Menu
Live η κίνηση | Τιμές Καυσίμων Podcasts | NewsAutoChoice

ΝΕΑ

Πότε επιστρέφεται το Τέλος Ταξινόμησης – Οι όροι και προϋποθέσεις

  • Γιώργος Κ. Ανδρής (ga@newsauto.gr)

Η ισχύς της Απόφασης της ΑΑΔΕ ξεκίνησε από τις 29 Μαρτίου 2021, όποτε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στην οποία ξεκαθαρίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις και διαδικασία για την επιστροφή του Τέλους Ταξινόμησης οχημάτων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 130 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

Στην Απόφαση καθορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει κάποιος για την επιστροφή του Τέλους Ταξινόμησης που βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε για οχήματα, τα οποία μετά τη θέση τους σε ανάλωση και την καταβολή του Τέλους Ταξινόμησης δεν ταξινομήθηκαν, με συνέπεια να μην κυκλοφορήσουν στο εσωτερικό της χώρας και αποτέλεσαν αντικείμενο εξαγωγής ή αποστολής σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Η επιστροφή του Τέλους Ταξινόμησης πραγματοποιείται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 32 «Αχρεωστήτως Εισπραχθέντα» του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265).

Δικαιούχος της επιστροφής είναι το πρόσωπο της παρ.  1 του άρθρου 130 του ν. 2960/2001, το οποίο αφού κατέβαλε το αναλογούν Τέλος Ταξινόμησης των οχημάτων, με την υποβολή του προβλεπόμενου κατά περίπτωση τελωνειακού παραστατικού, διασάφηση εισαγωγής ή ειδική δήλωση, εν συνεχεία πραγματοποίησε την εξαγωγή ή αποστολή τους σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.. Για την επιστροφή του Τέλους Ταξινόμησης ο δικαιούχος υποβάλλει στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές την αίτηση επιστροφής του άρθρου 4.

Δεν δικαιούνται επιστροφής του Τέλους Ταξινόμησης, πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί, βάσει τελεσίδικης ποινικής απόφασης για λαθρεμπορία ή για τα οποία έχει κριθεί τελεσίδικα με απόφαση διοικητικού δικαστηρίου ότι έχουν τελέσει λαθρεμπορία.

Η αίτηση επιστροφής του Τέλους Ταξινόμησης των οχημάτων του άρθρου 1, υποβάλλεται στο αρμόδιο τελωνείο της παρ. 1 του άρθρου 3, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος I, ανά ημερολογιακό τρίμηνο ή εξάμηνο ή εννιάμηνο ή έτος. Η αίτηση θεωρείται εμπρόθεσμη και γίνεται αποδεκτή, εφόσον υποβληθεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου εξαμήνου του έτους που ακολουθεί το έτος στο οποίο αυτή αφορά.

Η αίτηση επιστροφής αφορά σε οχήματα, τα οποία:

α) τέθηκαν, από το πρόσωπο του άρθρου 2, σε ανάλωση με καταβολή του Τέλους Ταξινόμησης και

β) μετά από την κατά τα ανωτέρω θέση τους σε ανάλωση, δεν ταξινομήθηκαν στο εσωτερικό της χώρας, αλλά κατά τη χρονική περίοδο στην οποία αφορά η αίτηση αποτέλεσαν, από το ίδιο ως άνω πρόσωπο, αντικείμενο εξαγωγής ή αποστολής σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και

γ) κατά την χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης επιστροφής του Τέλους Ταξινόμησης, έχει ολοκληρωθεί η εξαγωγή ή η αποστολή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.

Για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί εξαγωγές ή αποστολές οχημάτων σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. από τις 04 Δεκεμβρίου 2020, ημερομηνία ισχύος του ν. 4758/2020, έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και υπό την προϋπόθεση της τήρησης των λοιπών όρων και προϋποθέσεων της παρούσας, το διάστημα αυτό δύναται να συμπεριληφθεί στην πρώτη αίτηση επιστροφής τέλους ταξινόμησης κάθε δικαιούχου, ανεξάρτητα αν αυτή υποβάλλεται για το ημερολογιακό τρίμηνο, εξάμηνο, εννιάμηνο ή ολόκληρο το έτος 2021.

