Live Κίνηση
Περισσότερα
ΝΕΑ

Στο «σφυρί» η Αττική Οδός…

Ελλάδα 15:54
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Στο «σφυρί» η Αττική Οδός…

ΝΕΑ

Στο «σφυρί» η Αττική Οδός…

ΝΕΑ

Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για την παραχώρηση του γνωστού αυτοκινητοδρόμου από το ΤΑΙΠΕΔ.

Advertisement
Advertisement

Στην έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη νέα παραχώρηση μιας από τις σημαντικότερες οδικές υποδομές της χώρας, της Αττικής Οδού, προχώρησε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

Στο πλαίσιο υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος το ΤΑΙΠΕΔ προκήρυξε διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση των υπηρεσιών σχετικά με τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού για 25 έτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Αττική Οδός: Με μερίσματα-μαμούθ “πέθανε” χωρίς καμία… Ελπίδα

Advertisement
Advertisement

Ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας μέχρι τις 20 Απριλίου 2022 έως τις 17.00. Η υποβολή Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της Πρόσκλησης.

Το Ταμείο όρισε τις «Lazard» και «Τράπεζα Πειραιώς A.E.» ως χρηματοοικονομικούς συμβούλους, τη δικηγορική εταιρεία «Λαμπαδάριος & Συνεργάτες – Εταιρεία Δικηγόρων » ως νομικό σύμβουλο, καθώς και τις εταιρείες «Avaris», «Tolplan» και «Infrata» ως τεχνικούς συμβούλους σε σχέση με τον Διαγωνισμό και τη Συναλλαγή.

 

Advertisement

 

Advertisement

Η επισκόπηση της Αττικής Οδού

Η Αττική Οδός είναι ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος μήκους περίπου 70 χλμ., που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1990 με τη μέθοδο της παραχώρησης. Αποτελεί τον περιφερειακό της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας και τμήμα της σπονδυλικής στήλης του οδικού δικτύου του Νομού Αττικής. Πρόκειται για ένα προαστιακό οδικό δίκτυο και αυτοκινητόδρομο, με δύο ή τρεις λωρίδες κυκλοφορίας και μία λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.), ανά κατεύθυνση.

Σε ορισμένα τμήματα στο μέσον του αυτοκινητόδρομου, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κινείται ο προαστιακός σιδηρόδρομος, που δεν αποτελεί μέρος της σύμβασης παραχώρησης της Αττικής Οδού. Περαιτέρω, ο αυτοκινητόδρομος της Αττικής Οδού αποτελεί τον συνδετικό κρίκο του οδικού άξονα Π-Α-Θ-Ε (Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι), αφού συνδέει την Εθνική Οδό ΑθηνώνΛαμίας με την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, παρακάμπτοντας το κέντρο της Αθήνας. Ο αυτοκινητόδρομος έχει ελεγχόμενες προσβάσεις και αποτελείται από δύο κάθετα, διασταυρούμενα μεταξύ τους, τμήματα, την Ελεύθερη Λεωφόρο Ελευσίνας – Σταυρού – Σπάτων (Ε.Λ.Ε-Σ-Σ), μήκους περίπου 52 χλμ., και τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού (Δ.Π.Λ.Υ), μήκους περίπου 13 χλμ. Στην Αττική Οδό εντάσσεται και τμήμα της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω, μήκους περίπου 5 χλμ.

Advertisement

Για την είσπραξη των διοδίων, λειτουργούν επί του παρόντος 195 λωρίδες διοδίων σε 39 σταθμούς διοδίων (6 μετωπικούς σταθμούς διοδίων και 33 πλευρικούς σταθμούς διοδίων), που ομαδοποιούνται σε 5 Τομείς Διοδίων.

Επί του παρόντος, υπάρχουν δύο (2) Περιοχές Εξυπηρέτησης σε λειτουργία απέναντι και στις δύο πλευρές της Αττικής Οδού, η μία στα Σπάτα και η άλλη στον Ασπρόπυργο.

Μετά από διαγωνισμό, η παραχώρηση της Αττικής Οδού ανατέθηκε το 1996 στην κοινοπραξία με την επωνυμία «Αττική Οδός», ενώ η σχετική σύμβαση παραχώρησης υπεγράφη στις 23.05.1996 μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του παραχωρησιούχου. Η εν λόγω συμφωνία κυρώθηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο δυνάμει του ν. 2445/1996 (ΦΕΚ Α΄ 274).

Στο πλαίσιο του προαναφερθέντος Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης, το Ταμείο, δυνάμει της από 13.01.2022 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, αποφάσισε τη διακήρυξη διεθνούς διαγωνισμού δύο φάσεων για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης της χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένης της εκτέλεσης τυχόν έργων που μπορεί να απαιτηθούν για την εύρυθμη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου της Αττικής Οδού. Περαιτέρω, το Ταμείο, επί τη βάσει της ως άνω απόφασης, ενέκρινε τους όρους της Πρόσκλησης.

Σημειώνεται ότι η διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης θα είναι είκοσι πέντε (25) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 195/27.10.2011 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.

