Menu
Τιμές αυτοκινήτων | Live η κίνηση Τιμές Καυσίμων | Choice SUV

ΝΕΑ

Αποκάλυψη! Ιδού η ΚΥΑ για το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2»

 • Γιώργος Κ. Ανδρής (ga@newsauto.gr)

To Newsauto.gr δημοσιεύει αποκλειστικά την Κοινή Υπουργική Απόφαση που βρίσκεται στο Εθνικό Τυπογραφείο ώστε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Με καθυστέρηση αρκετών μηνών, αλλά με αναδρομική ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έχει επιτέλους αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το πρόγραμμα επιδότησης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, scooters και ποδηλάτων ώστε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και ουσιαστικά να ανοίξει και επίσημα ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Το Newsauto.gr δημοσιεύει αποκλειστικά την Κοινή Υπουργική Απόφαση όπως έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Ειδικότερα η ΚΥΑ αναγράφει χαρακτηριστικά: «Την προκήρυξη της δράσης με τίτλο «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ», σύμφωνα με τις κάτωθι διαδικασίες και όρους.

Άρθρο 1

Αντικείμενο της Δράσης 

Αντικείμενο της παρούσας δράσης είναι ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την ενίσχυση της αγοράς αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, δικύκλων, τρικύκλων και ποδηλάτων, όπως αυτά καθορίζονται στο Άρθρο 7 της παρούσης, με δυνατότητα απόσυρσης (ή αντικατάστασης) παλαιού οχήματος, καθώς και της αγοράς και εγκατάστασης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο, τόσο για οικιακή χρήση, όσο και για χρήση από επιχειρήσεις.

Άρθρο 2

Φορέας Διαχείρισης της Δράσης 

Φορέας διαχείρισης της παρούσας δράσης ορίζεται το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν.4710/2020 (Α’ 142) «Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Τροποποίηση Οργανισμού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

Ο φορέας διαχείρισης της δράσης :

 • ενημερώνει το σχετικό διαδικτυακό τόπο της Δράσης συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για τη διασαφήνιση των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος Οδηγού καθώς και όλων των σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση της Δράσης,
 • παρακολουθεί την πορεία της Δράσης, σχεδιάζει και εκδίδει τις απαραίτητες οδηγίες – κατευθύνσεις προς τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι ανωτέρω οδηγίες εκδίδονται βάσει επιστολών, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανακοινώσεων στο σχετικό διαδικτυακό τόπο της Δράσης, ανάλογα με τη σπουδαιότητά της, σύμφωνα με τις οποίες οι εμπλεκόμενοι στη Δράση φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται,
 • αναπτύσσει και συντηρεί πληροφοριακό σύστημα στο οποίο υποβάλλονται οι αιτήσεις των Ωφελούμενων/Τελικών αποδεκτών, γίνεται η διενέργεια των ελέγχων και η παρακολούθηση υλοποίησης των έργων. Το πληροφοριακό σύστημα ενσωματώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης, καθώς και τη διαδικασία υλοποίησης που προβλέπεται σε αυτή. Το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης είναι ο κύριος του πληροφοριακού συστήματος υποδοχής των αιτήσεων και αποτελεί τον υπεύθυνο παρακολούθησης ολοκλήρωσης των έργων των Ωφελούμενων/Τελικών αποδεκτών,
 • διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να εξακριβώσει την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται στα αντίγραφα εγγράφων που υποβάλλονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σε τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των αντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο , σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, όπως ισχύει,
 • αξιολογεί τις αιτήσεις και ελέγχει τα δικαιολογητικά και τα παραστατικά δαπανών για την καταβολή των ενισχύσεων με χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης,
 • οφείλει να διασφαλίσει την τήρηση φάκελου έργου/πράξης για διάστημα πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της δράσης για τους Ωφελούμενους της Κατηγορίας Α Φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) και για διάστημα δέκα (10) ετών από την ολοκλήρωση της δράσης για τους Ωφελούμενους της Κατηγορίας Β. Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά που υποβάλλονται από τον Ωφελούμενο/Τελικό αποδέκτη με την σχετική απόφαση για την ολοκλήρωση της πράξης του. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και
 • λειτουργεί και εποπτεύει γραφείο ενημέρωσης και πληροφόρησης (Help Desk) για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων / Ωφελουμένων, το οποίο απαντά σε ερωτήματα σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων, την υπαγωγή στο Πρόγραμμα, τη διαδικασία υλοποίησης των παρεμβάσεων και τη διαδικασία πιστοποίησης και καταβολής των κινήτρων.

 

Άρθρο 3

Στόχος της Δράσης

Οι σημαντικά αυξανόμενες ανάγκες για μεταφορικό έργο δημιουργούν περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Οι οδικές μεταφορές ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την ατμοσφαιρική ρύπανση που σημειώνεται στην πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών αστικών κέντρων εκλύοντας ρύπους ιδιαίτερα επιβλαβείς τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για το συνολικό οικοσύστημα (οξείδια του θείου, του αζώτου, όζον, μικροσωματίδια PM2,5/PM10 και λοιπά).

Αντίστοιχα προς τις Ευρωπαϊκές πόλεις, στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος είναι ιδιαιτέρως έντονο. Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον και ευνοούν την ατμοσφαιρική ρύπανση είναι αφενός μεν ο ιδιαίτερα υψηλός μέσος όρος ηλικίας των ΙΧ που είναι τα 15,4 έτη αφετέρου δε η τεχνολογία των κινητήρων που σύμφωνα με σχετικές μελέτες το 50% του στόλου ΙΧ που κυκλοφορούν είναι παρωχημένης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, με το 90% του στόλου να αφορά κινητήρες βενζίνης, ενώ στον αντίποδα τα οχήματα χαμηλών ρύπων (υβριδικά, ηλεκτρικά, φυσικό αέριο) δεν ξεπερνούν το 0,3% του στόλου.

Σκοπός της δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – Β’ Κύκλος» αποτελεί η προώθηση της ηλεκτροκίνησης και η διείσδυση ηλεκτρικών οχημάτων στο στόλο οχημάτων που κυκλοφορούν εντός της ελληνικής επικράτειας. Αυτό, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών ρύπων, που αποτελεί βασικό στόχο της πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως περιγράφεται και στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης αποτελεί μέρος των δράσεων, μέτρων και κινήτρων τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό νόμο για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Αντικείμενο της παρούσας δράσης είναι η χορήγηση «οικολογικού bonus». Αυτό θα αποδίδεται με την μορφή επιδότησης αγοράς ή μίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων με ταυτόχρονη προαιρετική αλλά και επιδοτούμενη απόσυρση παλαιών οχημάτων. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι :

 1. Η ανανέωση του στόλου των οχημάτων ιδιωτικής χρήσης,
 2. Η ανανέωση του στόλου επαγγελματικών οχημάτων, και
 3. Η ανάπτυξη «έξυπνων» υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο.

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων θα συντελέσει στη:

α) Μείωση των εκπομπών CO2 και την προστασία της ατμόσφαιρας και του κλίματος, ως απόρροια της μείωσης της χρήσης ορυκτών καυσίμων.

β) Μείωση εκπομπών επιβλαβών αερίων ρύπων (ΝΟx) για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, ειδικά εντός των ελληνικών πόλεων, όπου καθίσταται μεγαλύτερη ανάγκη.

Άρθρο 4

Ωφελούμενοι/ Τελικοί Αποδέκτες της Δράσης

Ωφελούμενοι / τελικοί αποδέκτες από τα οικονομικά κίνητρα της παρούσας δράσης και της απόσυρσης παλαιού οχήματος αποτελούν:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες), που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διαθέτουν ΑΦΜ, και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης τους.

Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα αγοράς ή μίσθωσης ενός (1) αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου ή ηλεκτρικού ποδηλάτου  ή δίκυκλου/τρικύκλου. Ο ωφελούμενος της Κατηγορίας Α δικαιούται επιπλέον και εφόσον το επιθυμεί (προαιρετικά):

 • την επιπλέον επιδότηση μέσω της απόσυρσης παλαιού οχήματος (πλην ποδηλάτου), ή/και
 • την επιπλέον επιδότηση αγοράς «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης,

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Όλες οι επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα πλην ΝΠΔΔ, κάθε μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., ΚΟΙΝΣΕΠ, Ν.Π.Ι.Δ., Σωματεία) και κάθε μεγέθους που διαθέτουν έδρα ή/και υποκατάστημα εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης και θέσης σε αναγκαστική διαχείριση.

Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ως αυτοί 2 ορίζονται στο άρθ. 5 παρ. δ του ΕΚ 1379/2013 και οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων όπως αυτό ορίζεται στο άρθ. 2 παρ. 1 του Κανονισμού de minimis. Σε περίπτωση που επιχείρηση ασκεί μικτή δραστηριότητα και δραστηριοποιείται και στους τομείς πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ή στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων, η επιχείρηση πρέπει να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς αυτούς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται στο πλαίσιο του παρόντος καθεστώτος.

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 2 του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται  όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

α)  μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης·

 

β)  μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·

 

γ)  μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας·

 

δ)  μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης, ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση.

Κάθε τελικός αποδέκτης της κατηγορίας Β:

 • δικαιούται αγοράς ή επαγγελματικής μίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων ή/και ηλεκτρικών ποδηλάτων ή/και ηλεκτρικών δίκυκλων ή τρίκυκλων όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσης. Επισημαίνεται ότι το ανώτατο όριο της ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρ. 3 του Κανονισμού de minimis, δυνάμει του οποίου το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μια ενιαία επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Για τις επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές το αντίστοιχο ανώτατο όριο ενισχύσεων είναι 100.000 ευρώ, το οποίο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.
 • δικαιούται την επιπλέον ενίσχυση μέσω της απόσυρσης παλαιού οχήματος ή/και δίκυκλου/τρίκυκλου με τον όρο της προαιρετικής απόσυρσης για κάθε ένα νέο ηλεκτρικό όχημα για το οποίο αιτείται επιδότησης (πλην ποδηλάτων),
 • δικαιούται της επιπλέον ενίσχυσης για την αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο, με ανώτατο αριθμό επιδοτούμενων «έξυπνων» σημείων επαναφόρτισης Η/Ο ίσο με τον συνολικό αριθμό αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών/επαγγελματικών αυτοκινήτων μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους για τα οποία αιτούνται επιδότησης.

Ειδικότερες περιπτώσεις κατηγορίας Β

 • Τελικοί αποδέκτες της κατηγορίας Β που έχουν ως κύρια δραστηριότητα μια εκ των ΚΑΔ, και μόνον αυτές οι κατηγορίες, που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙV, δικαιούνται επιδότησης για την αγορά έως δέκα (10) ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Σε περίπτωση τριψήφιου ΚΑΔ, ενός εκ των οποίων αναφέρονται στο Παράρτημα IV της παρούσης, συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες τετραψήφιων, πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ που αντιστοιχούν στην κατηγορία του τριψήφιου ΚΑΔ.