Με την ανωτέρω αίτηση συνυποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά, με εξαίρεση αυτά, τα οποία είναι ήδη διαθέσιμα στο τελωνείο επιστροφής και όσα αυτό υποχρεούται να αναζητήσει αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4325/2015:

α) σχετικό τελωνειακό παραστατικό, διασάφηση εισαγωγής ή ειδική δήλωση, με το οποίο τέθηκαν σε ανάλωση τα οχήματα και εισπράχθηκαν οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις,

β) το αντίτυπο Α’ του πιστοποιητικού ταξινόμησης των οχημάτων,

γ) τιμολόγια πώλησης για τα οχήματα που εξήχθησαν σε τρίτες χώρες ή παραδόθηκαν σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., καθώς και το τραπεζικό αποδεικτικό της συναλλαγής,

δ) ιδιωτικό συμφωνητικό για την μεταβίβαση της κυριότητας, όταν πρόκειται για ιδιώτες,

ε) φορτωτική υπογεγραμμένη από τον παραλήπτη στο εξωτερικό για την παραλαβή της συγκεκριμένης αποστολής, όταν πρόκειται για αποστολή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.,

στ) αντίγραφο του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων της οικείας περιόδου, στην οποία είναι καταχωρισμένη η συγκεκριμένη συναλλαγή που υποβλήθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., όταν η αποστολή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. πραγματοποιείται από επιχειρήσεις, και αντίγραφο της στατιστικής δήλωσης Intrastat αποστολής, στην οποία είναι καταχωρισμένη η συγκεκριμένη συναλλαγή, εφόσον υπάρχει υποχρέωση υποβολής,

ζ) πιστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής, σύμφωνα με τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις, διαδικασίες και διατυπώσεις περί εξαγωγής, όταν πρόκειται για εξαγωγή,

η) φορολογική ενημερότητα,

θ) ασφαλιστική ενημερότητα, όταν το προς επιστροφή πόσο υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ,

ι) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου του νόμιμου εκπροσώπου του, με σκοπό την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του ποινικού του Μητρώου από την αρμόδια αρχή,

ια) πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως από το Πρωτοδικείο, για τις επιχειρήσεις,

ιβ) πιστοποιητικό ισχύουσας νόμιμης εκπροσώπησης από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), για τα νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την νομική μορφή τους,

ιγ) γενικό πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ., για όλες τις δικαιούχους επιστροφής του Τέλους Ταξινόμησης επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους,

ιδ) βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης του taxisnet όπου περιλαμβάνονται τα στοιχεία, οι δραστηριότητες (Κ.Α.Δ.), καθώς και οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης,

ιε) αποδεικτικό στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού πίστωσης του ποσού της επιστροφής, όπου αναγράφεται η επωνυμία και ο αριθμός ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού και επιπλέον, όταν το δικαιούχο πρόσωπο αιτείται μεταφορά ποσού σε λογαριασμό του εξωτερικού, ο κωδικός BIC (SWIFT) της Τράπεζας,

ιστ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του αιτούντα στην οποία δηλώνεται ότι όλα τα υποβληθέντα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή και ότι δεν έχει καταδικαστεί για παραβάσεις της παρ. 2 του άρθρου 2.

Για την αποδοχή της αίτησης επιστροφής του Τέλους Ταξινόμησης, το αρμόδιο τελωνείο της παρ. 1 του άρθρου 3 ελέγχει:

α) εάν η αίτηση υποβλήθηκε στο αρμόδιο τελωνείο,

β) το εμπρόθεσμο της αίτησης,

γ) εάν ο αιτών έχει καταδικαστεί για παραβάσεις της παρ. 2 του άρθρου 2,

δ) την πληρότητα της αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

Όταν πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια, η αίτηση γίνεται αποδεκτή και αποστέλλεται σχετική ενημέρωση προς τον αιτούντα εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της. Ως ημερομηνία αποδοχής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της αίτησης.

Αν δεν πληρούνται τα κριτήρια των περ. β ή γ, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή και αποστέλλεται σχετική ενημέρωση προς τον αιτούντα για τους λόγους μη αποδοχής, εντός προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της.

Πιέστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη την Απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Διαβάστε επίσης:

Ποιοι απαλλάσσονται από Τέλη Κυκλοφορίας και Τέλος Ταξινόμησης
ΑΑΔΕ: Σε ποιους θα επιστραφεί το Τέλος Ταξινόμησης λόγω απόσυρσης
To online σύστημα τίναξε στον αέρα την Υπηρεσία Αξιών του Τελωνείου!

Δείτε ΟΛΕΣ τις τελευταίες ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν στο newsauto  

Οι υπόλοιπες ειδήσεις στο Πρώτο ΘΕΜΑ