Menu
Τιμές αυτοκινήτων | Live η κίνηση Τιμές Καυσίμων | COTY 2023

ΝΕΑ

Κινούμαι Ηλεκτρικά 2: Αυτά είναι τα δικαιολογητικά για την επιδότηση!

 • Γιώργος Κ. Ανδρής (ga@newsauto.gr)

To Newsauto.gr αποκαλύπτει ποια είναι τα έγγραφα που θα πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι αγοραστές ηλεκτρικών οχημάτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης, επίσημη προσφορά που θα φέρει την σφραγίδα του προμηθευτή, υπεύθυνη δήλωση ότι το ηλεκτρικό ποδήλατο δεν θα υποστεί καμία μετατροπή στην τριετία, γνωμάτευση πιστοποίησης της Αναπηρίας  και Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης είναι μερικά από τα έγγραφα που θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Κινούμαι Ηλεκτρικά 2 οι υποψήφιοι αγοραστές ηλεκτρικών οχημάτων, ώστε να λάβουν την επιδότηση.

Αν ο υποψήφιος αγοραστής είναι εταιρεία για να λάβει την επιδότηση θα πρέπει να κατατεθεί μεταξύ άλλων και το Πιστοποιητικό σύστασης της εταιρείας από ΓΕΜΗ ή Γενικό Πιστοποιητικό από ΓΕΜΗ, δήλωση έναρξης εργασιών στη ΔΟΥ, έντυπο Ε3 ή Ν της τελευταίας φορολογικής χρήσης, εκτύπωση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας και Υπεύθυνη Δήλωση περί μη πτώχευσης / μη υποβολής αίτησης πτώχευσης

Ειδικότερα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής της αίτησης περιλαμβάνουν:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α)

1.1 Βασικά Δικαιολογητικά

 1. i. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης εν ισχύ ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό,

ii.Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα που θα επιλεγεί,

iii.Έντυπο Ε1 τελευταίας φορολογικής χρήσης,

iv.(Σε περίπτωση αίτησης ηλεκτρικού ποδηλάτου) Επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής Υπεύθυνη δήλωση ότι το όχημα για το οποίο αιτείται επιδότησης δεν φέρει κανέναν μηχανισμό προώθησης πλην των πεταλιών και δεν θα υποστεί καμία μετατροπή στην τριετία που οφείλει να το έχει στην κατοχή του σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

v.(Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας /συγκυριότητας) Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία δηλώνουν την συναίνεσή τους για να καθίσταται ο ένας συγκύριος εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και εκχωρούν την απαίτησή τους στον συγκύριο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα 3),

vi.(Σε περίπτωση αίτησης από ΑμεΑ) Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, σχετικά με τον χαρακτηρισμό των ατόμων ως ΑμεΑ ή ισοδύναμη γνωμάτευση,

vii.(Σε περίπτωση οικογενειών με τουλάχιστον τρία εξαρτώμενα τέκνα) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

1.2 Δικαιολογητικά σε περίπτωση απόσυρσης

Αν η απόσυρση αφορά όχημα εν κινήσει

i.Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος προγενέστερη της 01.01.2015, και

ii.απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους,

Αν η απόσυρση αφορά όχημα σε ακινησία

i.Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος (όλες τις σελίδες)

ii.Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του αποσυρόμενου οχήματος, που αναλογούν στο όχημα έως την ημερομηνία που τέθηκε το όχημα σε ακινησία

1.3 Δικαιολογητικά σε περίπτωση αίτησης επιδότησης για σημείο επαναφόρτισης

i.Επίσημη προσφορά για το σημείο επαναφόρτισης Η/Ο και τον τύπο που επιλέγεται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη της Δράσης,

ii.Έντυπο Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο από το www.gsis.gr, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο ωφελούμενος έχει δικαίωμα εγκατάστασης και είναι ιδιοκτήτης/μισθωτής της θέσης στάθμευσης (εφόσον έχει επιλεγεί η επιδότηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης). Σε περίπτωση μονοκατοικίας ή σε περίπτωση που η θέση στάθμευσης δεν αποτελεί αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία  αλλά παρακολούθημα και δηλώνεται στο Ε9 ως βοηθητικός χώρος, απαιτείται επιπροσθέτως Υπεύθυνη Δήλωση του ωφελούμενου ότι ο βοηθητικός χώρος που δηλώνεται στο Ε9 ή στο μισθωτήριο συμβόλαιο αποτελεί θέση στάθμευσης.

