ΝΕΑ

Κανονικά ο διαγωνισμός ύψους 1,8 εκατ. ευρώ για τις πινακίδες κυκλοφορίας

Ελλάδα 4:41
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Κανονικά ο διαγωνισμός ύψους 1,8 εκατ. ευρώ για τις πινακίδες κυκλοφορίας

ΝΕΑ

Κανονικά ο διαγωνισμός ύψους 1,8 εκατ. ευρώ για τις πινακίδες κυκλοφορίας

ΝΕΑ

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αποφάσισε να πραγματοποιηθεί κανονικά η προμήθεια των πινακίδων κυκλοφορίας.

Advertisement
Advertisement

Εξαίρεση από το «πάγωμα» των διαγωνισμών για την προμήθεια πινακίδων κυκλοφορίας αποφάσισε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ειδικότερα ο Κώστας Καραμανλής έλαβε την συγκεκριμένη απόφαση ώστε οι Διευθύνσεις Μεταφορών να μην ξεμείνουν από πινακίδες κυκλοφορίας και να μπορούν να εξυπηρετούν κανονικά τους ιδιοκτήτες καινούριων αυτοκινήτων ή εκείνους που χάνουν ή κατατρέφονται οι πινακίδες τους.

Η σχετική απόφαση αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «Από τις διατάξεις του άρθρου 2 της 20319/24-3-2020 απόφασης, εξαιρείται η διακήρυξη 01/2020 που αφορά στην κατασκευή και προμήθεια κρατικών μεταλλικών πινακίδων Επιβατηγών οχημάτων (Ι. Χ.), Μοτοσυκλετών, Ρυμουλκούμενων, Επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης που εισάγονται με μειωμένες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ή ατελώς, Νομικών Προσώπων, Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης, Κατηγορίας Ο, Δοκιμαστικής Κυκλοφορίας (Δ.Ο.Κ.- Ε), Ε.Δ.Χ. Οχημάτων, Διπλής Σειράς, Μηχανημάτων Έργων (ΜΕ-IX) με εκτιμώμενη αξία 1.799.940,60€, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Advertisement
Advertisement

Εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 2 της 20319/24-3-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως ισχύει σήμερα.

Advertisement

2.Τις διατάξεις του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).

3.Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

Advertisement

4.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο παρέμεινε σε ισχύ με το άρθρο 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

5.Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42).

6.Τις διατάξεις της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64).

Advertisement

7.Τις διατάξεις του άρθρου εξηκοστού της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68).

8.Την 20319/24-3-2020 (Β’1022) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, παράταση προθεσμιών και άλλες διατάξεις, για το χρονικό διάστημα από 24.3.2020 έως και 30.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

9.Την υπ’ αριθμ. 01/2020 διακήρυξη που αφορά στην κατασκευή και προμήθεια κρατικών μεταλλικών πινακίδων Επιβατηγών οχημάτων (Ι. Χ.), Μοτοσυκλετών, Ρυμουλκούμενων, Επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης που εισάγονται με μειωμένες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ή ατελώς, Νομικών Προσώπων, Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης, Κατηγορίας Ο, Δοκιμαστικής Κυκλοφορίας (Δ.Ο.Κ.- Ε), Ε.Δ.Χ. Οχημάτων, Διπλής Σειράς, Μηχανημάτων Έργων (ΜΕ-IX), με εκτιμώμενη αξία 1.799.940,60€ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (ΑΔΑΜ:20PROC006323534, ΑΔΑ: 6Π25465ΧΘΞ-Ω1Ν).

10.Το γεγονός ότι:

(α) το υπάρχον απόθεμα πινακίδων επαρκεί για χρονικό διάστημα περίπου τριών (3) μηνών και ελλοχεύει ο κίνδυνος, σε περίπτωση αναβολής του ήδη προκηρυχθέντος διαγωνισμού, να αδυνατούν οι Υπηρεσίες Μεταφορών των Π.Ε. να εφοδιάσουν με πινακίδες τους πολίτες που αγοράζουν καινούργια αυτοκίνητα ή αιτούνται καινούργιες πινακίδες λόγω απώλειας ή κλοπής και

(β) στον ήδη προκηρυχθέντα διαγωνισμό περιλαμβάνεται νέα κατηγορία κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας για ρυμουλκούμενα οχήματα, για τα οποία έχει ανασταλεί η χορήγησή τους μέχρι την προμήθειά τους, αποφασίζουμε:

Από τις διατάξεις του άρθρου 2 της 20319/24-3-2020 απόφασης, εξαιρείται η διακήρυξη 01/2020 που αφορά στην κατασκευή και προμήθεια κρατικών μεταλλικών πινακίδων Επιβατηγών οχημάτων (Ι. Χ.), Μοτοσυκλετών, Ρυμουλκούμενων, Επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης που εισάγονται με μειωμένες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ή ατελώς, Νομικών Προσώπων, Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης, Κατηγορίας Ο, Δοκιμαστικής Κυκλοφορίας (Δ.Ο.Κ.- Ε), Ε.Δ.Χ. Οχημάτων, Διπλής Σειράς, Μηχανημάτων Έργων (ΜΕ-IX) με εκτιμώμενη αξία 1.799.940,60€, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Διαβάστε επίσης:

Ο κορωνοϊός «έφαγε» τους… Βιολογικούς καθαρισμούς αυτοκινήτων!

Σοκ! Κάποιοι θέλουν να τοποθετήσουν στηθαία ασφαλείας made in… Turkey!

Νέα παράταση στο προσωρινό λουκέτο των ΚΤΕΟ