Menu
Τιμές αυτοκινήτων | Live η κίνηση newsmotoCHOICE | newsautoCHOICE

ΝΕΑ

Εισαγόμενα Μεταχειρισμένα: Πότε δεν εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας

  • Γιώργος Κ. Ανδρής (ga@newsauto.gr)

Με διευκρινιστική εγκύκλιο το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ξεκαθαρίζει πότε δεν θα εκδίδεται ελληνική άδεια κυκλοφορίας σε εισαγόμενο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.

Τελικά στην Ελλάδα για να λειτουργήσει κάτι χωρίς πρόβλημα πρέπει πραγματικά να γίνει «θαύμα». Ο λόγος για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα τα οποία εκτελωνίζονται και οι ιδιοκτήτες τους προσπαθούν να βγάλουν ελληνικές άδειες κυκλοφορίας και πινακίδες αλλά σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsauto.gr κάτι τέτοιο δεν πραγματοποιήθηκε με αποτέλεσμα το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να αναγκαστεί να εκδώσει διευκρινιστική εγκύκλιο ώστε να λυθεί το τεράστιο πρόβλημα που έχει προκύψει.

Ο λόγος είναι ο πρόσφατος νόμος, για τα υδατοδρόμια, ο οποίος κατάργησε μεν το νόμο Σπίρτζη αλλά εισήγαγε νέα δεδομένα στην έκδοση ελληνικής άδειας κυκλοφορίας.

Ειδικότερα σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία για να εκδοθεί ελληνικής Άδεια Κυκλοφορίας αλλά και πινακίδες θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του εισαγόμενου μεταχειρισμένου να προσκομίσει στις κατά τόπους διευθύνσεις μεταφορών το τελευταίο ΚΤΕΟ του οχήματος το οποίο να είναι σε ισχύ και στο τιμολόγιο αγοράς να αναγράφονται τα διανυθέντα χιλιόμετρα του οχήματος.

Ωστόσο υπάρχουν χιλιάδες εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα τα οποία έχουν εισαχθεί πριν από πάρα πολλούς μήνες και οι ιδιοκτήτες τους έχουν αιτηθεί να υπαχθούν στο Ιστορικό Τέλος Ταξινόμησης ώστε να πληρώσουν χαμηλότερους δασμούς με αποτέλεσμα να μην αναγράφονται τα διανυθέντα χιλιόμετρα στα τιμολόγια αγοράς τους ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα ΚΤΕΟ να έχουν λήξει!

Ο λόγος είναι προφανής καθώς όταν τα συγκεκριμένα οχήματα είχαν εισαχθεί δεν υπήρχε ο νέος νόμος!

Ωστόσο ο ζήλος κάποιων στελεχών στις Διευθύνσεις Μεταφορών έχει δημιουργήσει «έμφραγμα» στους ιδιοκτήτες εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων καθώς ενώ έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες εκτελωνισμού του οχήματός τους έρχεται η Διεύθυνση Μεταφορών και αρνείται να εκδώσει Ελληνική Άδεια Κυκλοφορίας και πινακίδες κυκλοφορίας στα συγκεκριμένα οχήματα καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει η νέα νομοθεσία…

Όπως είναι γνωστό όμως ο νόμος δεν έχει αναδρομική ισχύ και μάλλον ο νομοθέτης ξέχασε να βάλει μια μεταβατική διάταξη ισχύς του νόμου και τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν ώστε να αποσταλεί σε όλες τις Διευθύνσεις Μεταφορών μια σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος ώστε να εκδίδονται κανονικά ελληνική Άδεια Κυκλοφορίας και πινακίδες σε οχήματα που έχουν εισαχθεί στη χώρα μας πριν τη δημοσίευση του νέου νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο νέος νόμος ισχύει από τις 12/2 και μετά

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναγκάστηκε να εκδώσει σχετική εγκύκλιο ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το πότε πρέπει να προσκομίζονται τα νέα έγγραφα στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «Σας ενηµερώνουµε ότι στις 12/02/2020 δηµοσιεύθηκε ο ν.4663/2020 (Α΄30) «Ίδρυση, λειτουργία και εκµετάλλευση αεροδροµίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθµίσεις µεταφορών και άλλες διατάξεις». Σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 53, 54 και 71 του εν λόγω νόµου, αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οχηµάτων και Εγκαταστάσεων και της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών & Μεταφορών, διευκρινίζονται τα εξής:

Ι. Με το άρθρο 53 του ν.4663/2020 (Α΄ 30) προβλέπονται πρόσθετες απαιτήσεις για την έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας επιβατηγών οχηµάτων (κατηγορίας Μ1 της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ), που έχουν ταξινοµηθεί πρώτη φορά σε χώρα του εξωτερικού και έχουν εισαχθεί στη Χώρα µας ως µεταχειρισµένα.

Ειδικότερα, τα βασικά σηµεία που εισάγει το εν λόγω άρθρο αφορούν στην υποβολή των κάτωθι τριών (3) πρόσθετων δικαιολογητικών για την έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας των προαναφερόµενων επιβατηγών οχηµάτων, µε στόχο την καλύτερη δυνατή εξασφάλιση της γνησιότητας και τη µη παραποίηση των διανυθέντων πραγµατικών χιλιοµέτρων τους:

α) Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου του Κ.Τ.Ε.Ο. της χώρας προέλευσής του.

β) Αντίγραφο του τιµολογίου ή αντίγραφο του ιδιωτικού συµφωνητικού πώλησής του.

γ) Πιστοποιητικό Ταξινόµησης του µε την υποχρεωτική αναγραφή της ένδειξης του µετρητή διανυθέντων χιλιοµέτρων.