2.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

2.1 Βασικά Δικαιολογητικά

i.Σύσταση εταιρίας από ΓΕΜΗ ή Γενικό Πιστοποιητικό από ΓΕΜΗ (εξαιρούνται οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. οι οποίες υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Υπουργείο Εργασίας),

 1. ii. Πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ (στην περίπτωση ατομικής εμπορικής επιχείρησης προσκομίζεται πιστοποιητικό εγγραφής στο ΓΕΜΗ),

iii.Δήλωση έναρξης εργασιών στη ΔΟΥ (στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης),

iv.Έντυπο Ε3 ή Ν της τελευταίας φορολογικής χρήσης,

v.Εκτύπωση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας από gsis.gr,

vi.Υπεύθυνη Δήλωση περί μη πτώχευσης / μη υποβολής αίτησης πτώχευσης και περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση / μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση (Παράρτημα ΙΙΙ- Υπόδειγμα 4),

vii.Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα/τα που θα επιλεγεί/ούν,

viii.Άδεια κυκλοφορίας του προς απόσυρση οχήματος (στην περίπτωση που δηλώνει απόσυρση) προγενέστερη της 01.01.2015 και απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους,

ix.Υπεύθυνη Δήλωση σώρευσης κρατικών ενισχύσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-Υπόδειγμα 7), (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr). Η Υπεύθυνη δήλωση θα περιλαμβάνει  το σύνολο των ενισχύσεων De Minimis που έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, καθώς και τυχόν άλλων ενισχύσεων που έχει λάβει για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, αν επιτρέπεται βάσει του θεσμικού πλαισίου η λήψη ενίσχυσης και από άλλη πηγή για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.

Σε περίπτωση αίτησης ηλεκτρικού ποδηλάτου, Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr) στην οποία να αναγράφεται ότι το όχημα για το οποίο αιτείται επιδότησης δεν φέρει κανέναν μηχανισμό προώθησης πλην των πεταλιών και δεν θα υποστεί καμία μετατροπή στην τριετία που οφείλει να το έχει στην κατοχή του σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

2.2 Δικαιολογητικά σε περίπτωση αίτησης επιδότησης για σημείο επαναφόρτισης H/O

i.Επίσημη προσφορά  για το/τα σημείο/α επαναφόρτισης Η/Ο και τον τύπο που επιλέγεται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη της Δράσης.

ii.Έντυπο Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο από το www.gsis.gr, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο ωφελούμενος έχει δικαίωμα εγκατάστασης και είναι ιδιοκτήτης/μισθωτής της/των θέσης/θέσεων στάθμευσης (εφόσον έχει επιλεγεί η επιδότηση «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης). Σε περίπτωση που στο Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο δεν προσδιορίζονται επαρκώς οι εν λόγω θέσεις στάθμευσης, απαιτείται επιπροσθέτως κάτοψη του χώρου.

iii.Φωτογραφία του χώρου που περιλαμβάνει την/τις θέση/θέσεις στάθμευσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το/τα σημείο/α επαναφόρτισης.

iv.Υπεύθυνη Δήλωση ότι το/τα σημείο/α επαναφόρτισης Η/Ο προορίζεται για ιδιωτική χρήση από την επιχείρηση (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α)

1.1 Για όλους του τύπους οχημάτων (ηλεκτρικά αυτοκίνητα/ποδήλατα/δίκυκλα/τρίκυκλα)

i.Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς κεντρικής διοίκησης, μόνο για τελικώς εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη  που υπερβαίνει τα 1.500€

ii.Ασφαλιστική ενημερότητα μόνο για τελικώς εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη που υπερβαίνει τα 1.500€

iii.Απόδειξη αγοράς οχήματος.

iv.Αποδεικτικό ταξινόμησης του οχήματος (εξαιρούνται τα ποδήλατα).

 1. v. Έγγραφο που να βεβαιώνει το ΙΒΑΝ του δικαιούχου ( πχ φωτογραφία του βιβλιαρίου, εκτύπωση από e-banking κ.λπ.).

vi.Σύμβαση μίσθωσης (leasing) εφόσον πρόκειται για μακροχρόνια μίσθωση οχήματος.

vii.Αποδεικτικό καταβολής του τιμήματος αγοράς

1.2 Επιπλέον για τα ηλεκτρικά ποδήλατα:

i.Υπεύθυνη Δήλωση αγοραστή (επικυρωμένη για το  γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr) (Παράρτημα ΙΙΙ -Υπόδειγμα 1)

ii.Υπεύθυνη Δήλωση πωλητή με σφραγίδα και υπογραφή (Παράρτημα ΙΙΙ – Υπόδειγμα 2)

iii.Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ποδηλάτου.

