Menu
Τιμές αυτοκινήτων | Live η κίνηση Τιμές Καυσίμων | COTY 2023

Fleet Cars

Αυτοί μπορούν να αποκτήσουν λεωφορείο ιδιωτικής χρήσης

  • Γιώργος Κ. Ανδρής (ga@newsauto.gr)

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών όρισε τους νέους όρους και τις προϋποθέσεις στους οποίου δίδεται το συγκεκριμένο δικαίωμα.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Απόφαση που ορίζει ποιοι δικαιούνται να ταξινομήσουν και να κυκλοφορούν Λεωφορεία Ιδιωτικής Χρήσης (Λ.Ι.Χ.) αλλά και πως μπορούν να προμηθευτούν τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας.

Μάλιστα ξεκαθαρίζεται ότι η ισχύς της Απόφαση ξεκινά από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δηλαδή την 29η Απριλίου 2021 (αριθμός φύλλου 1793). Στην σχετική απόφαση που φέρει την υπογραφή του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη, αναφέρονται τα εξής:

«Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με την παρούσα απόφαση ρυθμίζονται θέματα θέσης σε δημόσια κυκλοφορία και ταξινόμησης Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης (Λ.Ι.Χ.) αυτοκινήτων για τη μεταφορά προσώπων που έχουν άμεση σχέση με το επιτελούμενο από αυτά έργο ή για την εξυπηρέτηση μεταφοράς του προσωπικού, προς και από τις εγκαταστάσεις αυτών.

Ειδικότερα, καθορίζονται:

α. οι κατηγορίες φυσικών ή νομικών προσώπων στα οποία δίδεται το δικαίωμα θέσης σε δημόσια κυκλοφορία και ταξινόμησης Λ.Ι.Χ. αυτοκινήτων,

β. οι όροι και οι προϋποθέσεις κυκλοφορίας των Λ.Ι.Χ. αυτοκινήτων,

γ. η διαδικασία χορήγησης των στοιχείων (άδεια και πινακίδες) κυκλοφορίας στα δικαιούμενα πρόσωπα.

Άρθρο 2

Κατηγορίες δικαιούχων για θέση σε κυκλοφορία και ταξινόμηση Λ.Ι.Χ αυτοκινήτου

Επιτρέπεται η θέση σε δημόσια κυκλοφορία και η έκδοση στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες) Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης (Λ.Ι.Χ.) οχημάτων, τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση αναγκών μεταφοράς προσώπων που έχουν άμεση σχέση με το επιτελούμενο έργο των:

α. Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικών Προσώπων, Επιχειρήσεων και Συνδέσμων των ΟΤΑ καθώς και Ν.Π.Δ.Δ., ιδρυμάτων, νομικών προσώπων και συλλόγων που κύριο έργο έχουν τη φροντίδα, την περίθαλψη και την αποκατάσταση ατόμων με αναπηρία.

β. Ν.Π.Ι.Δ., σωματείων, μη κερδοσκοπικών εταιρειών, οργανώσεων και συλλόγων, που κύριο έργο και σκοπό έχουν (i) την φροντίδα, την περίθαλψη και την αποκατάσταση ανηλίκων που έχουν κακοποιηθεί, χρήζουν κοινωνικής προστασίας ή πάσχουν από ασθένειες απειλητικές για την ζωή τους, και (ii) την προώθηση της ναυτικής παιδείας και παράδοσης καθώς και του ναυτικού επαγγέλματος.

γ. Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Π.Α.Ε.), που συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.

δ. Καλαθοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Κ.Α.Ε.), που συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης, ή Τμημάτων Αμειβόμενων Καλαθοσφαιριστών (Τ.Α.Κ.) αθλητικών σωματείων που συμμετέχουν σε πρωταθλήματα της επαγγελματικής καλαθοσφαίρισης.

ε. Πιστοποιημένων φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας – ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις του ν. 2646/1998 (Α΄ 236).

στ. νομικών προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32), των εκκλησιαστικών και θρησκευτικών νομικών προσώπων του ν. 4301/2014 (Α΄ 223), των νομικών προσώπων του άρθρου 10 του ν. 3647/2008 (Α΄ 37), των υπηρεσιών του ν. 1920/1991 και των Οργανισμών Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω και Βακούφ Ρόδου.

ζ. Εθελοντικών Οργανώσεων που εντάσσονται, κατά τα οριζόμενα της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3013/2002 (Α΄ 102), στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων του ιδίου άρθρου.

η. Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ) των άρθρων 1 και 2 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235).