 • Οι συγκεκριμένοι αποδέκτες της Κατηγορίας Β, δεν δικαιούνται της επιπλέον ενίσχυσης για «έξυπνα» σημεία επαναφόρτισης Η/Ο και απόσυρσης οχήματος, καθώς αιτούνται «οικολογικού» bonus για την αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων. Ωστόσο, αν με την αίτηση τους αιτούνται και την επιδότηση για αγορά νέων αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων, δικαιούνται της επιπλέον επιδότησης για την αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο για χρήση σε χώρους στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση, με ανώτατο αριθμό επιδοτούμενων «έξυπνων» σημείων επαναφόρτισης Η/Ο ίσο με το συνολικό αριθμό αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών/επαγγελματικών οχημάτων για τα οποία αιτούνται επιδότησης.
 • Τελικοί αποδέκτες της κατηγορίας Β, υπό την υποχρέωση τήρησης του Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ΕΕ 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (de minimis), που έχουν ως κύρια δραστηριότητα το λιανικό και χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων, καθώς και μοτοσυκλετών (ήτοι αντιπροσωπείες οχημάτων), δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να επιδοτηθούν αποκλειστικά και μόνον για την αγορά οχημάτων επίδειξης (test drive), τα οποία υποχρεούνται  να μεταπωλήσουν σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την αγορά τους, επί ποινή ανάκτησης ενίσχυσης,  από την ημερομηνία ταξινόμησης τους η οποία τεκμαίρεται από την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Επιλέξιμα οχήματα επίδειξης θα είναι το σύνολο των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων κατηγορίας Μ1 και Ν1, καθώς και τα οχήματα κατηγορίας L6e και L7e  (για τις κατηγορίες οχημάτων βλ. παρακάτω άρθρο 8). 

Οι ως άνω κατηγορίες από τούδε και στο εξής αναφέρονται στο παρόν ως «ωφελούμενοι/ τελικοί αποδέκτες».

Το πεδίο εφαρμογής της δράσης αφορά όλη την ελληνική επικράτεια.

Σημειώνεται ότι:

 • Οχήματα που αποκτώνται στο πλαίσιο της παρούσας δράσης δεν μπορούν να μεταπωληθούν από τους επωφελούμενους της Κατηγορίας Β πριν την παρέλευση διετίας (2 ετών) από την απόκτησή τους, και της Κατηγορίας Α πριν την παρέλευση ενός (1) έτους.
 • Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφοι 2, 3 της Συνθήκης και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 1407/2013 (De Minimis).
 • Aπαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.

Άρθρο 5

Προϋπολογισμός της Δράσης (Δημόσια Δαπάνη)

H δράση θα χρηματοδοτείται από τα έσοδα των αδιάθετων δικαιωμάτων ρύπων όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/15474/339 (ΦΕΚ Β’ 584/24.2.2020) Υπουργική Απόφαση «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2019», στην υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/53447/994 (ΦΕΚ Β’ 2361) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/15474/ 339/11.2.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2019», στην υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/126440/2480/2020 υπουργική απόφαση «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για το έτος 2020» (ΦΕΚ Β’ 5901), και στην υπ’ αρ ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/100628/1904/26.10.2021 «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2021.» (Β΄ 5029), όπως ισχύει, σύμφωνα και με την υπ΄ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/33377/732 (ΦΕΚ Β΄1451/16.4.2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και καθορισμός της κίνησής του».

Ο συνολικός προυπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε ποσό πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (50 εκατ.€)  O προϋπολογισμός της δράσης δύναται να τροποποιείται με σκοπό να προστεθούν και ποσά που θα προκύψουν από το ποσοστό για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων ηλεκτροκίνησης από τα έσοδα από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά κατηγορία ωφελούμενου παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα:

Κατηγορία Ωφελούμενου/Τελικού Αποδέκτη Δημόσια Δαπάνη

(σε €)

Κατηγορία Α 15.000.000 (€)
Κατηγορία Β 35.000.000 (€)

 

Τόσο για την Κατηγορία Α, όσο και για την Κατηγορία Β, το 25 % του συνολικού προϋπολογισμού αφορά οχήματα L1e έως L7e και το 10% του συνολικού προϋπολογισμού αφορά ηλεκτρικά ποδήλατα.

Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά κατηγορία Ωφελούμενου/Τελικού Αποδέκτη αλλά και ανά Κατηγορία Οχημάτων, όπου υπάρχει σχετική πρόβλεψη ποσόστωσης, δύναται να αναπροσαρμόζεται, κατόπιν εισήγησης του Φορέα Διαχείρισης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανάλογα με την απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, εντός του ορίου της συνολικής δαπάνης του άρθρου 5 της παρούσας.

Ενδεχόμενες αναπροσαρμογές ανακοινώνονται μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας www.ypen.gr και στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://kinoumeilektrika2.gov.gr.

Οι ενισχύσεις της παρούσας δράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ΕΕ 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (de minimis).

Άρθρο 6

Έναρξη και Διάρκεια της Δράσης

Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης ορίζεται η δημοσίευση της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ως ημερομηνία  έναρξης επιλεξιμότητας  δαπανών, εκτός των δαπανών έκδοσης προσφοράς, ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 2021.

Η διάρκεια υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της σχετικής δράσης θα είναι έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, ενώ η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.ypen.gr και στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://kinoumeilektrika2.gov.gr.

Η διάρκεια αυτή μπορεί να συντμηθεί στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης.

Η ολοκλήρωση της δράσης, ήτοι η καταβολή της δημόσιας δαπάνης στους ωφελούμενους/τελικούς αποδέκτες, δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Άρθρο 7

Ύψος ενισχύσεων και Έναρξη Επιλεξιμότητας Δαπανών

7.1 Το ύψος των ενισχύσεων (οικολογικό bonus για την αγορά νέου οχήματος, επιδότησης αγοράς «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης και επιδότησης μέσω της απόσυρσης) ανά κατηγορία ωφελούμενου / τελικού αποδέκτη και ανά όχημα, καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

Κατηγορία Α (Φυσικά πρόσωπα):

Ι) Για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα  το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί της Λ.Τ.Π.Φ.  με μέγιστο ποσό τις οκτώ  χιλιάδες ευρώ (8.000€).

ΙΙ) Για ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε:

(Α) ποσοστό 30% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., για τις κατηγορίες L1e έως και L4e με μέγιστο ποσό  τα χίλια τριακόσια ευρώ (1300 €).

(B) ποσοστό 40% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α. , για τις κατηγορίες L5e έως και L7e, με μέγιστο ποσό τις τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000€).

ΙΙΙ) Για ηλεκτρικά ποδήλατα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., με μέγιστο ποσό τα οκτακόσια ευρώ (800€).

 1. IV) Η απόσυρση οχήματος ή δικύκλου/τρικύκλου (εξαιρουμένων των ποδηλάτων) επιβραβεύεται με ποσό ίσο με χίλια ευρώ (1.000€) και τετρακόσια ευρώ (400€) αντίστοιχα και είναι προαιρετική.
 2. V) Η αγορά «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης Η/Ο επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους πεντακοσίων ευρώ (500€) και είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο είναι μικρότερη των 500€ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της τιμής αγοράς προ ΦΠΑ.

Επιπλέον,

 • Ειδικά για τις κατηγορίες ΑμΕΑ, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000 €) στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας Μ και κατά πεντακόσια ευρώ (500€) για αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας L ή ηλεκτρικών ποδηλάτων (για τις κατηγορίες οχημάτων βλ. παρακάτω άρθρο 8), με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες.
 • Ειδικά για τις κατηγορίες των οικογενειών με τουλάχιστον τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια  ευρώ (1.000 €) για κάθε εξαρτώμενο από το τρίτο  τέκνο και άνω  στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας Μ και κατά πεντακόσια ευρώ (500€) συνολικά για αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας L ή ηλεκτρικού ποδηλάτου, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Το μέγιστο επιπλέον ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000€) για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας Μ.

Η προσαύξηση θα δίδεται μετά από την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη επαλήθευση του αριθμού των εξαρτώμενων μελών (Πίνακας 8 του εντύπου Ε1 “Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος τελευταίας φορολογικής χρήσης)” με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 • Ειδικά για νέους που κατά το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής η ηλικία τους δεν υπερβαίνει τα 29 έτη, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000 €) στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας Μ ή κατηγορίας L6e – L7e, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

 Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά κριτήρια, η συνολική επιδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της καθαρής αξίας (Λ.Τ.Π.Φ.) του οχήματος.

 Κατηγορία Β: Ι)Για αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά και επαγγελματικά αυτοκίνητα  το οικολογικό bonus ανέρχεται σε:

Ι) (Ια) ποσοστό 30 % επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις οκτώ  χιλιάδες ευρώ (8.000€) ανά όχημα, εφόσον η εταιρία αιτείται από ένα (1) έως είκοσι (20) αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά ή επαγγελματικά οχήματα.

(Ιβ) ποσοστό 20 % επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις έξι  χιλιάδες  ευρώ (6.000€) ανά όχημα, εφόσον η εταιρία αιτείται άνω των είκοσι (20)  αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά ή επαγγελματικά οχήματα.

ΙΙ) Για ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε:

(Α) ποσοστό 30% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., για τις κατηγορίες L1e έως και L4e με μέγιστο ποσό  τα χίλια τριακόσια ευρώ (1300 €).

(B) ποσοστό 40% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α. , για τις κατηγορίες L5e έως και L7e, με μέγιστο ποσό τις τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000€).

IΙΙ) Για ηλεκτρικά ποδήλατα, υπό την αίρεση της κύριας δραστηριότητας της επιχείρησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., με μέγιστο ποσό τα οκτακόσια ευρώ (800€).

ΙV) Η αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο για εγκατάσταση και χρήση σε χώρους στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους τετρακοσίων ευρώ (400€) και είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο είναι μικρότερη των 400€ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της τιμής αγοράς προ ΦΠΑ. Η δυνατότητα επιδότησης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο ισχύει με ανώτατο αριθμό επιδοτούμενων «έξυπνων» σημείων επαναφόρτισης ίσο του συνολικού αριθμού αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών/επαγγελματικών οχημάτων μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους για τα οποία αιτούνται επιδότησης.

Ειδικά για τους ωφελούμενους/αποδέκτες της Κατηγορίας Β που έχουν έδρα σε νησιωτικό Δήμο της επικράτειας προβλέπεται επιπλέον δημόσια δαπάνη ίση προς τέσσερις  χιλιάδες ευρώ (4.000€) ανά αμιγώς ηλεκτρικό επιβατικό/επαγγελματικό αυτοκίνητο  μέγιστης μάζας έως 3,5τόνους για το οποίο αιτούνται ενίσχυσης.

Η απόσυρση συμβατικού αυτοκινήτου ή και δικύκλου/τρικύκλου (εξαιρουμένων των ποδηλάτων) επιβραβεύεται με ποσό ύψους χιλίων  ευρώ (1.000€) ανά όχημα για τα επιβατικά/επαγγελματικά οχήματα και τετρακοσίων ευρώ (400€) ανά όχημα για τα δίκυκλα/τρίκυκλα αντίστοιχα και είναι προαιρετική.

Η αγορά επιπλέον μπαταρίας για τα οχήματα τύπου L1e έως και L7e ενισχύεται με συνολικό ποσό τριακοσίων ευρώ (300€) υπό την προϋπόθεση ότι αποτελεί μέρος του βασικού εξοπλισμού του οχήματος.

