Menu
Τιμές αυτοκινήτων | Live η κίνηση Τιμές Καυσίμων | newsMOTO

Fleet Cars

Σύμβουλος θα καθορίσει τον αριθμό και το είδος των νέων λεωφορείων

  • Γιώργος Κ. Ανδρής (ga@newsauto.gr)

Ο ΟΑΣΑ υπέγραψε σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία ώστε να οριστεί η στρατηγική προμήθειας του στόλου των οχημάτων.

Σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία υπέγραψε ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) ώστε να λάβει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη για τη διαμόρφωση στρατηγικής για τον προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων αναγκών στόλου και προσωπικού κίνησης της ΟΣΥ ΑΕ.

Σύμφωνα με την σύμβαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια ορίζεται η στρατηγική μεσοπρόθεσμης προμήθειας στόλου λεωφορείων.

Ειδικότερα προβλέπεται η εκτίμηση συνολικού αριθμού οχημάτων προς προμήθεια, βάσει μεσοπρόθεσμων αναγκών ΟΑΣΑ και δεδομένων προγραμματισμένων έργων υποδομής και νέων χρήσεων γης. Σε πρώτο επίπεδο, θα γίνει εκτίμηση του απαιτούμενου αριθμού λεωφορείων βάσει των εκτιμώμενων αναγκών ζήτησης μεταφορικού έργου, σε συνδυασμό με τον αναμενόμενο ρυθμό απόσυρσης παλαιότερων οχημάτων λόγω πλήρωσης ορίου ηλικίας, νομοθεσίας ή τεχνικής/ λειτουργικής απαξίωσης.

Σε συνάρτηση με το υφιστάμενο πλάνο δρομολογήσεων ανά γραμμή, θα γίνει εκτίμηση αναγκών στόλου ανά κατηγορία μεγέθους οχήματος (12μετρα, 18μετρα).

Θα ληφθούν υπόψη γενικές παράμετροι σχεδιασμού μεταφορών, καθώς και κυοφορούμενες εξελίξεις ανασχεδιασμού της δομής του δικτύου λόγω των δρομολογούμενων επεκτάσεων μετρό και τραμ, συν την ανάγκη λειτουργίας νέων γραμμών λόγω των προγραμματισμένων μελλοντικών σημαντικών πόλων γένεσης μετακινήσεων (ενδεικτικά: Ελληνικό, Ελαιώνας).

Παράλληλα, θα εξετασθεί η υπό οριστικοποίηση κείμενη Κοινοτικής νομοθεσίας, ως προς επιλεξιμότητα συγχρηματοδότησης και άλλες συναφείς παραμέτρους σχετικές με τεχνικές προδιαγραφές.

Επίσης η σύμβαση προβλέπει τον προσδιορισμός των τεχνολογιών των λεωφορείων (CNG, υβριδικά, ηλεκτρικά) και του απαιτούμενου αριθμού οχημάτων ανά τεχνολογία που θα διενεργηθεί με βάση:

-τις τεχνολογικές και λοιπές εξελίξεις λεωφορείων αστικού κύκλου,

-τη γενική εξέλιξη της αγοράς διεθνώς, περιλαμβανομένων πρόσφατων προμηθειών.

Ιδιαίτερα για την εκτίμηση του αριθμού ηλεκτρικών λεωφορείων προς εισαγωγή θα πραγματοποιηθεί ανάλυση του συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή γεωγραφικής ευθύνης ΟΑΣΑ, ώστε να εντοπισθούν οι λεωφορειακές γραμμές με λειτουργικά χαρακτηριστικά κατάλληλα προς ηλεκτροκίνηση. Οι παράμετροι που θα εξεταστούν περιλαμβάνουν:

-τοπική χωρητικότητα δικτύου,

-μήκος διαδρομής,

-περιοχές υψηλής ατμοσφαιρική ρύπανσης,

-περιοχές με υψηλή πυκνότητα πληθυσμού,

-εγγύτητα αφετηρίας/τέρματος σε Α/Σ της «Οδικές Συγκοινωνίες» (Ο.ΣΥ).

Κατόπιν της εκτίμησης του απαιτούμενου αριθμού λεωφορείων ανά κατηγορία μεγέθους οχήματος (12μετρα, 18μετρα) θα εξεταστούν και διαμορφωθούν προτάσεις για την προμήθεια λεωφορείων με συμβατικές τεχνολογίες χαμηλών ρύπων (CNG, Hybrid) καθώς και με ηλεκτροκίνηση.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ληφθούν υπόψη και αναλυθούν και τα εξής:

-Εξέταση δυνατοτήτων εγκαταστάσεων / απαιτούμενων συνοδών έργων λεωφορείων CNG [απαιτούμενες εγκαταστάσεις υποδοχής σε αμαξοστάσια, οργάνωση δρομολογίων κλπ]

-Επισκόπηση αγοράς και συγκέντρωση / επεξεργασία στοιχείων για υβριδικά λεωφορεία διαφόρων τύπων

-Εξέταση δυνατοτήτων εγκαταστάσεων / απαιτούμενων συνοδών έργων ηλεκτρικών λεωφορείων [αμαξοστάσια, οργάνωση δρομολογίων, δυνατότητα παροχής ρεύματος για φόρτιση, διαφαινόμενες τροποποιήσεις χωροθέτησης λειτουργιών εντός αμαξοστασίων, διαφαινόμενες απαιτούμενες μελέτες εφαρμογής (Η/Μ κλπ) από Ο.ΣΥ ή/και αναδόχους προμηθευτές, κλπ]

