημάτων και ειδικότερα στον τεχνικό έλεγχο αυτών.

Οι προαναφερθείσες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, με τις πιθανές απαντήσεις τους, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.yme.gr) και συγκεκριμένα στην επιλογή «Μεταφορές/Εποπτεία-Έλεγχος Οχημάτων και Εγκαταστάσεων/Εξετάσεις Υποψηφίων Ελεγκτών ΚΤΕΟ-Τράπεζες Θεμάτων» και προέρχονται από τις παρακάτω δύο βάσεις δεδομένων θεμάτων που δημιουργήθηκαν από τη Μόνιμη Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. οικ.51708/04-07-2018 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών:

1.i) μία (1) βάση δεδομένων θεμάτων για τη διενέργεια των θεωρητικών γραπτών εξετάσεων της παρ. 3 του άρθρου 5 της με αριθμ. πρωτ. 49462/538/18/20-3-2019 (Β΄ 1172) κ.υ.α., για την επιμόρφωση και πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού των ΚΤΕΟ, για τον τεχνικό έλεγχο ελαφρών οχημάτων (εφεξής: «τράπεζα θεμάτων ελαφρών οχημάτων») και,

1.ii) μία (1) βάση δεδομένων θεμάτων για τη διενέργεια των θεωρητικών γραπτών εξετάσεων της παρ. 3 του άρθρου 5 της με αριθμ. πρωτ. 49462/538/18/20-3-2019 (Β΄ 1172) κ.υ.α., για την επιμόρφωση και πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού των ΚΤΕΟ, για τον τεχνικό έλεγχο βαρέων οχημάτων (εφεξής: «τράπεζα θεμάτων βαρέων οχημάτων»).

Με σκοπό την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όλα τα μέλη των τριμελών επιτροπών πρέπει να φορούν κατάλληλες προστατευτικές μάσκες προσώπου υψηλής προστατευτικής ικανότητας για κλειστούς χώρους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, καθώς επίσης κατά την προσέλευση και αποχώρηση των εξεταζόμενων προς και από τον χώρο εξέτασης.

Επιπροσθέτως, οι ως άνω τριμελείς επιτροπές μεριμνούν για τις ηλεκτρονικές κληρώσεις, που διενεργούνται, μέσω κατάλληλης εφαρμογής της Υπηρεσίας Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για τις εξετάσεις που αφορούν στους ελεγκτές ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ αντιστοίχως και εν γένει για την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 5 της με αριθμ. πρωτ. 49462/538/18/20-3-2019 (Β΄ 1172) κ.υ.α., όσον αφορά στη διαδικασία διεξαγωγής των εν θέματι εξετάσεων. Για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων δύνανται να παρευρίσκονται στον χώρο εξέτασης ως επιτηρητές και τα αναπληρωματικά μέλη των τριμελών επιτροπών, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο από τον εκάστοτε πρόεδρο της αντίστοιχης επιτροπής.

Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του θέματος ελέγχονται από την Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) του ΥΠ.Υ.ΜΕ. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του θέματος, η ανωτέρω Διεύθυνση ενημερώνει έγκαιρα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα προαναφερόμενα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση ανάγκης υποβολής κάποιου δικαιολογητικού ως συμπληρωματικό της αρχικής του υποβολής, κατόπιν υπόδειξης της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) του ΥΠ.Υ.ΜΕ., ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να το υποβάλλει το αργότερο έως και πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του θέματος μπορούν να ενημερώνονται σχετικά είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλέφωνα 210-6508473, 210-6508587 και 210-6508788 της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου, είτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικά τα τυχόν ερωτήματά τους για την παροχή διευκρινίσεων στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπόψη Διεύθυνσης (dee@yme.gov.gr), καθώς και από τους εγκεκριμένους Φορείς επιμόρφωσης.

Επιπροσθέτως και με σκοπό την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι συμμετέχοντες στις ανωτέρω εξετάσεις υποχρεούνται όπως:

α) προσέλθουν στο χώρο εξέτασης (αμφιθέατρο του κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών – οδός Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Δήμος Παπάγου–Χολαργού) μία (1) ώρα πριν από την έναρξη αυτής και παραμείνουν έξωθεν του κτιρίου, αναμένοντας οδηγίες από το προσωπικό του Υπουργείου, τηρώντας σε κάθε περίπτωση, τις απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ τους, όπως αυτές υποδεικνύονται από τον Ε.Ο.Δ.Υ.,

β) φέρουν μαζί τους και επιδείξουν κατά την προσέλευσή τους στο χώρο εξέτασης, την αστυνομική τους ταυτότητα, ή διαβατήριο, ή άδεια οδήγησης, ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων, ή άλλο επίσημο έγγραφο με φωτογραφία, για την πραγματοποίηση του ελέγχου ταυτοπροσωπίας τους και,

γ) φορούν κατάλληλες προστατευτικές μάσκες προσώπου υψηλής προστατευτικής ικανότητας για κλειστούς χώρους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθ΄ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο κτίριο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (οδός Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Δήμος Παπάγου–Χολαργού) εντός του οποίου θα διεξαχθούν οι εν θέματι εξετάσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εν θέματι εξετάσεις έχουν όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν στη Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έως και τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 για την κατηγορία των ελαφρών οχημάτων και έως και την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 για την κατηγορία των βαρέων οχημάτων, συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής του Παραρτήματος XII της με αριθμ. πρωτ. 49462/538/18/20-3-2019 (Β΄ 1172) κ.υ.α., συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 4 αυτής.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Online εκπαίδευση για τους ελεγκτές ΚΤΕΟ
Αποκάλυψη! Ποια αυτοκίνητα θα περνούν από ΚΤΕΟ κάθε χρόνο
Προειδοποιητικό SMS πριν το πρόστιμο για ΚΤΕΟ!

Δείτε ΟΛΕΣ τις τελευταίες ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν στο newsauto