 

Τύπος Οχήματος: ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 
Κατηγορία Ωφελούμενου Αριθμός Οχημάτων Οικολογικό Bonus Προαιρετική Απόσυρση «Έξυπνο» σημείο επαναφόρτισης Η/Ο Αμεα Νέοι ηλικίας έως 29 ετών Οικογένειες με τουλάχιστον  τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα
Φυσικά Πρόσωπα (Κατηγορία Α) 1 30%, έως 8.000€ 1.000 € 500 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € ανά εξαρτώμενο τέκνο από το τρίτο  και έως 4000€
Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις (Κατηγορία Β)

 

 

 

από 1 έως και 20 30%, έως  8.000€ ανά όχημα 1.000€ ανά όχημα 400€ ανά σημείο, (με ανώτατο αριθμό φορτιστών ίσο με τον αριθμό των επιδοτούμενων αυτοκινήτων  που έχει αιτηθεί)
από 21 και άνω 20%,  έως 6.000€ ανά όχημα
Στα παραπάνω ποσά επιδότησης ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κατηγορία Β), και ΜΟΝΟ στην περίπτωση που αυτές έχουν ΕΔΡΑ ΣΕ ΝΗΣΙ, προστίθενται επιπλέον 4.000€ ανά όχημα
Νομικά  Πρόσωπα και Επιχειρήσεις (Κατηγορία Β) ΜΟΝΟ  για εταιρίες αντιπροσώπων ,εμπόρων και εισαγωγέων αυτοκινήτων για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων επίδειξης (test drive) από 1 έως και 20 30%, έως   8.000€ ανά όχημα επίδειξης – test drive
από 21 και άνω 20%,  έως 6.000€ ανά όχημα επίδειξης – test drive
Τύπος οχήματος: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΥΚΛΑ ή ΤΡΙΚΥΚΛΑ
Κατηγορία Ωφελούμενου Αριθμός Οχημάτων Οικολογικό Bonus Προαιρετική Απόσυρση «Έξυπνο» σημείο επαναφόρτισης Η/Ο Αμεα Νέοι ηλικίας έως 29 ετών Οικογένειες με τουλάχιστον  τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα
Φυσικά Πρόσωπα (Κατηγορία Α) 1 30%, έως 1300 € (για L1e-L4e),
40%, έως 3.000€ (για L5e-L7e)
400 € 500 € 1000 €  (μόνον για L6e-L7e ) 500 €
Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις (Κατηγορία Β) χωρίς περιορισμό 30%, έως 1300 € ανά όχημα (για L1e-L4e),
40%, έως  3.000€ ανά όχημα (για L5e-L7e)
400 € ανά όχημα
Για τις παραπάνω Κατηγορίες Α και Β, ενισχύεται η αγορά επιπλέον μιας μπαταρίας ηλεκτρικών δικύκλων και τρικύκλων, με ποσό τριακοσίων ευρώ (300€) , υπό την προϋπόθεση ότι αποτελεί μέρος του βασικού εξοπλισμού του οχήματος
Νομικά  Πρόσωπα και Επιχειρήσεις (Κατηγορία Β) ΜΟΝΟ  για εταιρίες αντιπροσώπων ,εμπόρων και εισαγωγέων οχημάτων κατηγορίας  L6e – L7e, για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων επίδειξης (test drive) χωρίς περιορισμό 40%, έως  3.000€ ανά όχημα επίδειξης – test drive (μόνο για L6e-L7e)
Τύπος οχήματος: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ
Κατηγορία Ωφελούμενου Αριθμός Οχημάτων Οικολογικό Bonus Προαιρετική Απόσυρση «Έξυπνο» σημείο επαναφόρτισης Η/Ο Αμεα Νέοι ηλικίας έως 29 ετών Οικογένειες με τουλάχιστον  τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα
Φυσικά Πρόσωπα (Κατηγορία Α) 1 40%, έως 800€ 500 € 500 €
Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις ΜΟΝΟ με συγκεκριμένους ΚΑΔ όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV (Κατηγορία Β) έως και 10 40%, έως 800€ ανά όχημα

Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά κριτήρια τα οποία με βάση τον παραπάνω πίνακα αυξάνουν το συνολικό ποσό επιδότησης πέραν της  της καθαρής αξίας του εκάστου οχήματος προς επιδότηση, το ανώτατο όριο της συνολικής επιδότησης ισούται με την καθαρή αξία του οχήματος (Λ.Τ.Π.Φ.).

7.2. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας  δαπανών ορίζεται η 01.12.2021.

7.3. Κάθε ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης (ΑΦΜ) έχει το δικαίωμα υποβολής μιας (1) αίτησης, η οποία αφορά την αγορά ενός (1) οχήματος για την Κατηγορία Α. Οι ωφελούμενοι/ τελικοί αποδέκτες της κατηγορίας Β δεν έχουν όριο οχημάτων που μπορούν να αιτηθούν, ωστόσο υποχρεούνται στην τήρηση του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de mininimis). Οι τελικοί αποδέκτες της κατηγορίας Β  θα έχουν την δυνατότητα κατά την διάρκεια της δράσης να υποβάλλουν έως δυο (2) αιτήματα υπαγωγής προκειμένου να συμπληρώσουν, εφόσον επιθυμούν, τον μέγιστο αριθμό επιδοτούμενων οχημάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή δεύτερου αιτήματος είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του αρχικού αιτήματος υπαγωγής και η καταβολή της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης.

7.4. Η λιανική τιμή πώλησης του νέου οχήματος θα πρέπει να αντιστοιχεί:

(α) Στην τιμή έκδοσης του βασικού μοντέλου.

(β) Στην τιμή μετρητοίς, καθώς δεν επιδοτούνται με την παρούσα τυχόν τόκοι που προκύπτουν από διακανονισμό.

Επίσης, στη λιανική τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται άλλα πιθανά κόστη (π.χ. κόστος εγκατάστασης πρόσθετων εξαρτημάτων), καθώς δεν είναι επιλέξιμα έξοδα μέσω της παρούσας δράσης.

7.5. Το ποσό της επιχορήγησης του ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη θα αποδοθεί στον ατομικό/εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο ίδιος σύμφωνα με τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΙΙ, μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και μετά τις σχετικές διαδικασίες ελέγχου που ορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσης.

Γενικές επισημάνσεις

 • Η καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα περισσοτέρων της μίας (1) αιτήσεων από το ίδιο πρόσωπο (ή άλλο συγκύριο του αυτού συμβατικού οχήματος) ή των δύο (2) αιτήσεων για τους ωφελούμενους της Κατηγορίας Β, συνεπάγεται την άνευ ετέρου απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων. Δεύτερη ή τρίτη αντίστοιχα αίτηση μετά από την αρχική/προηγούμενη αίτηση που έχει ήδη συμπεριληφθεί σε απόφαση υπαγωγής, συνεπάγεται την αυτοδίκαια απόρριψη της τελευταίας αίτησης.
 • Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου και συνέπεια με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
 • Στην περίπτωση ύπαρξης δικαιωμάτων συγκυριότητας ανά επιλέξιμο όχημα ή ανά αποσυρόμενο όχημα, η αίτηση υποβάλλεται από έναν εκ των συγκυρίων, αφού προηγουμένως θα έχει εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκυρίων με την συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος Ι, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής. Με την Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνουν τη συναίνεση τους για να καθίσταται ο ένας συγκύριος εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και εκχωρούν ρητά και ανεπιφύλακτα την απαίτηση τους στον συγκύριο (έτερο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο). Οποιαδήποτε διεκδίκηση απαίτησης μεταξύ των συνιδιοκτητών δεν επηρεάζει την παρούσα δράση.

Γενικές επισημάνσεις για τις επιλέξιμες δαπάνες :

Επισημαίνεται ότι:

Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών, ήτοι την 1.12.2021.

Οι δαπάνες του έργου είναι επιλέξιμες εφόσον συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της εφαρμοστέας φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας.

Για την πιστοποίηση των δαπανών θα προσκομίζονται όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και οι αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές, ώστε να είναι δυνατή η ύπαρξη αξιόπιστης ελεγκτικής αλυσίδας για την προμήθεια, τη διακίνηση και την εξόφληση του προμηθευτή.

Για την περίπτωση εγγράφων που είναι ξενόγλωσσα (εκτός αγγλικής) και δυσκολεύουν την απόφαση για την επιλεξιμότητά τους μπορεί να ζητηθεί η μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, από επίσημο φορέα.

Όλες οι δαπάνες θα εξετάζονται κατά την πιστοποίησή τους για την επιλεξιμότητα και το εύλογο του κόστους τους.

Σε περίπτωση που οι δαπάνες που πιστοποιούνται δεν κριθούν επιλέξιμες ή εύλογες, θα γίνεται δεκτό μόνο το ποσό που χαρακτηρίζεται ως επιλέξιμο και εύλογο.

Για τον έλεγχο των τιμών, ο Φορέας μπορεί να ζητά από τον ωφελούμενο της Δράσης, τον προμηθευτικό οίκο ή και τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση τους στοιχεία και πληροφορίες, για εξακρίβωση της αξίας και τον έλεγχο των τιμών αυτών.

Δεν γίνεται δεκτή εξόφληση δαπανών με τη χρήση επιταγών τρίτων.

Δεν είναι επιλέξιμοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του ωφελούμενου της Δράσης. Επίσης, οι δαπάνες για πρόστιμα, προσαυξήσεις, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών δεν είναι επιλέξιμες.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Άρθρο 8

8.1 Επιλέξιμα Οχήματα προς Αγορά

Τα νέα οχήματα που είναι επιλέξιμα για τη δράση είναι τα προτεινόμενα οχήματα της διαδικτυακής πύλης υποβολής αιτήσεων τα οποία έχουν καταχωρηθεί βάσει της αίτησης των αντιπροσωπειών/επίσημων εμπόρων, πλην των ηλεκτρικών ποδηλάτων για τα οποία δεν προβλέπεται η σχετική διαδικασία.

Η λίστα των επιλέξιμων οχημάτων θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της παρούσας δράσης και θα επικαιροποιείται συνεχώς.

Κάθε φυσικό πρόσωπο/ωφελούμενος, για να αγοράσει ή/και να μισθώσει το όχημα που επιθυμεί, μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων που συμμετέχει στη Δράση και οποιοδήποτε μοντέλο από τα καταχωρημένα.

Επιπρόσθετα o ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης της Κατηγορίας Α, κατά την αγορά του νέου οχήματος, θα έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί (προαιρετική δυνατότητα), να αποσύρει ένα (1) παλαιό όχημα. Τελικός αποδέκτης της κατηγορίας Β, δύναται να αποσύρει ίσο αριθμό οχημάτων με τα προς επιδότηση αιτούμενα οχήματα υπό την προϋπόθεση ότι θα αιτηθεί και τους αντίστοιχους τύπους επιλέξιμων οχημάτων (μόνο για μηχανοκίνητο όχημα κατηγορία Μ1 και Ν1 και δίκυκλο/τρίκυκλο κατηγορίας L).

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά για τα αποσυρόμενα οχήματα (αυτοκίνητα, δίκυκλα/τρίκυκλα) αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 12.4 «Απόσυρση παλιού οχήματος».

Οι κατηγορίες των επιλέξιμων οχημάτων περιγράφονται παρακάτω :

(α) Δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα κατηγορίας L (L1e-L7e), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (15.01.2013).

(α1) Κατηγορία L1e: Ελαφρύ μηχανοκίνητο δίκυκλο όχημα, που κινείται με πρόωση με κυβισμό κινητήρα ≤ 50 cm3, μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα οχήματος ≤ 45 km/h και μέγιστη συνεχής ονομαστική ή καθαρή ισχύς   (1 ) ≤ 4. 000 W.

(α.1.1.) Ηλεκτροκίνητα υποβοηθούμενα ποδήλατα, όπως ορίζονται στο ν. 4710/2020 (ΦΕΚ Α’ 142), και πιο συγκεκριμένα:

Ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση (ηλεκτρικό ποδήλατο)»: ποδήλατο εξοπλισμένο με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος μικρότερης ή ίσης με 250 W, στο οποίο η ισχύς του κινητήρα διακόπτεται όταν σταματήσει η ποδηλάτηση ή, αλλιώς, μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται πριν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα.