1.3 Επιπλέον για περίπτωση απόσυρσης:

i.Βεβαίωση οριστικής διαγραφής του οχήματος,

ii.Πιστοποιητικό Απόσυρσης και Καταστροφής από επίσημο φορέα στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος (εφόσον έχει επιλεγεί απόσυρση). Ειδικά για τα οχήματα της κατηγορίας L (δίκυκλα/τρίκυκλα) η τεκμηρίωση της απόσυρσης γίνεται με το επίσημη βεβαίωση η οποία εκδίδεται είτε από το οικείο Τμήμα Τροχαίας είτε από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών ανάλογα με τον κυβισμό του προς απόσυρση οχήματος,

2.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

2.1 Για όλους του τύπους οχημάτων (ηλεκτρικά αυτοκίνητα/ποδήλατα/δίκυκλα/τρίκυκλα)

i.Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς κεντρικής διοίκησης, μόνο για τελικώς εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη που υπερβαίνει τα 1.500€

ii.Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων, μόνο για τελικώς εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη που υπερβαίνει τα 1.500€

iii.Τιμολόγιο αγοράς κάθε οχήματος ή ενός ενιαίου τιμολογίου εφόσον ο προμηθευτής είναι κοινός με σαφή αναφορά στον Ψηφιακό αριθμό (βλ. άρθρο 12.1).

iv.Έγγραφο που να βεβαιώνει το ΙΒΑΝ του δικαιούχου (πχ φωτογραφία του βιβλιαρίου, εκτύπωση από e-banking κλπ).

v.Σύμβαση μίσθωσης (leasing) εφόσον πρόκειται για μακροχρόνια μίσθωση οχήματος/οχημάτων.

vi.Αποδεικτικό ταξινόμησης του οχήματος (εξαιρούνται τα ηλεκτρικά ποδήλατα).

vii.Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας και για επιχειρήσεις με έναρξη δραστηριότητας/ σύσταση πριν από το 2001 απαιτείται σωρευτικά και πιστοποιητικό από το οικείο Πρωτοδικείο περί μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης πτώχευσης.

viii.Αποδεικτικό καταβολής του τιμήματος αγοράς

2.2 Επιπλέον για τα ηλεκτρικά ποδήλατα:

i.Υπεύθυνη Δήλωση αγοραστή θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr (Υπόδειγμα 1)

ii.Υπεύθυνη Δήλωση πωλητή με σφραγίδα και υπογραφή (Υπόδειγμα 2)

iii.Πρόσφατη εκτύπωση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας μέσω της πλατφόρμας aade.gr

iv.Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ποδηλάτου.

2.3. Επιπλέον για περίπτωση απόσυρσης:

 1. i. Βεβαίωση οριστικής διαγραφής του οχήματος (εφόσον έχει επιλεγεί απόσυρση),
 2. ii. Πιστοποιητικό Απόσυρσης και Καταστροφής από επίσημο φορέα στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος (εφόσον έχει επιλεγεί απόσυρση).
 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ «ΕΞΥΠΝΟΥ» ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

3.1 Ειδικά για τα δικαιολογητικά της παραγράφου 8.2, του άρθρου 8,  σημειώνεται πως αυτά αποδεικνύουν πως η εν λόγω συσκευή πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που τίθενται στην ενότητα 12.5 και πως απαιτούνται για την αίτηση υπαγωγής στην ενδεικτική λίστα Επιλέξιμων «Έξυπνων» Σημείων Επαναφόρτισης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 8.2 της παρούσης.

3.1.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ «ΕΞΥΠΝΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο / ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

i.Συμπληρωμένo και υπογεγραμμένο έντυπο “Δήλωση κατασκευαστή/εισαγωγέα”  (Παράρτημα ΙΙΙ – Υπόδειγμα 5)

ii.Πιστοποίηση CE, σύμφωνα με το EC Directive 768/2008/EC

iii.Δήλωση του εργοστασίου κατασκευής ότι η συσκευή επαναφόρτισης διαθέτει τα παρακάτω:

a.Πιστοποιητικά δοκιμών τύπου σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61851-1 για Mode 3 ή IEC 61851-23, για Mode 4, που έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο και διαπιστευμένο κατά ΕΝ ISO/IEC 17025 εργαστήριο δοκιμών

iv.Δελτίο τεχνικών στοιχείων (technical datasheet) στα Ελληνικά

v.Εγχειρίδιο λειτουργίας (οperating manual) στα Ελληνικά

vi.Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) από τον κατασκευαστή/εισαγωγέα της συσκευής (σημείο επαναφόρτισης), θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, για το αληθές και ακριβές των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα έγγραφα που καταθέτει  (Παράρτημα ΙΙΙ – Υπόδειγμα 6)

