Menu
Τιμές αυτοκινήτων | Live η κίνηση Τιμές Καυσίμων | Choice: Ηλεκτρικά

ΝΕΑ

Έτσι θα γίνονται οι νέες θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις οδήγησης

  • Γιώργος Κ. Ανδρής (ga@newsauto.gr)

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η προαγωγή της διαφάνειας, η διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και η γενικότερη προαγωγή του επιπέδου της οδικής ασφάλειας.

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και άλλες διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία».

Όπως τονίζει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής: «Με την προώθηση του παρόντος σχεδίου νόμου, και ειδικότερα με το Μέρος Β’ αυτού, επιχειρείται η αναμόρφωση του πλαισίου που διέπει την εκπαίδευση, τη θεωρητική εξέταση και πρακτική δοκιμασία υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης όλων των κατηγοριών οχημάτων, με σκοπό την προαγωγή της διαφάνειας, τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και τη γενικότερη προαγωγή του επιπέδου της οδικής ασφάλειας της χώρας. Επιχειρείται, επίσης, ο καθορισμός ενός συστήματος ελέγχου και εποπτείας των διαδικασιών θεωρητικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, καθώς και αξιολόγησης των εξεταστών των υποψήφιων οδηγών και οδηγών.

Με το Μέρος Γ’ του σχεδίου νόμου εισάγονται στην ελληνική έννομη τάξη ρυθμίσεις που αποσκοπούν, αφενός, στη δημιουργία ενός σαφούς και αποτελεσματικού νομικού πλαισίου το οποίο θα διέπει τον τρόπο καθορισμού προϋποθέσεων και διαδικασίας χαρακτηρισμού οχημάτων ως ιστορικού ενδιαφέροντος και, αφετέρου, στη βέλτιστη προσαρμογή του νέου νομικού πλαισίου στην σύγχρονη πραγματικότητα.

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.»

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 01/06/2021 και ώρα 16.00.

Αναλυτικά η διαδικασία των εξετάσεων

Το σχέδιο νόμου που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση περιγράφει αναλυτικά πως θα πραγματοποιούνται οι θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις για την απόκτηση άδειας οδήγησης.

Άρθρο 9 Διαδικασία θεωρητικής εξέτασης

1.Ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα των εξετάσεων την ημέρα και ώρα που αναγράφεται στο Δ.Ε.Ε. και επιδεικνύει στους επιτηρητές της θεωρητικής εξέτασης το Δ.Ε.Ε. και την ταυτότητά του ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή το διαβατήριό του ή, εφόσον δεν είναι Έλληνας πολίτης, την άδεια παραμονής του ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής.

2.Κάθε εξεταστικό κέντρο είναι εξοπλισμένο α) με φορητή συσκευή με την οποία ανιχνεύεται οποιαδήποτε μορφή ασύρματης επικοινωνίας και η οποία χρησιμοποιείται από τους επιτηρητές κατά την είσοδο των υποψηφίων στην αίθουσα των εξετάσεων, καθώς και κατά τη διάρκεια της εξέτασης, β) με φορητή κάμερα με αποσπώμενη κάρτα μνήμης, με την οποία πραγματοποιείται στιγμιαία λήψη φωτογραφίας κάθε υποψηφίου κατά την είσοδό του στο εξεταστικό κέντρο, πριν την έναρξη της διαδικασίας θεωρητικής εξέτασης και γ) με οθόνη η οποία αναπαράγει οπτικοακουστικό υλικό για την ενημέρωση της παρ. 4 πριν την έναρξη της θεωρητικής εξέτασης. Ο εξοπλισμός των περ. α), β) και γ) ελέγχεται και τίθεται σε λειτουργία με μέριμνα και ευθύνη των επιτηρητών της θεωρητικής εξέτασης.

3.Πριν την έναρξη της θεωρητικής εξέτασης των υποψηφίων οδηγών διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας σε δυο στάδια:

α) Σε πρώτο στάδιο, ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας διενεργείται από τους επιτηρητές της θεωρητικής εξέτασης βάσει των προσωπικών στοιχείων του υποψηφίου όπως εμφανίζονται στην οθόνη των υπολογιστών που βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο, στο Δ.Ε.Ε. και στα έγγραφα της παρ. 1. Ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή αναγραφή των προσωπικών του στοιχείων στα προαναφερόμενα έγγραφα. Αν, κατά τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας, διαπιστωθούν διαφορές στα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων, όπως αναγραμματισμός ονόματος, ο υποψήφιος αποβάλλεται από τη διαδικασία θεωρητικής εξέτασης με ευθύνη του υπεύθυνου της αίθουσας. Ο υποψήφιος που αποβάλλεται από τη διαδικασία έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση διόρθωσης των προσωπικών του στοιχείων στην αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών η οποία, μετά τη διόρθωση, επαναπρογραμματίζει τη συμμετοχή του υποψηφίου στη θεωρητική εξέταση.