Οι στόχοι της συναλλαγής

Οι κύριοι στόχοι τους οποίους επιδιώκει το Ταμείο μέσω της Συναλλαγής είναι:

(α) η εξασφάλιση παροχής υψηλού επιπέδου συνδυασμένων υπηρεσιών λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένης της εκτέλεσης τυχόν έργων που μπορεί να απαιτηθούν για την εύρυθμη λειτουργία της Αττικής Οδού προς όφελος των τελικών χρηστών, και

(β) η μεγιστοποίηση του οικονομικού ανταλλάγματος που θα καταβληθεί στο Ταμείο στο πλαίσιο της Συναλλαγής.

 

Κριτήρια χρηματοοικονομικής επάρκειας

Κάθε Ενδιαφερόμενος πρέπει να αποδείξει κατά την Α΄ Φάση του Διαγωνισμού επαρκή χρηματοοικονομική ικανότητα να συνάψει και να λειτουργεί επιτυχώς τη Σύμβαση Παραχώρησης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποδείξουν με τον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τα ακόλουθα:

Σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος αποτελεί φυσικό πρόσωπο, ότι διαθέτει στην άμεση προσωπική κυριότητα και κατοχή του διαθέσιμα, ρευστοποιήσιμα και ελεύθερα βαρών χρηματοοικονομικά μέσα (η «Καθαρή Προσωπική Περιουσία»), με συνολική αγοραία αξία τουλάχιστον 400 εκατ. ευρώ. Για τον προσδιορισμό της Καθαρής Προσωπικής Περιουσίας λαμβάνονται υπόψη περιοριστικώς οι καταθέσεις μετρητών σε τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα σε κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή του Ο.Ο.Σ.Α. ή/και οι ρευστοποιήσιμες και μεταβιβάσιμες κινητές αξίες.

Στην περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος αποτελεί νομικό πρόσωπο [(πλην της επόμενης περίπτωσης (iii)], ότι διαθέτει σε ενοποιημένη βάση (εφόσον εφαρμόζεται) ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής που αντιστοιχούν, κατά μέσο όρο κατά τη λήξη των τριών (3) τελευταίων ελεγμένων οικονομικών χρήσεων πριν την Ημερομηνία Υποβολής, σε 400 εκατ. ευρώ τουλάχιστον.

Εάν ο Ενδιαφερόμενος, ειδικότερα, αποτελεί επενδυτικό κεφάλαιο (fund) ή εταιρεία επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων, ότι το ύψος της συνολικής αξίας ενεργητικού υπό διαχείριση ή των ενεργών, δεσμευμένων και μη επενδεδυμένων κεφαλαίων υπερβαίνει το ποσό των 2.000 εκατ. ευρώ, με βάση τις πλέον πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (ή τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ανάλογα με την περίπτωση) ή τις εκθέσεις ελεγκτών ή αντίστοιχων πιστοποιήσεων ελεγκτών εκδοθεισών εντός τριών (3) μηνών πριν από την Ημερομηνία Υποβολής.

Κριτήριο Τεχνικής Ικανότητας

Κάθε Προεπιλεγείς Επενδυτής οφείλει να καταδείξει με τη Δεσμευτική Προσφορά που θα υποβάλει κατά τη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού πρόσφατη αποδεδειγμένη εμπειρία στους τομείς της παροχής υπηρεσιών συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένης της εκτέλεσης τυχόν έργων που μπορεί να απαιτηθούν για την εύρυθμη λειτουργία αυτοκινητοδρόμων με Συμβατικό Σύστημα Συλλογής Διοδίων και Ηλεκτρονικό Σύστημα Συλλογής Διοδίων.

Ειδικότερα, οι Προεπιλεγέντες Επενδυτές πρέπει να αποδείξουν, υποβάλλοντας τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης που ορίζονται στην παράγραφο 10.7 της παρούσας, προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) συνεχών ετών κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή των Δεσμευτικών Προσφορών, στους τομείς της συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένης της εκτέλεσης τυχόν έργων που μπορεί να απαιτηθούν για την εύρυθμη λειτουργία τουλάχιστον μιας Παρόμοιας Υποδομής Αυτοκινητοδρόμου.

Σημειώνεται ότι την εμπειρία αυτή μπορεί να την επικαλεστεί και ένας Προεπιλεγείς Επενδυτής (ή σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, μέλος της Ένωσης Προσώπων) με άμεση συμμετοχή, με ποσοστό τουλάχιστον 20% και για χρονική περίοδο τουλάχιστον δύο (2) συνεχών ετών κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή των Δεσμευτικών Προσφορών, στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ή σε κοινοπραξία/Ένωση Προσώπων, στην οποία έχει ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης Παρόμοιας Υποδομής Αυτοκινητοδρόμου.

Πιέστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Αττική Οδό.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Αττική Οδός: Με μερίσματα-μαμούθ “πέθανε” χωρίς καμία… Ελπίδα
Προς Ραφήνα και Λαύριο επεκτείνεται η Αττική Οδός!
Αττική Οδός: Μοίρασε μέρισμα «μαμούθ» στου μετόχους της
Μειώστε ή καταργήστε τώρα τα διόδια στην Αττική Οδό…