3.1.2 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ «ΕΞΥΠΝΟΥ» ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α)

i.Απόδειξη αγοράς συσκευής που λειτουργεί ως σημείο επαναφόρτισης Η/Ο.

ii.Αντίγραφο της συμπληρωμένης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη του σημείου επαναφόρτισης, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής.

iii.Αντίγραφο της συμπληρωμένου εντύπου σύνδεσης/ενημέρωσης ΔΕΔΔΗΕ (όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 2, άρ. 27, ν.4710/2020) από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη του σημείου επαναφόρτισης

3.1.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ «ΕΞΥΠΝΟΥ» ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ / ή ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

α. Τιμολόγιο αγοράς συσκευής που λειτουργεί ως σημείο επαναφόρτισης Η/Ο.

β. Αντίγραφο της συμπληρωμένης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη του σημείου επαναφόρτισης Η/Ο, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής.

γ. Αντίγραφο της συμπληρωμένου εντύπου σύνδεσης/ενημέρωσης ΔΕΔΔΗΕ (όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 2, άρ. 27, ν.4710/2020) από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη του σημείου επαναφόρτισης.

δ. Φωτογραφία του εγκατεστημένου σημείου επαναφόρτισης Η/Ο, στην οποία διακρίνεται ευκρινώς το σημείο επαναφόρτισης και η θέση στάθμευσης που αυτό εξυπηρετεί

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα παραπάνω με ευθύνη είτε του ωφελούμενου είτε του προμηθευτή, το αίτημα πληρωμής θα απορρίπτεται και ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής. Ο ωφελούμενος θα έχει δυνατότητα να επανυποβάλει αίτημα σε αυτήν την περίπτωση ακολουθώντας όλη την διαδικασία από την αρχή της.

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ)

α. Υπεύθυνη Δήλωση του ωφελούμενου για την εκχώρηση της απαίτησης είσπραξης στην οποία θα δηλώνεται ρητά ο πλήρης τίτλος του προμηθευτή.

Β. Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται η αποδοχή της εκχώρησης απαίτησης είσπραξης, η πλήρης επωνυμία του, το ΑΦΜ και ο τραπεζικός λογαριασμός (ΙΒΑΝ) του.

γ. Iδιωτικό συμφωνητικό εκχώρησης που έχει συμφωνηθεί και συνυπογραφεί από τα δυο μέρη όπως αυτό έχει καταχωρηθεί  στο Μητρώο Εκχωρήσεων / Κατασχέσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:
Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,  δηλώνω ότι:

Το ηλεκτρικό ποδήλατο που προμηθεύτηκα στις…… (ημερομηνία απόδειξης) από το κατάστημα ………….. (επωνυμία απόδειξης), με serial number …………………….τηρεί τους όρους και τις προδιαγραφές που προβλέπονται στην ΚΥΑ της δράσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ και αντιστοιχεί στον ορισμό του ηλεκτρικού ποδηλάτου ως παρακάτω :

Ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση (ηλεκτρικό ποδήλατο)»: ποδήλατο εξοπλισμένο με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος μικρότερης ή ίσης με 250 W, στο οποίο η ισχύς του κινητήρα διακόπτεται όταν σταματήσει η ποδηλάτηση ή, αλλιώς, μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται πριν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα.

Επιπλέον βεβαιώνεται ότι δεν φέρει σύστημα χειροκίνητης επιτάχυνσης στα χερούλια ή σε άλλο μέρος του σκελετού (γκαζιέρα) ενώ δεν προέρχεται από μετατροπή με χρήση κιτ, και δεν θα υποστεί καμία μετατροπή στην τριετία που οφείλω να το έχω στην κατοχή μου σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος

Ημερομηνία:

Τόπος:

Ο/H Δηλών/ούσ

Υπογραφή

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:
Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,  δηλώνω ότι:

Το ηλεκτρικό ποδήλατο που πούλησα  στις…… (ημερομηνία απόδειξης) στον/στην  ………….. (επωνυμία) , τηρεί τους όρους και τις προδιαγραφές που προβλέπονται στην ΚΥΑ της δράσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ- Β’ ΚΥΚΛΟΣ και αντιστοιχεί στον ορισμό του ηλεκτρικού ποδηλάτου ως παρακάτω :

Ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση (ηλεκτρικό ποδήλατο)»: ποδήλατο εξοπλισμένο με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος μικρότερης ή ίσης με 250 W, στο οποίο η ισχύς του κινητήρα διακόπτεται όταν σταματήσει η ποδηλάτηση ή, αλλιώς, μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται πριν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα.