Για την επιλεξιμότητα των ηλεκτρικών ποδηλάτων ορίζονται αυστηρά τα παρακάτω κριτήρια:

α)  είναι εξοπλισμένα με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος μικρότερης ή ίσης με 250 W, στα οποία η ισχύς του κινητήρα διακόπτεται όταν σταματήσει η ποδηλάτηση και μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται πριν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χλμ/ώρα,

β)  δεν διαθέτουν εγκατεστημένο μηχανισμό που να τα θέτουν σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης (δηλαδή χωρίς τη χρήση ποδωστήριων – πεντάλ) μέσω του ηλεκτροκινητήρα, εκτός της περίπτωσης που ο ανωτέρω μηχανισμός απενεργοποιείται όταν η ταχύτητα του οχήματος υπερβεί τα 6 χλμ/ώρα,

γ) εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε) 168/2013, σύμφωνα με την παράγραφο 2 (εδάφιο η) του άρθρου 2 αυτού και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), που ισχύουν για τα ποδήλατα,

δ) πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού προτύπου ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ EN 15194 ή τυχόν αντικατάστασή του και,

ε)  διαθέτουν από τον κατασκευαστή τους, ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού, Δήλωση συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) που δηλώνει ότι το όχημα πληροί και συμμορφώνεται με όλες τις εφαρμοστέες ενωσιακές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, του Κανονισμού (Ε.Ε.) 765/2008 και του προτύπου ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ EN 15194, ή τυχόν αντικατάσταση αυτού και έχουν τοποθετημένο σε εμφανή θέση, σήμα CE σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 765/2008, καθώς και τη λοιπή σήμανση που προβλέπεται από το ανωτέρω πρότυπο ασφαλείας, ή τυχόν αντικατάσταση αυτού.

Το ηλεκτρικό ποδήλατο δεν επιτρέπεται να προέρχεται από μετατροπή συμβατικού ποδηλάτου και η αυθεντικότητα του θα πρέπει να πιστοποιείται με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού συμμόρφωσης .

Κατά την υποβολή του αιτήματος επιδότησης θα επισυνάπτεται αναλυτική προσφορά, υποχρεωτικά βάσει του προτύπου του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσης, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά τις τεχνικές προδιαγραφές του ποδηλάτου, τον τύπου του κινητήρα και την τιμή χωρίς ΦΠΑ.

Κατά την υποβολή του αιτήματος πληρωμής θα προσκομίζονται υποχρεωτικά:

 • Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, με σφραγίδα και υπογραφή, σύμφωνα με το πρότυπο του παραρτήματος ΙΙΙ με την οποία θα πιστοποιείται ότι το ποδήλατο τηρεί τους όρους της παρούσας.
 • Επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνη δήλωση του ωφελούμενου με την οποία θα πιστοποιεί ότι η απόδειξη/τιμολόγιο αγοράς που προσκομίζει αφορά στην αγορά ποδηλάτου συμβατού με τους όρους της παρούσας, σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος ΙΙΙ. Στην υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφεται υποχρεωτικά το σειριακό αριθμό (serial number) του ποδηλάτου.
 • Βεβαίωση καινούριου και αμεταχείριστου σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος ΙΙΙ (Υπόδειγμα 2).

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα παραπάνω με ευθύνη είτε του ωφελούμενου είτε του προμηθευτή, το αίτημα πληρωμής θα απορρίπτεται και ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και ο ωφελούμενος θα απεντάσσεται από τη δράση. Ο ωφελούμενος θα έχει δυνατότητα να επανυποβάλει αίτημα σε αυτήν την περίπτωση ακολουθώντας όλη τη διαδικασία από την αρχή.

(α2) Κατηγορία L2e: Τρίκυκλο μοτοποδήλατο με κυβισμό κινητήρα ≤ 50 cm3, μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα οχήματος ≤ 45 km/h και μέγιστη συνεχής ονομαστική ή καθαρή ισχύς(1 ) ≤ 4 000 W.

(α3) Κατηγορία L3e: Δίκυκλη μοτοσικλέτα, όχημα που δεν μπορεί να ταξινομηθεί στην κατηγορία L1e.

(α4) Κατηγορία L4e: Δίκυκλη μοτοσικλέτα με καλάθι, το βασικό μηχανοκίνητο όχημα πληροί τα κριτήρια κατάταξης και τα κριτήρια υποκατάταξης για οχήματα L3e.

(α5) οχήματα της κατηγορίας L5e (μηχανοκίνητα τρίκυκλα), τα οποία υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες:
i) οχήματα L5e-A (τρίκυκλα), οχήματα που προορίζονται κυρίως για τη μεταφορά επιβατών·
ii) οχήματα L5e-B (εμπορικά τρίκυκλα): τρίκυκλα επαγγελματικής χρήσης που προορίζονται αποκλειστικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων·

(α6) οχήματα της κατηγορίας L6e (ελαφριά τετράκυκλα), τα οποία υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες:
i) οχήματα L6e-A [ελαφριές τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) για χρήση εντός δρόμου]·
ii)    οχήματα L6e-B [ελαφριά τετράτροχα μικροαυτοκίνητα (quadri-mobile)], τα οποία υποδιαιρούνται περαιτέρω στις εξής υποκατηγορίες:

— οχήματα L6e-BU [ελαφριά τετράτροχα μικροαυτοκίνητα (quadri-mobile) για επαγγελματική χρήση]: οχήματα επαγγελματικής χρήσης που προορίζονται αποκλειστικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων,
— οχήματα L6e-BP [ελαφριά τετράτροχα μικροαυτοκίνητα (quadri-mobile) για μεταφορά επιβατών]: οχήματα που έχουν σχεδιαστεί κυρίως για τη μεταφορά επιβατών·

(α7) οχήματα της κατηγορίας L7e (βαριά τετράκυκλα), τα οποία υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες:
i) οχήματα της κατηγορίας L7e-Α [βαριές τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) για χρήση εντός δρόμου], τα οποία υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες:

— L7e-A1: τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) Α1 για χρήση εντός δρόμου,

— L7e-A2: τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) Α2 για χρήση εντός δρόμου·

 1. ii) οχήματα της κατηγορίας L7e-Β [βαριές τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) παντός εδάφους], τα οποία υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες:

— L7e-B1: τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) παντός εδάφους·

— L7e-B2: οχήματα υπαίθριων δραστηριοτήτων [side-by- side (SbS)]·

iii) οχήματα της κατηγορίας L7e-C (βαριά τετράτροχα μικροαυτοκίνητα), τα οποία υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες:
— οχήματα L7e-CU (βαριά τετράτροχα οχήματα επαγγελματικής χρήσης) επαγγελματικά οχήματα που προορίζονται αποκλειστικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων,

— οχήματα L7e-CP (βαριά τετράτροχα επιβατικά οχήματα) οχήματα που έχουν σχεδιαστεί κυρίως για τη μεταφορά επιβατών

(β)Μηχανοκίνητα οχήματα κατηγορίας Μ1,Ν1, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (30.05.2018).

(β1) Κατηγορία M1: μηχανοκίνητα οχήματα με όχι περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού και χωρίς χώρο για όρθιους επιβάτες.

(β2) Κατηγορία N1: μηχανοκίνητα οχήματα μέγιστης μάζας που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους.

8.2 Επιλέξιμα προς αγορά «έξυπνα» σημεία επαναφόρτισης Η/Ο

 • Τα «έξυπνα» σημεία επαναφόρτισης που είναι επιλέξιμα για τη δράση είναι αυτά που πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται στην ενότητα 12.5.
 • Για τις ανάγκες της Δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ» και για τη διευκόλυνση των πολιτών και των προμηθευτών, χρησιμοποιείται η ενδεικτική λίστα Επιλέξιμων «Έξυπνων» Σημείων Επαναφόρτισης που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο της Δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία (κατασκευαστής και μοντέλο) των σημείων επαναφόρτισης που θεωρούνται επιλέξιμα για τη Δράση με βάση τα κριτήρια/προδιαγραφές που τίθενται στην ενότητα 12.5 της παρούσης.
 • Υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης επιπλέον σημείων επαναφόρτισης Η/Ο στη λίστα αυτή. Η επιλογή και η καταχώρηση των επιπλέον σημείων επαναφόρτισης Η/Ο γίνεται από το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από σχετική αίτηση του κατασκευαστή ή/και εισαγωγέα συσκευών (σημείων επαναφόρτισης) που είναι κατάλληλες και προορίζονται για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων είτε σε οικιακό περιβάλλον είτε σε χώρους στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση (τύποι επαναφόρτισης Μοde 3 και Mode 4, κατά IEC 61851-1), η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ παράγραφος 1.1.1. Τα δικαιολογητικά αυτά περιγράφουν και αποδεικνύουν τόσο την πλήρωση των προδιαγραφών ασφαλείας, όσο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σημείων επαναφόρτισης που τα καθιστούν «έξυπνα».
 • Οι αιτήσεις των κατασκευαστών/εισαγωγέων κατατίθενται:

α) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: support.kinoumeilektrika2@prv.ypeka.gr ή

β) εγγράφως στη διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 119  ΤΚ 10192 Αθήνα, Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 • Οι ως άνω αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης.
 • Η λίστα θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δράσης.
 • Η λίστα θα παραμένει ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης και θα ανανεώνεται διαρκώς, όποτε κατατίθενται αιτήσεις από κατασκευαστές/ εισαγωγείς με νέα σημεία επαναφόρτισης. Στην ιστοσελίδα της δράσης θα αναρτάται ανά τακτά χρονικά διαστήματα επικαιροποιημένη λίστα.
 • Οι κατασκευαστές/ εισαγωγείς που επιθυμούν να καταχωρηθούν στην σχετική λίστα οφείλουν να υποβάλλουν προς έγκριση, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο support.kinoumeilektrika2@prv.ypeka.gr, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, παράγραφος 3.1.1.
 • Οι ωφελούμενοι οφείλουν να καταθέτουν, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Ι, παράγραφοι 1.3 (κατηγορία Α) και 2.2 (Κατηγορία Β), καθώς και  στο Παράρτημα  ΙΙ παράγραφοι 3.1.2 (Κατηγορία Α) ή 3.1.3 (Κατηγορία Β).

Ειδικές επισημάνσεις

 • Διευκρινίζεται ότι όλα τα επιλέξιμα οχήματα ανεξαρτήτου κατηγορίας οφείλουν να φέρουν έγκριση τύπου, ενώ ειδικά για τα ηλεκτρικά ποδήλατα είναι υποχρεωτική η προσκόμιση πιστοποιητικού κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
 • Το πεδίο εφαρμογής της δράσης αφορά όλη την ελληνική επικράτεια.

Άρθρο 9

Προετοιμασία πληροφοριακής υποδομής της Δράσης

Στο πλαίσιο της δράσης δημιουργείται διαδικτυακή πύλη για την ενημέρωση όλων των ωφελούμενων/τελικών αποδεκτών, μέσω της οποίας μπορούν να υποβάλλονται εγγράφως ερωτήματα σχετικά με την παρούσα δράση.

Επίσης, αναπτύσσεται πληροφοριακό σύστημα με εφαρμογές για υποστήριξη των ωφελούμενων/τελικών αποδεκτών, των αντιπροσωπειών οχημάτων/επίσημων εμπόρων, της υπηρεσίας αρωγής χρηστών, του Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων.

Οι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος θα έχουν πρόσβαση στις εφαρμογές που τους αφορούν μέσω της διαδικτυακής πύλης (κόμβου) της δράσης, η οποία θα αποτελεί το κεντρικό σημείο σύνδεσης και επαφής με τους εμπλεκόμενους στη δράση φορείς. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων για τις υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης.

Άρθρο 10

Λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης και Πληροφόρησης  

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων δημιουργείται και λειτουργεί  γραφείο ενημέρωσης και πληροφόρησης (help desk), μέσω του οποίου  θα παρέχονται πληροφορίες για τη δράση. Οι υπηρεσίες αυτές θα είναι προσβάσιμες μέσω αστικής τηλεφωνικής κλήσης αλλά και ηλεκτρονικά, μέσω του Διαδικτύου.

Το ωράριο και οι ημέρες λειτουργίας του γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης  θα καθορίζονται με σχετικές ανακοινώσεις.

Άρθρο 11

Ενέργειες δημοσιότητας και ενημέρωσης

11.1 Υποχρεώσεις Φορέα Διαχείρισης

Ο Φορέας Διαχείρισης οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται και από την επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισμού 1303/2013 περί ενημέρωσης και δημοσιότητας.