θ. Επαγγελματικών εργαστηρίων της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3325/2005 (Α΄ 68), που έχουν ως είδος δραστηριότητας τον πρωτογενή τομέα ή/και την μεταποίηση (π.χ. κτηνοτροφικές μονάδες, οινοποιεία, τυροκομεία, αλλαντοποιίες κ.λπ.) και εδρεύουν σε νησί με μόνιμο πληθυσμό μέχρι διακόσιους ογδόντα (280) κατοίκους.

Επιτρέπεται η θέση σε δημόσια κυκλοφορία και η έκδοση στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες) Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης (Λ.Ι.Χ.) οχημάτων, τα οποία προορίζονται για την μεταφορά του προσωπικού, σύμφωνα με το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης, προς και από τις εγκαταστάσεις των:

α. Επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα και των επαγγελματικών εργαστηρίων μεταποίησης της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3325/2005 (Α΄ 68) (π.χ. κτηνοτροφικές μονάδες, οινοποιεία, τυροκομεία, αλλαντοποιίες κ.λπ.).

β. Επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερους από διακόσιους πενήντα (250) εργαζόμενους.

Άρθρο 3

Όροι και προϋποθέσεις κυκλοφορίας των οχημάτων

Τα τιθέμενα σε κυκλοφορία Λ.Ι.Χ. οχήματα από τα δικαιούμενα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 2, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση αναγκών που αφορούν στη μεταφορά προσώπων που έχουν άμεση σχέση με το επιτελούμενο από αυτά έργο, χωρίς την καταβολή κομίστρου.

Τα τιθέμενα σε κυκλοφορία Λ.Ι.Χ. αυτοκίνητα από τα δικαιούμενα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 2, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά του προσωπικού τους προς και από τις οικείες εγκαταστάσεις και κατά τις ώρες προσέλευσης / αποχώρησης του προσωπικού, σύμφωνα με τον υποβληθέντα πίνακα της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4, χωρίς την καταβολή κομίστρου.

Ο οδηγός του Λ.Ι.Χ. οχήματος πρέπει να διαθέτει τα εκ της κείμενης νομοθεσίας οριζόμενα προσόντα, επιμόρφωση και κατάρτιση.

Τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες αναγνώρισης του οχήματος) που χορηγούνται με τη διαδικασία του άρθρου 4 ανακαλούνται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας που τα χορήγησε στην περίπτωση:

α. Διάλυσης του φορέα στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή παύσης της υπαγωγής του στα δικαιούμενα πρόσωπα, κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 2.

β. Παύσης της ανάγκης χρήσης του Λ.Ι.Χ. οχήματος.

γ. Διαπίστωσης της χρήσης του οχήματος για σκοπό διάφορο από εκείνο για τον οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία.

Αν σε περίπτωση ανάκλησης ο δικαιούχος δεν επιστρέψει τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες), η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών με πράξη της τα ανακαλεί αυτοδίκαια, ενημερώνοντας σχετικά την αρμόδια Αστυνομική Αρχή και παραγγέλλοντας ταυτόχρονα την αφαίρεση αυτών.

Άρθρο 4

Διαδικασία χορήγησης στοιχείων κυκλοφορίας

Ο νόμιμος εκπρόσωπος των δικαιούμενων προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, όπως αυτός προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον φορέα για την υποβολή αιτήσεων, σύμφωνα με το καταστατικό και τις εταιρικές αποφάσεις του φορέα, υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Απόφαση ή πράξη του αρμοδίου οργάνου διοίκησης, όπως αυτό ορίζεται στο καταστατικό, στην οποία αναφέρονται:

οι λόγοι που καθιστούν σκόπιμη και αναγκαία την θέση σε κυκλοφορία του Λ.Ι.Χ. οχήματος και τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά όπως κυβισμός, μικτό βάρος κ.λπ. του υπό ταξινόμηση οχήματος.

β. Ισχύον καταστατικό, εφόσον από την νομική μορφή του προσώπου προβλέπεται η ύπαρξη καταστατικού, συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί τροποποιήσεις, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η εκ του καταστατικού νόμιμη εκπροσώπηση.

γ. ΦΕΚ δημοσίευσης της απόφασης του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία χορηγείται Πιστοποίηση κατά τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Γ.Π:Π(2)γ/οικ. 34029/22.3.2012 (Β΄ 1163) κοινή υπουργική απόφαση για τα πρόσωπα της περ. ε΄ της παρ. 1.

δ. Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ένταξης στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας του Ενιαίου Μητρώου Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας του ν. 4622/2020 (Α΄ 27) για τα πρόσωπα της περ. ζ΄ της παρ. 1.

ε. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, για τα πρόσωπα της περ. η΄ της παρ. 1.