Επιπλέον βεβαιώνεται ότι δεν φέρει σύστημα χειροκίνητης επιτάχυνσης στα χερούλια ή σε άλλο μέρος του σκελετού (γκαζιέρα) ενώ δεν προέρχεται από μετατροπή με χρήση κιτ.

Το πωληθέν ηλεκτρικό ποδήλατο διαθέτει Δήλωση συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) που δηλώνει ότι το όχημα πληροί και συμμορφώνεται με όλες τις εφαρμοστέες ενωσιακές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, του Κανονισμού (Ε.Ε.) 765/2008 και του προτύπου ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ EN 15194, ή τυχόν αντικατάσταση αυτού και έχει τοποθετημένο σε εμφανή θέση, σήμα CE σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 765/2008, καθώς και τη λοιπή σήμανση που προβλέπεται από το ανωτέρω πρότυπο ασφαλείας, ή τυχόν αντικατάσταση αυτού.

Τέλος βεβαιώνεται ότι το ποδήλατο πωλήθηκε καινούριο και αμεταχείριστο.

Ημερομηνία:

Τόπος:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Σφραγίδα &   υπογραφή

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΥΡΙΟΣ Ι.Χ.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:
Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,  δηλώνω ότι :

Είμαι συγκύριος της υπ’ αριθ. ……………….. άδειας ΕΙΧ οχήματος με πινακίδες ………… κατά ποσοστό …..%. Με τη παρούσα και εκχωρώ στον συγκύριο κ. …………………………………….. του ……….., με ΑΔΤ ………………… και ΑΦΜ …………………….. την είσπραξη του αναλογούντος ποσοστού επιδότησης και απόσυρσης δυνάμει του προγράμματος ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, σύμφωνα με την ποσοστιαία συμμετοχή μου επί της αδείας.

Ημερομηνία:

Τόπος:

Ο/H Δηλών/ούσα

Υπογραφή

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Ή ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:
Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας ………………………….. δηλώνω ότι:

Η εταιρία δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης ή θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ούτε έχει υποβάλλει σχετικές αιτήσεις.

Ημερομηνία:

Τόπος:

Για την εταιρία

(Σφραγίδα και Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ / ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ / ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο) ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:
Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,  δηλώνω ότι :

Tα στοιχεία που καταγράφονται στα παρακάτω έγγραφα που καταθέτω ως δικαιολογητικά, είναι αληθή και ακριβή.
1.                   Έντυπο “Δήλωση κατασκευαστή/εισαγωγέα”
2.                   Πιστοποίηση CE, σύμφωνα με το EC Directive 768/2008/EC
3.                   Δήλωση του εργοστασίου κατασκευής ότι η συσκευή επαναφόρτισης διαθέτει:

a)                  Πιστοποιητικά δοκιμών τύπου σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61851-1 για Mode 3 ή IEC 61851-23, για Mode 4, που έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο και διαπιστευμένο κατά ΕΝ ISO/IEC 17025 εργαστήριο δοκιμών

4.                   Δελτίο τεχνικών στοιχείων στα Ελληνικά (technical datasheet)
5.                   Εγχειρίδιο λειτουργίας στα Ελληνικά (οperating manual)

 

Ημερομηνία:

Τόπος:

Ο/H Δηλών/ούσα

Υπογραφή

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS)

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (EE) 1407/2013

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 .1599/1986)

ΠΡΟΣ([i]): ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης([ii]):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:
Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις([iii]), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι([iv]):

Α. Η επιχείρηση ………………….………………………………………………………………………………………… με ΑΦΜ …..……………..……, την οποία νομίμως εκπροσωπώ:

i)Συνιστά «ενιαία επιχείρηση» ([v]) με τις κάτωθι επιχειρήσεις:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΦΜ
1.
2.
3.