11.2. Υποχρεώσεις λοιπών φορέων

Οποιοδήποτε είδος διαφήμισης (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο υλικό, ειδική προωθητική ενέργεια) που αφορά στη Δράση «Κινούμαι Ηλεκτρικά», από όλους τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση της δράσης (π.χ. αντιπροσωπείες, επίσημοι διανομείς, κ.λ.π.), θα πρέπει τηρεί τους όρους δημοσιότητας της Δράσης, όπως αυτοί έχουν αναρτηθεί στην επίσημη διαδικτυακή πύλη.

11.3 Ενημέρωση ενδιαφερομένων

Για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων θα σχεδιαστεί, θα παραχθεί και θα διανεμηθεί πληροφοριακό υλικό (λογότυπο, έντυπα, αφίσες, αυτοκόλλητα, κλπ.). Τα ενδιαφερόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα (ωφελούμενοι/τελικοί αποδέκτες) καθώς και τα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη (αντιπροσωπείες αυτοκινήτων/επίσημοι διανομείς, εταιρίες προμήθειας και εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης, κλπ.) θα μπορούν να ενημερώνονται και από τη διαδικτυακή πύλη της δράσης.

Άρθρο 12

Διαδικασίες εφαρμογής/υλοποίησης της δράσης

 1. Οι αιτήσεις υπαγωγής στη δράση υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης της Δράσης.
 2. Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων παρέχεται μέχρι την κάλυψη του μέγιστου προϋπολογισμού όπως αυτός περιγράφεται στον Πίνακα του Άρθρου 5.
 3. Το ωράριο και οι ημέρες λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος καθορίζονται με σχετικές ανακοινώσεις, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του συστήματος (φόρτος, ανάγκες αναβάθμισης και συντήρησης, διαχειριστικοί λόγοι, κλπ.).
 4. Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να υποβάλλει μια (1) και μόνο αίτηση.
 5. Κάθε τελικός αποδέκτης της κατηγορίας Β δικαιούται να υποβάλλει έως δύο (2) αιτήσεις.
 6. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, όπως περιγράφεται στο παρόν. Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η αίτηση θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί όλα τα σχετικά πεδία και να αναρτηθούν ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι.
 7. Κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά υπαγωγής που ορίζονται στο Παράρτημα Ι, επισυνάπτονται από τον υποψήφιο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και για τα υποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταύτιση περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
 8. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στη Δράση συνιστά εξουσιοδότηση προς τον Φορέα Διαχείρισης της Δράσης, για τη συλλογή στοιχείων που βρίσκονται καταχωρημένα σε βάσεις δεδομένων (π.χ. ΑΑΔΕ, de minimis κ.α.), καθώς και για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, εφόσον διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, τα οποία και τηρούνται:

➢ για τις ανάγκες υλοποίησης της παρούσας δράσης (ενδεικτικά: έλεγχοι και διασταυρώσεις κατά την υποβολή και εκταμίευση των κινήτρων και την παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων των ωφελούμενων),

➢ για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών), καθώς και,

➢ για το σκοπό της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του Προγράμματος.

Επίσης, η υποβολή αίτησης συμμετοχής στη Δράση συνιστά εξουσιοδότηση προς το Φορέα Διαχείρισης για την δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ των τυχόν αποφάσεων υπαγωγής, απόρριψης, δημοσιονομικών διορθώσεων κλπ με τα στοιχεία του αιτούντα/ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη.

 1. Κατά την εφαρμογή / υλοποίηση της δράσης τηρείται η ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα ο ν. 4624/2019 (A΄ 137) “Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις”.

12.1.Υποβολή Αιτήματος για την απόκτηση οχήματος από φυσικά πρόσωπα – Κατηγορία Α

Κάθε φυσικό πρόσωπο/ωφελούμενος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη δράση μπορεί να υποβάλλει αίτημα στην διαδικτυακή πύλη, το οποίο θα συνοδεύεται από την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι.

Με την ηλεκτρονική καταχώρηση των παραπάνω στοιχείων ολοκληρώνεται η υποβολή του αιτήματος και παράγεται αυτόματα από το σύστημα ένας μοναδικός Ψηφιακός Κωδικός, ο οποίος θα αναγράφεται σε όλα τα επόμενα παραστατικά που θα εκδίδονται από την αντιπροσωπεία/επίσημο έμπορο/εταιρία μίσθωσης (leasing). Σε κάθε φυσικό πρόσωπο/ωφελούμενο, αντιστοιχεί ένας μοναδικός (1) Ψηφιακός Κωδικός.

Για κάθε επιλέξιμο όχημα που πωλείται ή χρονομισθώνεται στο πλαίσιο της δράσης, η αντιπροσωπεία/επίσημος έμπορος/εταιρία χρονομίσθωσης (leasing) εκδίδει τα ακόλουθα παραστατικά:

Α. Απόδειξη/εις Είσπραξης, όπου θα αναγράφονται:

 • η λιανική τιμή πώλησης ή χρονομίσθωσης (συνολικά στα έτη ισχύος και αθροίζοντας το ποσό αγοράς στην λήξη της σύμβασης χρονομίσθωσης στην περίπτωση που ορίζεται με τη σύμβαση η αγορά στο τέλος της περιόδου χρονομίσθωσης), η οποία θα πρέπει να αντιστοιχεί α) στην τιμή έκδοσης του βασικού μοντέλου και β) στην τιμή μετρητοίς. Πιθανά επιπλέον κόστη (π.χ. κόστος τοποθέτησης επιπλέον εξαρτημάτων, τόκοι, άλλα κόστη δανείου, κλπ.) πρέπει να αναγράφονται διακριτά και να απαγορεύονται να ενσωματώνονται στη λιανική τιμή πώλησης.
 • τα στοιχεία του φυσικού προσώπου/ωφελούμενου (υποχρεωτικά η αναγραφή του ΑΦΜ).
 • τα χαρακτηριστικά του οχήματος (υποχρεωτικά η τεχνολογία, τα τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά).

Σε περίπτωση σύναψης δανείου θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η τιμή βάσης δανείου και να υπάρχουν τα παραστατικά του δανείου και η σχετική έγκριση αυτού.

Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης χρονομίσθωσης (leasing), η εταιρεία χρονομίσθωσης (leasing) έχει τη δυνατότητα, κατόπιν συμφωνίας με τον ωφελούμενο, την έκδοση τιμολογίου ως προκαταβολή μισθωμάτων, ισόποση με το ποσό της ενίσχυσης.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που επιλέγεται η απόκτηση του οχήματος μετά τη λήξη της ελάχιστης περιόδου μίσθωσης (36 μήνες), προσκομίζεται η σύμβαση χρονομίσθωσης του οχήματος, με την οποία έχει συμφωνηθεί η αγορά του οχήματος κατά τη λήξη της μίσθωσης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ.

Β. μία Απόδειξη για την παράδοση του οχήματος στο φυσικό πρόσωπο/ωφελούμενο. Στο παραστατικό αυτό αναγράφεται υποχρεωτικά το ΑΦΜ του φυσικού προσώπου, ο τύπος του οχήματος, το μοντέλο και ο αριθμός πλαισίου ή ο σειριακός αριθμός του οχήματος εφόσον δεν υπάρχει αριθμός πλαισίου.

Στην Απόδειξη Πώλησης/Μίσθωσης αναγράφονται κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία του Δελτίου Παραγγελίας Αντιπροσωπείας/Επίσημου Εμπόρου/εταιρίας μίσθωσης (leasing), όπως αναφέρονται ανωτέρω.

Γ. Ταξινόμηση του οχήματος στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών (πιστοποιητικό ταξινόμησης ή/και άδεια κυκλοφορίας).

12.2 Απόκτηση οχήματος από –δικαιούχους της  Κατηγορίας Β

Κάθε δικαιούχος της Κατηγορίας Β που επιθυμεί να συμμετάσχει στη δράση μπορεί να υποβάλλει αίτημα στην διαδικτυακή πύλη για την αγορά ή χρονομίσθωση αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, όπως αναλύεται ανωτέρω, το οποίο θα συνοδεύεται από την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Για την απόκτηση οχήματος από τους δικαιούχους της κατηγορίας Β, ισχύουν όσα αναγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 12, καθώς σωρευτικά και τα εξής:

ωφελούμενος προσκομίζει πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ (εξαιρούνται οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. οι οποίες υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Υπουργείο Εργασίας).

ωφελούμενος υποχρεούται να υποβάλλει συμπληρωμένη την Υπεύθυνη Δήλωση σώρευσης ενισχύσεων (DeMinimis). Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβολής περιγράφονται στο Παράρτημα Ι και πρότυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης Σώρευσης Ενισχύσεων στο Παράρτημα ΙΙΙ – Υπόδειγμα 7.

Ειδικά, για ατομικές επιχειρήσεις, αντί πιστοποιητικού νόμιμης εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, απαιτείται η προσκόμιση γενικού πιστοποιητικού στο ΓΕΜΗ (εμπορικές επιχειρήσεις) ή δήλωση έναρξης εργασιών στη Δ.Ο.Υ. κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση δε που η επιχείρηση/νομικό πρόσωπο έχει έδρα σε νησιωτικό δήμο, το αίτημα του θα πρέπει να συνοδεύεται από την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.

Για κάθε επιλέξιμο όχημα που πωλείται ή χρονομισθώνεται στο πλαίσιο της δράσης, η αντιπροσωπεία/επίσημος έμπορος/εταιρία χρονομίσθωσης (leasing) εκδίδει τα ακόλουθα παραστατικά:

Α. Απόδειξη/εις Είσπραξης, όπου θα αναγράφονται:

 • η λιανική τιμή πώλησης ή χρονομίσθωσης (συνολικά στα έτη ισχύος και αθροίζοντας το ποσό αγοράς στην λήξη της σύμβασης χρονομίσθωσης στην περίπτωση που ορίζεται με τη σύμβαση η αγορά στο τέλος της περιόδου χρονομίσθωσης), η οποία θα πρέπει να αντιστοιχεί α) στην τιμή έκδοσης του βασικού μοντέλου και β) στην τιμή μετρητοίς. Πιθανά επιπλέον κόστη (π.χ. κόστος τοποθέτησης επιπλέον εξαρτημάτων, τόκοι, άλλα κόστη δανείου, κλπ.) πρέπει να αναγράφονται διακριτά και να απαγορεύονται να ενσωματώνονται στη λιανική τιμή πώλησης.
 • τα στοιχεία του ωφελούμενου (υποχρεωτικά η αναγραφή του ΑΦΜ).
 • τα χαρακτηριστικά του οχήματος (υποχρεωτικά η τεχνολογία, τα τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά).

Σε περίπτωση σύναψης δανείου θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η τιμή βάσης δανείου και να υπάρχουν τα παραστατικά του δανείου και η σχετική έγκριση αυτού.

Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης χρονομίσθωσης (leasing), η εταιρεία χρονομίσθωσης (leasing) έχει τη δυνατότητα, κατόπιν συμφωνίας με τον ωφελούμενο, την έκδοση τιμολογίου ως προκαταβολή μισθωμάτων, ισόποση με το ποσό της ενίσχυσης.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που επιλέγεται η απόκτηση του οχήματος μετά τη λήξη της ελάχιστης περιόδου μίσθωσης (36 μήνες), προσκομίζεται η σύμβαση χρονομίσθωσης του οχήματος, με την οποία έχει συμφωνηθεί η αγορά του οχήματος κατά τη λήξη της μίσθωσης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ.

Β. Μία Απόδειξη για την παράδοση του οχήματος στον ωφελούμενο. Στο παραστατικό αυτό αναγράφεται υποχρεωτικά το ΑΦΜ του ωφελούμενου και η επωνυμία του , ο τύπος του οχήματος, το μοντέλο και ο αριθμός πλαισίου ή ο σειριακός αριθμός του οχήματος εφόσον δεν υπάρχει αριθμός πλαισίου.