-Επισκόπηση, αξιολόγηση και ολοκλήρωση κατάρτισης χαρακτηριστικών παρελκόμενων ηλεκτρικών λεωφορείων (φορτιστών βραδείας φόρτισης)

Παράλληλα η σύμβαση προβλέπει και την αξιολόγηση των ηλεκτρικών λεωφορείων που έχουν λειτουργήσει πιλοτικά στο δίκτυο της Αθήνας και ο σύμβουλος θα εξετάσει την – σε εξέλιξη – αξιολόγηση των στοιχείων κίνησης αυτών από άλλο μελετητή, ώστε να εξαχθούν αξιόπιστα στοιχεία, ιδιαίτερα σχετικά με την κατανάλωση των ηλεκτρικών λεωφορείων στις συνθήκες της Αθήνας.

Επίσης θα πραγματοποιηθεί ο καθορισμός βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών ανά τύπο οχήματος (π.χ. αυτονομία ηλεκτρικών λεωφορείων, χωρητικότητα συσσωρευτών αυτών κλπ) και θα συνεκτιμηθούν τα βασικά συστατικά μέρη κάθε οχήματος και αλληλεπίδραση αυτών, λαμβανομένων υπόψη των αναμενόμενων μέσων συνθηκών (κλιματολογικών, μορφολογικών, επιβατικής κίνησης, συχνότητας στάσεων, απαιτούμενης έντασης χρήσης υποστηρικτικών συστημάτων κλπ).

Ιδιαίτερα για τα ηλεκτρικά λεωφορεία, πέραν των χαρακτηριστικών που αφορούν το Όχημα (μηχανικά μέρη, ηλεκτρικά μέρη, αμάξωμα/εσωτερικό, υποστηρικτικά συστήματα κλπ), θα εξετασθούν οι φορτιστές των συσσωρευτών αυτών. Επιπλέον, θα προσδιορισθεί η απαιτούμενη αυτονομία λαμβανομένων υπόψη των καταρχήν προκρινόμενων γραμμών δρομολόγησης ηλεκτρικών λεωφορείων.

Σχετικά με την φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων, λόγω των λειτουργικών απαιτήσεων του συγκοινωνιακού έργου στην Περιφέρεια Αττικής, της έκτασης και της μορφής του δικτύου των αστικών οδικών μέσων, της άμεσης ανάγκης προμήθειας λεωφορείων και προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις σχετικά με τις διαδικασίες χωροθέτησης ηλεκτρικών φορτιστών σε σημεία του οδικού δικτύου, προτείνεται η φόρτιση των ηλεκτρικών λεωφορείων να πραγματοποιείται σε αμαξοστάσια με φορτιστές βραδείας φόρτισης.

Στρατηγική πρόσληψης προσωπικού

Για τις ανωτέρω δράσεις θα συνεκτιμηθούν οι άμεσες ανάγκες σε λεωφορεία λόγω ηλικιακής ωρίμανσης, η διαδικασία συνταξιοδότησης του προσωπικού κίνησης, καθώς και το κόστος συντήρησης των λεωφορείων. Θα ληφθούν υπόψη και οι υφιστάμενες πρόνοιες Κοινοτικής συγχρηματοδότησης (Ε.Ε.) κατά τύπο λεωφορείων.

Ιδιαίτερα σε σχέση με την ανανέωση και εμπλουτισμό του προσωπικού κίνησης Ο.ΣΥ, θα ληφθεί υπόψη η υφιστάμενη κατάσταση, το επίπεδο εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού με τις παρούσες δρομολογήσεις / βάρδιες κλπ, καθώς και το θεσμικό/νομικό πλαίσιο σε σχέση με συνταξιοδότηση.

Ζητούμενο αποτελεί η διαμόρφωση πλάνου προσλήψεων ικανών προς εξυπηρέτηση του στόλου που αναμένεται να διαμορφωθεί με την υπό εξέλιξη προμήθεια νέων λεωφορείων.

Η Τεχνική Έκθεση με την αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας, την εκτίμηση του αριθμού οχημάτων ανά τεχνολογία, καθώς και την παρουσίαση των σχετικών αποτελεσμάτων καθώς και την εκτίμηση του απαιτούμενου προσωπικού κίνησης θα είναι παραδοτέα σε 90 εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει με την υπογραφή της και έχει 90 εργάσιμων ημερών και η συμβατική αμοιβή για τις ανωτέρω υπηρεσίες ορίζεται σε 19.500 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, με αποτέλεσμα η συνολική αμοιβή να ανέρχεται σε 24.180 ευρώ.

Σύμφωνα με τη σύμβαση η καταβολή του τιμήματος θα πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου και την πιστοποίηση των εκτελεσμένων υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή του ΟΑΣΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Έρχεται ο διαγωνισμός για τα πρώτα 800 καθαρά λεωφορεία
Προσεχώς 1.500 λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας!
Ο νέος διαγωνισμός φέρνει τουλάχιστον 300 ηλεκτρικά λεωφορεία!

Δείτε ΟΛΕΣ τις τελευταίες ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν στο newsauto