Επί των ανωτέρω αναφερόµενων δικαιολογητικών επισηµαίνονται τα εξής:

Στο αντίγραφο του τιµολογίου ή του ιδιωτικού συµφωνητικού πώλησης σε χώρα το εξωτερικού, εισαγόµενου µεταχειρισµένου επιβατηγού οχήµατος προς ταξινόµηση στη χώρα µας, δύναται να διαγραφεί οποιοδήποτε αναγραφόµενο στοιχείο αφορά στο ποσό πώλησης του εν λόγω οχήµατος, ή άλλα στοιχεία που εµπίπτουν στον Κανονισµό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία ∆εδοµένων).

Η διαδικασία που εισάγεται µε το εν λόγω άρθρο για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας επιβατηγών οχηµάτων (κατηγορίας Μ1 της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ), που έχουν ταξινοµηθεί πρώτη φορά σε χώρα του εξωτερικού και έχουν εισαχθεί στη Χώρα µας ως µεταχειρισµένα, δεν αφορά τα εισαγόµενα µεταχειρισµένα επιβατηγά οχήµατα που υπάχθηκαν στο καθεστώς του ιστορικού τέλους ταξινόµησης προ της 12-2-2020, ηµεροµηνίας έκδοσης του ν.4663/2020 (Α΄ 30), καθώς επίσης και τα εισαγόµενα µεταχειρισµένα επιβατηγά οχήµατα που το τιµολόγιο πώλησής τους σε χώρα του εξωτερικού, ή το ∆ελτίο Άφιξης Οχήµατος (∆.Α.Ο.), ή το Πιστοποιητικό ταξινόµησής τους, έχει εκδοθεί προ της ανωτέρω αναφερόµενης ηµεροµηνίας (12-2-2020), τα οποία ταξινοµούνται στη χώρα µας µε τη διαδικασία που ίσχυε προ της έκδοσης του ανωτέρω Νόµου.

Για την ταξινόµηση µεταχειρισµένου οχήµατος µε προηγούµενη κυκλοφορία σε Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλέον των απαιτήσεων του άρθρου 6 της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 19111/192/2019 (Β’ 1003) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, διευκρινίζεται ότι απαιτείται η προσκόµιση και του Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου του Κράτους αυτού, χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, το οποίο πρέπει να ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης της ∆ήλωσης Άφιξης του Οχήµατος (∆.Α.Ο.) στη χώρα µας. Η απαίτηση αυτή ισχύει εφόσον το όχηµα είχε καταστεί υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο, σύµφωνα µε τη συχνότητα τεχνικού ελέγχου στο κράτος της Ε.Ε. που κυκλοφορούσε πριν εισαχθεί στη χώρα µας. Στο εν λόγω Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου αναγράφεται και ο αριθµός χιλιοµέτρων (ή µιλίων) του µετρητή διανυθέντων χιλιοµέτρων (ή µιλίων) του εν λόγω εισαγόµενου µεταχειρισµένου επιβατηγού οχήµατος, κατά τον τεχνικό έλεγχό του στο Κράτος – Μέλος της Ε.Ε. που κυκλοφορούσε πριν εισαχθεί στη χώρα µας.

Επιπρόσθετα διευκρινίζεται ότι στο ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου που εκδίδεται µετά την αναγνώριση του πιστοποιητικού ελέγχου που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε.  πριν από την ταξινόµηση, αναγράφονται τα χιλιόµετρα στο πεδίο «∆ιανυθέντα Χιλιόµετρα µε βάση την ένδειξη του µετρητή των διανυθέντων χιλιοµέτρων του οχήµατος.

ΙI. Στο άρθρο 54 του Μέρους ∆΄- Λοιπές ∆ιατάξεις, ρυθµίζονται θέµατα του άρθρου 11 του ν.3897/2010 (Α΄ 208), όπως ισχύει. Συγκεκριµένα αναφέρεται ότι: «…..Στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), όπως ισχύει, η φράση «µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2019», αντικαθίσταται από τη φράση «µέχρι την 30ή Ιουνίου 2021».

ΙΙI. Στο άρθρο 71 του Μέρους ∆΄- Λοιπές ∆ιατάξεις, ρυθµίζονται θέµατα του ν. 4530/18 και του π.δ. 79/2004. Συγκεκριµένα αναφέρεται ότι: «…. 1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 70 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) αντικαθίσταται ως εξής: «Η ισχύς των διατάξεων της παραπάνω περίπτωσης παρατείνεται έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2022».

Τώρα αν κάποιος έχει αγοράσει το αυτοκίνητο ήδη από κάποιο άλλο κράτος-μέλος την προηγούμενη εβδομάδα και ήρθε επί ελληνικού εδάφους τις προηγούμενες ημέρες και δεν είναι γνώστης της νέας νομοθεσίας μάλλον έχει μπλέξει καθώς θα πρέπει το τιμολόγιο αγοράς να αναγράφει τα διανυθέντα χιλιόμετρα και το ΚΤΕΟ του οχήματος που θέλει να εισάγει να είναι σε ισχύ για να εκδοθούν ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας…

Διαβάστε επίσης:

«Πράσινες», «κόκκινες» ή «μαύρες» πινακίδες σε όλα τα οχήματα!

Προσωρινό δίπλωμα οδήγησης από τα μέσα Μαρτίου

Πήραν «φωτιά» τα φλας στις κάμερες των λεωφορειολωρίδων!

Δείτε ΟΛΕΣ τις τελευταίες ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν στο newsauto  

Δημοφιλή στο Protothema.gr