Στην Απόδειξη Πώλησης/Μίσθωσης αναγράφονται κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία του Δελτίου Παραγγελίας Αντιπροσωπείας/Επίσημου Εμπόρου/εταιρίας μίσθωσης (leasing), όπως αναφέρονται ανωτέρω.

Γ. Ταξινόμηση του οχήματος στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών (πιστοποιητικό ταξινόμησης ή/και άδεια κυκλοφορίας).

12.3. Απόσυρση παλαιού οχήματος

Κάθε ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης της Κατηγορίας Α και Β, που επιθυμεί να συμμετάσχει στη δράση θα έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί (προαιρετική δυνατότητα) να αποσύρει παλαιό όχημα υποβάλλοντας στα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Ι) την άδεια κυκλοφορίας και την απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα οποία θα γίνεται ο έλεγχος του εν λειτουργία οχήματος.

Ειδικά, οι αποδέκτες της κατηγορίας Β, δύναται να αποσύρουν ίσο αριθμό παλαιών οχημάτων με τα προς επιδότηση αιτούμενα οχήματα,  υπό την προϋπόθεση ότι θα αιτηθούν και τους αντίστοιχους τύπους επιλέξιμων οχημάτων (μηχανοκίνητο όχημα κατηγορία Μ1 και Ν1 και δίκυκλο/τρίκυκλο κατηγορίας L).

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά για όλα τα αποσυρόμενα οχήματα είναι:

 • Να έχουν έτος ταξινόμησης (έτος 1ης άδειας κυκλοφορίας) στην Ελλάδα, προγενέστερη της 01.01.2015 και να μην έχει περιέλθει στην κυριότητα του ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη μετά την 01.2022.
 • Να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας της τρέχουσας χρονιάς που αναλογούν στο όχημα. Για τα οχήματα που βρίσκονται ήδη σε ακινησία δεν καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας. Προσκομίζεται κατά το Παράρτημα Ι Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του αποσυρόμενου οχήματος.
 • Να διαθέτουν όλα τα μηχανικά μέρη και όλα τα στοιχεία του αμαξώματός τους (δεν είναι απαραίτητο να έχουν δυνατότητα αυτοκίνησης καθώς μπορεί να έχουν πλέον αχρηστευθεί λόγω ακινητοποιήσεως τους). Εξαιρούνται της επιδότησης τα οχήματα που έχουν καταστραφεί από ατύχημα, πυρκαγιά, εμπρησμό ή βανδαλισμό.
 • Να παραδίδονται από τον ιδιοκτήτη ή από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του σε εγκατάσταση επεξεργασίας ή σε σημεία συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλους Ζωής (ΟΤΚΖ) και λαμβάνει τη σχετική βεβαίωση παραλαβής του άρθρου 8 του π.δ. 116/2004. Στην περίπτωση που η διαδικασία μεταφοράς του οχήματος στη μονάδα επεξεργασίας ή στο σημείο συλλογής ενέχει κάποιο κόστος, αυτό βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του οχήματος, και δεν αποτελεί μέρος της παρούσας δράσης.
 • Να προσκομίζεται Βεβαίωση Οριστικής Διαγραφής από την αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών (για τα δίκυκλα/τρίκυκλα οχήματα αρκεί η συγκεκριμένη βεβαίωση για την τεκμηρίωση της απόσυρσης).

Η τεκμηρίωση της απόσυρσης θα γίνεται με την έκδοση  «Πιστοποιητικού Καταστροφής» από επίσημο φορέα στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του κάθε οχήματος που καταστρέφεται καθώς και η ημερομηνία καταστροφής.

Το εν λόγω «Πιστοποιητικό Καταστροφής» καταχωρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα κατά την διαδικασία καταβολής στον ωφελούμενο του ποσού που αντιστοιχεί στην απόσυρση  και αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό καταβολής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, δικαιολογητικά καταβολής της ενίσχυσης).

 12.4. Απόκτηση (αγορά και εγκατάσταση)  σημείου επαναφόρτισης Η/Ο – Κατηγορίες Α και Β

Ο σκοπός της χρηματοδότησης είναι η διευκόλυνση ανάπτυξης υποδομών φόρτισης Η/Ο. Τα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο που θα χρηματοδοτηθούν είναι συσκευές που είναι κατάλληλες και προορίζονται για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε οικιακό περιβάλλον ή σε χώρους  στάθμευσης επιχειρήσεων με ιδιωτική πρόσβαση (τύποι επαναφόρτισης Μοde 3 και Mode 4, κατά IEC 61851-1).

Επισημαίνεται πως η χρηματοδότηση για την απόκτηση σημείου επαναφόρτισης Η/Ο από τους τελικούς αποδέκτες της Κατηγορία Β αφορά σε σημεία επαναφόρτισης που προορίζονται για ιδιωτική χρήση, και όχι σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης.

12.5. Τεχνικές προδιαγραφές επιλέξιμων «έξυπνων» σημείων επαναφόρτισης Η/Ο

Στην ενότητα αυτή, τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για τις συσκευές που εγκαθίστανται και λειτουργούν ως «έξυπνα» σημεία επαναφόρτισης Η/Ο, και τα οποία καθίστανται επιλέξιμα για την παροχή οικολογικού μπόνους όπως περιγράφεται παραπάνω.

I.  Κοινές προδιαγραφές

 • Τα σημεία επαναφόρτισης πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση CE, σύμφωνα με το EC Directive 768/2008/EC.
 • Επιτρέπονται μόνο τα σημεία επαναφόρτισης Mode 3 και Mode 4, όπως αυτά ορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61851-1 (εξαιρούνται τα Mode 1, Mode 2 και η επαγωγική φόρτιση).
 • Tα σημεία επαναφόρτισης θα πρέπει να επιτρέπουν τη σύνδεση των Η/Ο σε αυτά, σύμφωνα με μία από τις μεθόδους Case Α, Β ή C, όπως αυτές προσδιορίζονται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61851-1.
 • Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές αφορούν τις συσκευές σημείων επαναφόρτισης και όχι την εγκατάστασή τους. Παρόλα αυτά, για την εγκατάστασή τους πρέπει να τηρούνται τα οριζόμενα στο ΕΛΟΤ 60364
 • Απαίτηση για IP rating (κατ’ ελάχιστον IP44), σύμφωνα με EΛΟΤ EN 61851-1.
 • Απαίτηση να υποδεικνύεται η κατάσταση του σημείου επαναφόρτισης με εμφανή τρόπο (πχ φωτεινή ένδειξη LED, οθόνη κλπ.).

II. Σημεία επαναφόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)

 • Τα AC σημεία επαναφόρτισης θα πρέπει να είναι συμβατά με τα οριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61851-1, για Mode 3 σταθμούς φόρτισης.
 • H επιτρεπόμενη AC ικανότητα ισχύος ανά όχημα* για τα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο οικιακής χρήσης είναι:
  1. Ισχύς από 3.5 kW έως 7.4 kW. Επίπεδο τάσης εισόδου: 230±10%V (1Φ)
  2. Iσχύς από 7.4 kW έως 22 kW. Επίπεδο τάσης εισόδου: 400±10%V (3Φ)
 • H επιτρεπόμενη AC ικανότητα ισχύος ανά όχημα* για τα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο για χρήση σε θέσεις στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση είναι:
  1. Ισχύς από 3.5 kW έως 7.4 kW. Επίπεδο τάσης εισόδου: 230±10%V (1Φ)
  2. Iσχύς από 7.4 kW έως 22 kW. Επίπεδο τάσης εισόδου: 400±10%V (3Φ)
  3. Iσχύς από 23 kW έως 44 Επίπεδο τάσης εισόδου: 400±10%V (3Φ)
 • Ο χρησιμοποιούμενοι ρευματοδότες θα πρέπει να πληρούν τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 62196-2.

*Σημείωση: Σε περίπτωση εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης με περισσότερες από μία εξόδους (ρευματοδότες), τότε η ισχύς του σημείου ορίζεται ως το άθροισμα της εγχεόμενης ισχύος στα Η/Ο, όταν οι ρευματοδότες λειτουργούν ταυτόχρονα στη μέγιστη ικανότητα ισχύος τους.

III. Σημεία επαναφόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC)

 • Οι DC σημεία επαναφόρτισης θα πρέπει να είναι συμβατοί με τα οριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61851-23, για Mode 4 σταθμούς φόρτισης.
 • Η επιτρεπόμενη DC ικανότητα ισχύος για τα σημεία επαναφόρτισης οικιακής χρήσης είναι: Ισχύς από 3.5 kW έως 22 kW.
 • Η επιτρεπόμενη DC ικανότητα ισχύος για τα σημεία επαναφόρτισης για χρήση σε θέσεις στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση είναι: Ισχύς από 3.5 kW έως 50
 • Ο χρησιμοποιούμενοι ρευματοδότες θα πρέπει να πληρούν τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 62196-3.

IV. Ικανότητα διαχείρισης ισχύος

To σημείο επαναφόρτισης Η/Ο θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Να διαθέτει δυνατότητα αποδοχής, λήψης και επεξεργασίας εξωτερικών δεδομένων καθώς και απομακρυσμένου ελέγχου βάσει του πρωτοκόλλου OCPP v1.6 ή μεταγενέστερης έκδοσης αυτού, με σκοπό την:
  1. Διαχείριση ενεργού ισχύος**.
  2. Προσαρμογή ισχύος έπειτα από λήψη εξωτερικής εντολής (π.χ. ορισμός setpoint).
 • Μέτρηση δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας και αποστολής αυτών.
 1. Να διαθέτει τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας με σκοπό την ασφάλειά του έναντι κυβερνοεπιθέσεων.

**Σημείωση: Ως διαχείριση ενεργού ισχύος ορίζεται ο έλεγχος της ισχύος την οποία διακινούν οι υποδομές επαναφόρτισης Η/Ο με συνεχή ή κλιμακωτή ρύθμιση (αύξηση ή μείωση), η οποία μπορεί να επιτυγχάνεται και με σύνδεση/αποσύνδεση επιμέρους υποδομών.

Η υποδομή φόρτισης πρέπει να συνοδεύεται από 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας με δυνατότητα επέκτασης  και πρέπει να λειτουργεί για τουλάχιστον 36 μήνες από την πληρωμή του ποσού χρηματοδότησης και να τοποθετείται, τεκμηριωμένα, σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο από τον ωφελούμενο χώρο. Η τεκμηρίωση αυτή θα γίνεται μέσω της κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ.

12.6. Διαδικασία λήψης επιδότησης για «έξυπνο» σημείο επαναφόρτισης

Ο ωφελούμενος λαμβάνει την επιδότηση για την απόκτηση σημείου επαναφόρτισης εφόσον:

 1. Επιλέξει την επιδότηση «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο, κατά την υποβολή της αίτησης σημαίνοντας το αντίστοιχο πεδίο της διαδικτυακής πύλης και υποβάλει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης όπως περιγράφονται κατά περίπτωση στο Παράρτημα Ι (παρ. 1).
 2. Υποβάλει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση και καταβολή της ενίσχυσης, όπως περιγράφονται κατά περίπτωση στο Παράρτημα ΙΙ.

Κατόπιν των παραπάνω, ο ωφελούμενος λαμβάνει το ποσό σύμφωνα με διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης όπως αυτή περιγράφεται στο Άρθρο 16 της παρούσης.

Άρθρο 13

Διαδικασία έγκρισης / απόρριψης του αιτήματος ενίσχυσης

Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των αιτήσεων γίνεται με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης.

Οι αιτήσεις υπάγονται στη βάση άμεσης αξιολόγησης, ήτοι αυτοτελούς αξιολόγησης της κάθε αίτησης με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας (first in – first out) και την διαθεσιμότητα των πόρων.