στ. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ή γνωστοποίηση εγκατάστασης, στην περίπτωση απαλλαγής από την υποχρέωση έγκρισης εγκατάστασης, που να έχει εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία της Οικείας Περιφέρειας, για τα πρόσωπα της περ. θ΄ της παρ. 1.

ζ. Εφόσον το πρόσωπο που ζητά τη θέση σε κυκλοφορία του Λ.Ι.Χ. αυτοκινήτου ανήκει στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) υποβάλλεται και εγκριτική απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολιτικής και Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων του υπουργείου Εσωτερικών.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος των δικαιούμενων προσώπων της παρ. 2 του άρθρου 1, όπως αυτός προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον φορέα για την υποβολή αιτήσεων, σύμφωνα με το καταστατικό και τις εταιρικές αποφάσεις του φορέα, υποβάλλει αίτηση, στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας όπου έχουν την έδρα ή το υποκατάστημα τα δικαιούμενα πρόσωπα, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού του φορέα στο Γ.Ε.ΜΗ. Στην περίπτωση μη υποχρέωσης καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλεται το ισχύον καταστατικό του φορέα, συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί τροποποιήσεις.

β. Απόφαση ή πράξη του αρμοδίου οργάνου διοίκησης, όπως αυτό ορίζεται στο καταστατικό, στην οποία αναφέρονται:

οι λόγοι που καθιστούν σκόπιμη και αναγκαία την θέση σε κυκλοφορία του Λ.Ι.Χ. οχήματος,

τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά όπως κυβισμός, μικτό βάρος κ.λπ. του υπό ταξινόμηση οχήματος.

γ. Ετήσιο Πίνακα Προσωπικού (Έντυπο Ε4) στον οποίο εμφαίνονται όλοι οι ενεργοί απασχολούμενοι μισθωτοί του φορέα ανά έδρα ή υποκατάστημα, όπως αυτός ισχύει κατά την υποβολή της αίτησης, καθώς και το ωράριο απασχόλησης αυτών, ο οποίος εκτυπώνεται από το πληροφοριακό σύστημα εξυπηρέτησης του υπουργείου Εργασίας («ΕΡΓΑΝΗ»).

δ. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ή γνωστοποίηση εγκατάστασης, στην περίπτωση απαλλαγής από την υποχρέωση έγκρισης εγκατάστασης, που να έχει εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία της Οικείας Περιφέρειας, για τα πρόσωπα της περ. α΄ της παρ. 2.

Κατόπιν εξέτασης της πληρότητας και ορθότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, αυτά αποστέλλονται με έγγραφο του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή Μεταφορών και Επικοινωνιών στον οικείο Περιφερειάρχη για την έκδοση εγκριτικής απόφασης για τη θέση σε δημόσια κυκλοφορία του Λ.Ι.Χ. αυτοκινήτου στο όνομα του ενδιαφερόμενου. Στο έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών και Επικοινωνιών διατυπώνεται γνώμη περί της σκοπιμότητας χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, με παράλληλη διαβεβαίωση ότι ο αιτών υπάγεται στα δικαιούμενα πρόσωπα του άρθρου 2. Για την αιτιολόγηση της σκοπιμότητας λαμβάνεται υπόψη η αναγκαιότητα μεταφοράς επιβατών για την εξυπηρέτηση του καταστατικού τους σκοπού. Η απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη είναι προαπαιτούμενη για την ταξινόμηση και τη χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες) στο Λ.Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Κατά την ταξινόμηση και τη χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες) κατατίθενται και τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας που χορηγείται στους δικαιούχους του άρθρου 2 πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώνονται:

α. στον χώρο των παρατηρήσεων και πέραν των άλλων τυχόν παρατηρήσεων (1η στήλη της ΟΨΗΣ Β΄) η παρατήρηση «ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΕΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΠΑΡ’ ΑΥΤΟΥ ΕΡΓΟΥ», κάνοντας χρήση του κωδικού 100 του συστήματος αδειών κυκλοφορίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

β. στον εθνικό κωδικό 28 (είδος αμάξης) ο κωδικός 112 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ, για τις περιπτώσεις που προορίζονται για την μεταφορά ατόμων με αναπηρία, ή ο κωδικός 222 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑ, για τις λοιπές περιπτώσεις των δικαιούμενων προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, ή ο κωδικός 102 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, για τα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 2».

Φωτογραφία: Eurokinisi

Διαβάστε επίσης:

Βήμα-βήμα η διαδικασία για την αποζημίωση στα τουριστικά λεωφορεία
Νέα παράταση στην προσωρινή ακινησία τουριστικών πούλμαν
Στο «σφυρί» βγαίνουν παλαιά λεωφορεία!

Δείτε ΟΛΕΣ τις τελευταίες ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν στο newsauto