 

 ii) Δεν συνιστά «ενιαία επιχείρηση» με καμία άλλη επιχείρηση

Β. Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που πρόκειται να χορηγηθεί([vi]) στην ως άνω επιχείρηση([vii]),([viii]), βάσει της ΚΥΑ ………………………………………………………., αφορά δραστηριότητες της επιχείρησης που εμπίπτουν:

 1. i) στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων
 2. ii) σε οποιονδήποτε άλλο τομέα

Γ. Στην επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων που συνιστούν με αυτήν «ενιαία επιχείρηση», έχουν χορηγηθεί, κατά το τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, οι κάτωθι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας:

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

(αφορά την επιχείρηση δικαιούχο της ενίσχυσης και τις επιχειρήσεις που τυχόν συνιστούν ενιαία επιχείρηση με αυτήν)

  Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜ-ΜΑΤΟΣ & ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗ-ΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥ-ΣΗΣ
ΑΡΙΘ.
ΠΡΩΤ. & ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙ-ΤΙΚΗΣ ΑΠΟ-ΦΑΣΗΣ
ΕΓΚΡΙ
ΘΕΝ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥ-ΣΗΣ
ΚΑΤΑ-ΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥ-ΣΗΣ ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑ-ΒΟΛΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

& ΑΦΜ

ΤΟΥ ΔΙΚΑΙ-ΟΥΧΟΥ

ΕΦΑ-ΡΜΟ-ΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟ-ΝΙΣΜΟΣ DE MINI-MIS

 

Δ. Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που πρόκειται να χορηγηθεί στην επιχείρηση βάσει της εν λόγω ΚΥΑ, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας που της έχει χορηγηθεί σε επίπεδο «ενιαίας επιχείρησης», βάσει οποιουδήποτε Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, κατά το τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που καθορίζεται στο άρθρο 5 του Κανονισμού 1407/2013.

Ημερομηνία:      ……/……/…………..

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

I Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

[1] Αναγράφεται ολογράφως.

[1] Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

[1] Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

[1] Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης˙

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης˙

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας˙

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση.

[1] Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας θεωρείται ότι χορηγείται κατά τον χρόνο παραχώρησης στην οικεία επιχείρηση του έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό νομικό καθεστώς (πχ ημερομηνία έκδοσης εγκριτικής απόφασης/ΚΥΑ/σύμβασης), ανεξάρτητα από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας στην επιχείρηση.

[1] Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας στη νέα ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο.

[1] Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την πραγματική ημερομηνία της διάσπασης.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:
Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,  δηλώνω ότι:

Με την παρούσα εκχωρώ την απαίτηση είσπραξης της επιδότησης ύψους ΧΧΧ€, η οποία έχει εγκριθεί με την υπ΄ αριθ. ΧΧΧΧΧ Υπουργική Απόφαση, στην εταιρία με επωνυμία ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  και ΑΦΜ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ. Προς αυτό το σκοπό, εξουσιοδοτώ ανέκκλητα την ως άνω εταιρεία να εισπράξει την εκχωρηθείσα απαίτηση δυνάμει του προγράμματος ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ, σε οποιοδήποτε ύψος και αν ανέρχεται αυτή.

Ημερομηνία:

Τόπος:

Ο/H Δηλών/ούσα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:
Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

Με ατομική μου ευθύνη , ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας ΧΧΧΧΧΧΧΧ, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,  δηλώνω ότι:

Με την παρούσα η εταιρία μας, με πλήρη επωνυμία ΧΧΧΧΧΧΧΧ , ΑΦΜ ΧΧΧΧΧΧΧ , αποδέχεται την εκχώρηση  της απαίτησης είσπραξης της επιδότησης ύψους ΧΧΧ€, η οποία έχει εγκριθεί με την υπ΄ αριθ. ΧΧΧΧΧ Υπουργική Απόφαση, στον ωφελούμενο ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ. Το παραπάνω ποσό να καταβληθεί για λογαριασμό του ωφελούμενο στον τραπεζικό λογαριασμό με ΙΒΑΝ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ της Τράπεζας ΧΧΧΧΧΧΧΧ

Ημερομηνία:

Τόπος:

Ο/H Δηλών/ούσα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

EΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

 • 1 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
 • 21.10.08, Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων
 • 1, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
 • 2, Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
 • 3, Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
 • 20.12.00, Υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Αποκάλυψη! Ιδού η ΚΥΑ για το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2»
Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ» (+video)
Εδώ θα σας λυθούν όλες οι απορίες για το νέο Κινούμαι Ηλεκτρικά!

Δείτε ΟΛΕΣ τις τελευταίες ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν στο newsauto