Η διαδικασία που ακολουθείται για την έγκριση ή απόρριψη αιτήματος υπαγωγής είναι η ακόλουθη:

 1. Μετά την υποβολή του αιτήματος αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο αιτών με το οποίο ενημερώνεται για το μοναδικό ψηφιακό κωδικό που έλαβε η αίτησή του, το συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης που δεσμεύθηκε και εκκρεμεί η έγκρισή της σύμφωνα με τα Άρθρα 12 και 13 της παρούσας Δράσης.
 2. Μετά την υποβολή του αιτήματος ελέγχεται η ορθότητα συμπλήρωσης των πεδίων της διαδικτυακής πύλης και η πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 3. Η επιτυχής ολοκλήρωση του ελέγχου ακολουθείται από την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση που έχει δηλώσει ο αιτών, με το οποίο επιβεβαιώνεται η έγκριση του αιτήματος.
 4. Σε περίπτωση απόρριψης της αιτήσεως, ο ωφελούμενος ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση που έχει δηλώσει, για τον ακριβή λόγο απόρριψής του αιτήματός του. Σε περίπτωση όπου ο Ωφελούμενος θέλει να υποβάλει ένσταση (αντιρρήσεις), σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας, σχετικά με το λόγω απόρριψής του αιτήματός του, αποστέλλει προς τον Φορέα Διαχείρισης της Δράσης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το support.kinoumeilektrika2@prv.ypeka.gr, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την γνωστοποίηση του ηλεκτρονικού μηνύματος απόρριψης του αιτήματος.
 5. Για την κατηγορία Β ο Φορέας Διαχείρισης διενεργεί έλεγχο σώρευσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis aid) και σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύψει υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου, ενημερώνεται σχετικά ο Ωφελούμενος / τελικός αποδέκτης. Επισημαίνεται ότι το ανώτατο όριο της ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρ. 3 του Κανονισμού de minimis, δυνάμει του οποίου το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μια ενιαία επιχείρηση δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (000) ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Για τις επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές το αντίστοιχο ανώτατο όριο ενισχύσεων είναι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, το οποίο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Στην περίπτωση όπου υπάρξει υπέρβαση του ορίου με την αίτηση περισσοτέρων οχημάτων, τότε ο Φορέας Διαχείρισης προσαρμόζει το ποσό ενίσχυσης που θα λάβει η ενιαία επιχείρηση από το πρόγραμμα, έτσι ώστε το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που θα χορηγηθεί στην επιχείρηση να ισούται έως το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ  (200.000 €) στην περίοδο των τριών τελευταίων οικονομικών ετών.
 6. Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί ο Φορέας Διαχείρισης είναι δυνατό να ζητηθούν διευκρινίσεις επί των προσκομιζομένων δικαιολογητικών καθώς και πρόσθετα δικαιολογητικά διευκρινιστικού/ συμπληρωματικού χαρακτήρα, όπου απαιτείται για τον έλεγχο των κριτηρίων υπαγωγής. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η προσκόμιση δικαιολογητικού του Παραρτήματος Ι για την κάλυψη των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα, που να φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, πλην αυτών που έχουν διευκρινιστικό και μόνο χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν δικαιολογητικά που δεν βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ή εσφαλμένα δικαιολογητικά, ειδοποιείται ο αιτών  μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για την διόρθωση των παραπάνω εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την λήψη του μηνύματος. Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος το αίτημα ενίσχυσης απορρίπτεται.

 1. Μετά την έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής, ο ωφελούμενος ενημερώνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος και υποχρεούται εντός δώδεκα (12) μηνών να υποβάλλει αίτημα ολοκλήρωσης της πράξης αναρτώντας τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης και καταβολής της ενίσχυσης που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.
 2. Σε περίπτωση που το παραπάνω χρονικό διάστημα παρέλθει άπρακτο, η έγκριση απορρίπτεται αυτομάτως και ο ωφελούμενος χάνει το δικαίωμα λήψης της εγκεκριμένης ενίσχυσης.
 3. Οι αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις δεν εγκρίθηκαν ενημερώνονται από τον φορέα διαχείρισης εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης με την ανάρτηση στον ιστότοπο της Δράσης της σχετικής απόφασης
 4. Οι αιτούντες, των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν σε οποιοδήποτε στάδιο, δύνανται να υποβάλλουν εκ νέου αίτημα υπό την προϋπόθεση του εμπροθέσμου του αιτήματος και της διαθεσιμότητας πόρων της Δράσης.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, που καθορίζονται από το Φορέα Διαχείρισης, ο τελευταίος καταρτίζει πίνακα κατάταξης αιτήσεων προς υπαγωγή και πίνακα απόρριψης αιτήσεων.

Ο πίνακας κατάταξης περιλαμβάνει αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος, έχουν ελεγχθεί με επιτυχία και δεν έχουν κανενός είδους εκκρεμότητα και δεν έχουν εν τω μεταξύ ακυρωθεί. Βάσει του ανωτέρω πίνακα κατάταξης, εκδίδεται απόφαση του Φορέα Διαχείρισης για την υπαγωγή των αιτήσεων των ωφελουμένων/τελικών αποδεκτών στο Πρόγραμμα (Απόφαση Υπαγωγής). Η υπαγωγή νέων αιτήσεων στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων ανά κατηγορία ωφελούμενων/τελικών αποδεκτών, με βάση τη χρονική σειρά υποβολής των αιτήσεων, όπως αυτή πιστοποιείται από τον μοναδικό Ψηφιακό Κωδικό που εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα υπαγωγής των αιτήσεων για κάθε ωφελούμενο/τελικό αποδέκτη.

Οι αρμόδιες Αρχές θα προχωρήσουν σε επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων μέσω διασταυρώσεων με στοιχεία που τηρούνται σε Εθνικές βάσεις δεδομένων. Αν από την ως άνω διασταύρωση προκύψει η μη συνδρομή προϋπόθεσης συμμετοχής ή λοιπά σφάλματα η αίτηση απορρίπτεται. Αν έχει προηγηθεί εκταμίευση εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ανακτήσεων.

Άρθρο 14

Διαδικασία τροποποίησης του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου

Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης επιτρέπεται μία τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου εφόσον δεν αυξάνεται η αρχικά εγκριθείσα επιχορήγηση και εφόσον με την αιτούμενη διαμόρφωση ή τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης  στο Πρόγραμμα.

– Εξαιρούνται τροποποιήσεις όπως αλλαγές επωνυμίας ή έδρας, μετοχικής σύνθεσης κτλ.

– Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που διαφοροποιούν ουσιωδώς τα κριτήρια επιλεξιμότητας και δύνανται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μη επιλεξιμότητα της αίτησης.

αλλαγή προμηθευτή, η οποία δεν συνοδεύεται από οποιαδήποτε άλλη μεταβολή του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της δαπάνης δεν συνιστά αιτία τροποποίησης, ενσωματώνεται στο αίτημα επαλήθευσης/πιστοποίησης και εξετάζεται απευθείας με αυτό.

Δεν γίνεται δεκτό αίτημα τροποποίησης με το οποίο αυξάνεται η εγκεκριμένη επιχορήγηση. Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτημα τροποποίησης με το οποίο αυξάνεται η εγκεκριμένη επιχορήγηση, αυτή θα παραμείνει ως η αρχικώς εγκεκριμένη και απαγορεύεται ρητά η αύξησή της.

Πιο συγκεκριμένα ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης έχει την δυνατότητα μέσω της διαδικτυακής πύλης να υποβάλλει αίτημα τροποποίησης που αφορά στην αλλαγή του φυσικού αντικειμένου (ενδεικτικά μοντέλο οχήματος, τύπο και μοντέλο σημείου επαναφόρτισης), εφόσον η επιλογή του σε όχημα ή/και σημείο επαναφόρτισης ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και απαιτήσεις της παρούσας.

Άρθρο 15

Υποβολή Ένστασης επί απορριπτικού αποτελέσματος

Κατά της απόρριψης αίτησης, που έχει υποβληθεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος, έχει οριστικοποιηθεί και έχει λάβει μοναδικό ψηφιακό κωδικό, ο αιτών δύναται να υποβάλλει ένσταση (αντιρρήσεις).

Η ένσταση υποβάλλεται προς το Φορέα Διαχείρισης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την γνωστοποίηση της απόρριψης. Εξετάζεται από το Φορέα Διαχείρισης τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης.

Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται από το Φορέα Διαχείρισης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της ένστασης και κοινοποιείται αμελλητί στους αιτούντες μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα συνιστά αποδοχή της ένστασης ο αιτών συμπεριλαμβάνεται στους πίνακες ωφελουμένων/τελικών αποδεκτών και διατηρεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα προκήρυξη.

Άρθρο 16

Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης

16.1 Αίτημα Καταβολής της ενίσχυσης

 1. Ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης, εφόσον έχει ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του εγκεκριμένου αιτήματος, δύναται να αιτηθεί την καταβολή της αναλογούσας δημόσιας ενίσχυσης.
 2. Η διαδικασία υποβολής του αιτήματος γίνεται μέσα από την διαδικτυακή πύλη και ολοκληρώνεται με την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.
 3. Αιτήματα τα οποία έχουν ελλιπή ή εσφαλμένα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται αποδεκτά και ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης θα ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για την διόρθωση τους εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών μετά την λήψη του μηνύματος.
 4. Σε περίπτωση που η παραπάνω ημερομηνία παρέλθει άπρακτη, η δημόσια ενίσχυση δεν καταβάλλεται και το αίτημα απορρίπτεται αυτόματα, χωρίς την δυνατότητα υποβολής νέου.
 5. Μετά την υποβολή του αιτήματος ολοκλήρωσης και καταβολής της δημόσιας ενίσχυσης και εφόσον ελεγχθεί η πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών του Παραρτήματος ΙΙ, η αναλογούσα δημόσια ενίσχυση πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης.
 6. Ειδικά για την περίπτωση ύπαρξης δικαιωμάτων συγκυριότητας σε όχημα υπό απόσυρση, θα πρέπει να εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκυρίων με την συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης Εκχώρησης του Παραρτήματος Ι, με την οποία θα δηλώνει ο κάθε συνιδιοκτήτης/συγκύριος την συναίνεση του για να καθίσταται ο ένας εξ αυτών εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και θα εκχωρεί ρητά και ανεπιφύλακτα την απαίτηση του στο έτερο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην Υπεύθυνη Δήλωση Συναίνεσης/Εκχώρησης θα αναγράφονται τα στοιχεία του εξουσιοδοτούντος και ρητά το ονοματεπώνυμο, το ΑΦΜ του και ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του εξουσιοδοτούμενου, στον οποίο εκχωρείται η απαίτηση.
 7. Ο ωφελούμενος έχει την δυνατότητα να εκχωρήσει το δικαίωμα είσπραξης της δημόσιας ενίσχυσης αποκλειστικά και μόνον στον προμηθευτή του οχήματος. Για την περίπτωση αυτή ο ωφελούμενος οφείλει να προσκομίσει σχετική υπεύθυνη δήλωση ή/και το ιδιωτικό συμφωνητικό με την οποία δηλώνει την εκχώρηση της απαίτησης είσπραξης σε τρίτον (προμηθευτής) και ταυτόχρονα ο προμηθευτής του οχήματος να προσκομίσει σχετική υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της εκχώρησης στην οποία θα δηλώνεται η πλήρης επωνυμία της εταιρίας και ο τραπεζικός της λογαριασμός αυτής. Τονίζεται ότι η παραπάνω διαδικασία επ’ ουδενί δεν καθιστά άμεσο δικαιούχο τον προμηθευτή του οχήματος.

16.2 Καταβολή της ενίσχυσης/Πίστωση λογαριασμού ωφελουμένου

 1. Για τη διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η παραπάνω καταβολή γίνεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του ωφελούμενου ή σε περίπτωση εκχώρησης στον δηλωθέντα λογαριασμό. Από το πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση ωφελουμένων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός ,το ποσό της καταβολής και το ΑΦΜ τους.
 2. Η ηλεκτρονική μορφή της αναλυτικής κατάστασης είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συγκεντρωτική κατάσταση ωφελουμένων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθμό των ωφελουμένων, το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έπειτα από εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης .
 3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής.
 4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο -Συγκέντρωση Εισπράξεων – Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με α) το συνολικό ποσό προς τους ωφελούμενους και β) με το ποσό που αφορά στο συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους σύμφωνα με την 109/12-03-2019 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (π.χ. ΔΙΑΣ ΑΕ). Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών & Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής  χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698  προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους  τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στη ΔΙΑΣ Α.Ε. Τυχόν υπόλοιπα στο λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Δ/νση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του ΓΛΚ σε πίστωση του λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR7101000230000000000200211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του τακτικού Π/Υ.

 1. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ: GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το ΠΣ του Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης προκειμένου να ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.
 2. Για την πληρωμή της ενίσχυσης η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
 3. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 4. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.
 5. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος.

β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 16.2.

γ) Αντίγραφο της  εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.

16.3. Ανακτήσεις ενισχύσεων και συμψηφισμός πληρωμών

 1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.
 2. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων, αναζητείται εντόκως το ποσό της επιχορήγησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Η καταβολή τόκων αφορά όλο το χρονικό διάστημα που επωφελήθηκε με την ενίσχυση ο δικαιούχος και με επιτόκιο ίσο με εκείνο που θα είχε εφαρμοστεί σε περίπτωση που είχε αναγκαστεί να δανειστεί το εν λόγω ποσό στην αγορά. Για τον προσδιορισμό δε του επιτοκίου εφαρμόζονται, κατ’ ελάχιστον, τα επιτόκια ανάκτησης της Ευρωπαϊκής. Επιτροπής.
 3. Τα ποσά της καταβολής ύψους έως 1.500€ είναι ακατάσχετα και ως εκ τούτου δεν υπόκεινται σε συμψηφισμό σε περίπτωση οφειλών του ωφελούμενου προς το Δημόσιο και προς ασφαλιστικούς φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν. 4519/2022 (Α’ 63). Ποσά επιδότησης μεγαλύτερα των 1.500 ευρώ δύνανται να συμψηφίζονται με οφειλές του ωφελούμενου προς το Δημόσιο και προς ασφαλιστικούς φορείς.

Άρθρο 17

Υποχρεώσεις ωφελούμενων/τελικών αποδεκτών

Ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης της παρούσας δράσης οφείλει και υποχρεούται:

 • να μην έχει επιδοτηθεί για το ίδιο όχημα μέσω οποιουδήποτε άλλου προγράμματος επιδότησης και να μην διαθέτει ενεργό αίτημα επιδότησης για το ίδιο όχημα στο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά-Α’ κύκλος» και «e-Astypalea» (είτε σε φάση υπαγωγής είτε σε φάση ολοκλήρωσης)
 • να αποδεχτεί τους ακόλουθους όρους για τη συμμετοχή του στη δράση και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, όπως αυτές αποτυπώνονται στον παρόντα Οδηγό,
 • να μην αιτηθεί και να μην επιδοτηθεί για άνω του ενός (1) επιλέξιμου οχήματος εφόσον υπάγεται στην κατηγορία Α,
 • να μην αιτηθεί για χρηματοδότηση δαπάνης που έχει γίνει προ της 1ης.12.2021,
 • να μην επιδοτηθεί για την απόσυρση οχήματος εφόσον δεν καλύπτονται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του Άρθρου 12.4 «Απόσυρση παλιού οχήματος»,
 • να μην επιδοτηθεί για περισσότερο του ενός (1) «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο εφόσον πρόκειται για ωφελούμενο της Κατηγορίας Α και για αριθμό «έξυπνων» σημείων επαναφόρτισης Η/Ο μεγαλύτερο του αριθμού των αιτηθέντων επιβατηγών/επαγγελματικών οχημάτων  εφόσον πρόκειται για τελικό αποδέκτη της Κατηγορίας Β,
 • να μην επιδοτηθεί για την αγορά επιπλέον μπαταρίας ,εφόσον το αντικείμενο της ενίσχυσης υπάγεται στην κατηγορία L, εάν αυτή δεν θεωρείται βασικός εξοπλισμός του οχήματος
 • οι ωφελούμενοι της Κατηγορίας Β οφείλουν την εγγραφή εκάστου ενισχυόμενου οχήματος στο μητρώο παγίων,
 • να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των Παραρτημάτων Ι (κατά την υποβολή της αίτησης) και ΙΙ (κατά την ολοκλήρωση καταβολής της ενίσχυσης) και να συμπληρώσει και υποβάλλει τις Υπεύθυνες Δηλώσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ,
 • να δηλώσει ότι τα στοιχεία που έχει αναφέρει και έχουν καταγραφεί στην αίτηση του είναι αληθή.
 • να επικολλήσει το σχετικό αυτοκόλλητο της δράσης στο όχημα και το σημείο επαναφόρτισης Η/Ο που προμηθεύτηκε μέσω αυτής,
 • να διατηρήσει το όχημα που αγόρασε μέσω της δράσης στην κατοχή του και με ιδία χρήση τουλάχιστον για: (α) ένα (1) έτος εφόσον πρόκειται για δικαιούχο της Κατηγορίας Α, (β) για δυο (2)  έτη εφόσον πρόκειται για δικαιούχο της κατηγορίας Β, από την ημερομηνία αγοράς του και να διαθέτει Ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας και να δηλώσει υπευθύνως το παρόν,
 • σε περίπτωση επιδότησης ηλεκτρικού ποδηλάτου, να διατηρήσει το ηλεκτρικό ποδήλατο στην κατοχή του εντός της ελληνικής επικράτειας τουλάχιστον για ένα (1) έτος για δικαιούχο της Κατηγορίας Α ή για δυο (2) έτη εφόσον πρόκειται για δικαιούχο της κατηγορίας Β συγκεκριμένου ΚΑΔ),
 • σε περίπτωση επιδότησης σημείου επαναφόρτισης Η/Ο, το σημείο επαναφόρτισης Η/Ο να λειτουργεί για τουλάχιστον 36 μήνες από την πληρωμή του ποσού χρηματοδότησης και να τοποθετείται, τεκμηριωμένα, σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο από τον ωφελούμενο χώρο,
 • σε περίπτωση χρονομίσθωσης η ισχύς του μισθωτηρίου συμβολαίου να μην είναι μικρότερη των τριάντα έξι (36) μηνών
 • να ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία του αιτήματος του, για τις ενέργειες που απαιτείται να πραγματοποιήσει και τις προθεσμίες που τίθενται από τη δράση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνει κατά την υποβολή της αίτησής του στο Πληροφοριακό Σύστημα. Επισημαίνεται ότι η επικοινωνία των φορέων της Δράσης θα γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Ωφελούμενος/Τελικός Αποδέκτης. Η έγκαιρη ανάγνωση απεσταλμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι σημαντική για την επιτυχή υλοποίηση του έργου/της πράξης του Ωφελούμενου/Τελικού Αποδέκτη και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του,
 • να διατηρεί φάκελο με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της παρούσας δράσης έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή τους. Όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία τηρούνται από τον ωφελούμενο/τελικό αποδέκτη καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, αλλά και στη συνέχεια για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τελικής εκταμίευσης της επιχορήγησης από τη δράση,
 • να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου/πράξης και για όσο χρόνο ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του έργου/πράξης, στο Φορέα Διαχείρισης της Δράσης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας,
 • να δεχθεί προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους από αρμόδιες ελεγκτικές αρχές ή φορείς, μετά από πρότερη συνεννόηση.
 • ο ωφελούμενος της ενίσχυσης αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα στη διεύθυνση e-mail που έχει δηλώσει στην υποβληθείσα αίτηση χρηματοδότησης, επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων προθεσμιών και συνεπειών.
 • προς αυτό το σκοπό, ο δυνητικός ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων παρέχει στον Φορέα Διαχείρισης και τα νόμιμα εντεταλμένα όργανα αυτών, τη ρητή συγκατάθεση του για την νόμιμη επεξεργασία κατ’ άρθρο 6 του Κανονισμού 2016/679 των δεδομένων προσωπικού του χαρακτήρα τα οποία προβλέπονται στον οδηγό του Προγράμματος και αποδέχεται ότι τέτοια επεξεργασία είναι αναγκαία για την αξιολόγηση, ένταξη, παρακολούθηση και ολοκλήρωση του έργου του.

Η μη τήρηση των παραπάνω όρων από τον ωφελούμενο/τελικό αποδέκτη, αποτελεί λόγο μη συμμετοχής του στη δράση και ανάκτησης επιχορήγησης. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρων όρων, αναζητείται εντόκως το ποσό της επιχορήγησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 18

Συνέπειες μη τήρησης από τον Ωφελούμενο/Τελικό Αποδέκτη των όρων και προϋποθέσεων της δράσης – Ανάκληση Απόφασης

Ο Φορέας Διαχείρισης, βάσει των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τους Ωφελούμενους/Τελικούς αποδέκτες, μπορεί να διενεργεί σε επόμενο στάδιο (και σε κάθε περίπτωση πριν την καταβολή των ωφελημάτων) τους απαραίτητους διοικητικούς ελέγχους για τη διαπίστωση, βάσει των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων της Δράσης. Εάν από τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστωθεί αναντιστοιχία των στοιχείων των δικαιολογητικών με την απόφαση υπαγωγής και τους όρους της Δράσης και πιθανή διαπίστωση ότι το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης δεν είναι αληθές ή ότι δεν τηρούνται οι δεσμεύσεις που αποτυπώνονται σε αυτή, πέραν των προβλεπόμενων από το Νόμο συνεπειών (Ν. 1599/1986), θα γίνεται ανάκληση της απόφασης υπαγωγής από το Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για  την ανάκτηση των κινήτρων του Ωφελούμενου/Τελικού Αποδέκτη από τις αρμόδιες Αρχές.

Άρθρο 19

Παρατάσεις Προθεσμιών

Μετά από έγκριση του Φορέα Διαχείρισης, επιτρέπεται η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου/πράξης, και πιο συγκεκριμένα των δώδεκα (12) μηνών για τους οποίους η έγκριση του θεωρείται ενεργή, για επιπλέον διάστημα τριών (3) μηνών. Η ανωτέρω παράταση δίνεται μία (1) φορά και ο Φορέας Διαχείρισης οφείλει να κάνει δεκτό το αίτημα αυτομάτως.  Για τη χορήγηση της εν λόγω παράτασης ο Ωφελούμενος/Τελικός Αποδέκτης θα πρέπει να υποβάλλει αίτημα αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα, αναρτώντας τυχόν υποστηρικτικά έγγραφα. Το αίτημα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το πέρας της προθεσμίας για την οποία γίνεται το αίτημα παράτασης.

Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος παράτασης πέραν της 31.12.2023.

Άρθρο 20

Ισχύς της απόφασης

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ: Ποια επιδότηση αυξήθηκε σε 30%
Το Κινούμαι Ηλεκτρικά αύξησε κατά 1.500% τις πωλήσεις ηλεκτρικών ΙΧ!
Εδώ θα σας λυθούν όλες οι απορίες για το νέο Κινούμαι Ηλεκτρικά!

Δείτε ΟΛΕΣ τις τελευταίες ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν στο newsauto  

Εκλογές 2023

Που ψηφίζω: Μάθετε που ψηφίζετε βήμα-βήμα από την εφαρμογή του ΥΠ.ΕΣ.

Εκλογές 2023: Όλες οι ειδήσεις για τον προεκλογικό αγώνα των κομμάτων, τις δημοσκοπήσεις, τα αποτελέσματα των εκλογών & τα exit polls.

Οδηγός εκλογών 2023: Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε

Αποτελέσματα εκλογών 2023: Δείτε LIVE μέσω διαδραστικού χάρτη όλα τα αποτελέσματα της επικράτειας

Οι υπόλοιπες ειδήσεις στο Πρώτο ΘΕΜΑ