β) Σε δεύτερο στάδιο, ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας διενεργείται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Για την εισαγωγή τους στο εξεταστικό σύστημα, οι υποψήφιοι κάνουν χρήση ψηφιακών διαπιστευτηρίων με δυνατότητα ταυτοποίησης δύο παραγόντων.

4.Ο υπεύθυνος της αίθουσας μεριμνά για τη σωστή τακτοποίηση των υποψηφίων στις θέσεις τους. Οι εξεταζόμενοι ενημερώνονται με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού για:

α) τη διαδικασία εισόδου στο εξεταστικό σύστημα,

β) τη διαδικασία της εξέτασης και τον τρόπο απάντησης των ερωτήσεων,

γ) την καθ΄ όλη τη διάρκεια της θεωρητικής εξέτασης απαγόρευση:

γα. της χρήσης οποιωνδήποτε βιβλίων και σημειώσεων,

γβ. της συνεργασίας ή συνομιλίας μεταξύ τους,

γγ. οποιασδήποτε παρέμβασης στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές,

γδ. της χρήσης κινητών τηλεφώνων, ακουστικών ή οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής επικοινωνίας,

γε. της χρήσης οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής ή έξυπνης συσκευής, όπως ηλεκτρονικά ρολόγια,

γστ. της απομάκρυνσης των υποψηφίων από τη θέση εξέτασής τους για οποιονδήποτε λόγο, πριν την ολοκλήρωση της θεωρητικής εξέτασης και του τελευταίου υποψηφίου,

γζ. της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή για οποιαδήποτε άλλη, πλην της εξέτασης, χρήση.

δ) τις επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε παράβασης.

5.Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στην παρ. 3 ελέγχων ταυτοπροσωπίας και, οπωσδήποτε, πριν την έναρξη της θεωρητικής εξέτασης, ο υπεύθυνος της αίθουσας ενημερώνει τους υποψηφίους και μεριμνά για την απενεργοποίηση, συλλογή και ασφαλή φύλαξη όλων των ηλεκτρονικών συσκευών των υποψηφίων.

6.Αν, κατά τη διενέργεια των ελέγχων ταυτοπροσωπίας της παρ. 3 ή κατόπιν άσκησης ελέγχου από τους επόπτες του Μητρώου Εποπτών του άρθρου 19, διαπιστωθεί απόπειρα τέλεσης ή τέλεση απάτης ή πλαστογραφίας ή παραπλάνησης των επιτηρητών της θεωρητικής εξέτασης ή των εποπτών ως προς την ταυτότητα του υποψηφίου, ή αν ο υποψήφιος καταλαμβάνεται να υποβοηθείται με οποιοδήποτε τρόπο ή να παραβαίνει την παρ. 4, ο υποψήφιος αποβάλλεται από τη διαδικασία θεωρητικής εξέτασης με ευθύνη των επιτηρητών της θεωρητικής εξέτασης, και σε περίπτωση παρουσίας Επόπτη με ευθύνη του Επόπτη, και ακυρώνεται το Δ.Ε.Ε., πέραν των τυχόν άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από τον Ποινικό Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄95). Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα επανέκδοσης του Δ.Ε.Ε. και εκ νέου προγραμματισμού της συμμετοχής του στη θεωρητική εξέταση μετά την πάροδο δυο (2) ετών από τη διαπίστωση της παράβασης. Για την επανέκδοση του Δ.Ε.Ε. και τη συμμετοχή του στη θεωρητική εξέταση, απαιτείται η εκ νέου ολοκλήρωση παρακολούθησης των ελάχιστων απαιτούμενων μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης που προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος και στο Παράρτημα ΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α’ 101).

7.Μετά το πέρας της θεωρητικής εξέτασης ο υπεύθυνος της αίθουσας μεριμνά για τη σύνταξη σχετικού πρακτικού διενέργειας θεωρητικής εξέτασης, το οποίο αποστέλλει, νομίμως υπογεγραμμένο, στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

Άρθρο 14 Πρακτική δοκιμασία

1.Μετά την επιτυχή θεωρητική εξέταση και την ολοκλήρωση της πρακτικής εκπαίδευσης, ακολουθεί η πρακτική δοκιμασία για την κατηγορία οδήγησης που έχει ζητήσει ο υποψήφιος οδηγός.

2.Η πρακτική δοκιμασία υποψηφίων οδηγών για την απόκτηση άδειας οδήγησης κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α χωρίζεται στα εξής τέσσερα (4) μέρη:

α. Προετοιμασία οδηγού και έλεγχοι ασφάλειας οχήματος κατά την οποία ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε προκαθορισμένες ερωτήσεις και να αποδείξει ότι διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για την προετοιμασία ασφαλούς οδήγησης του οχήματος.

β. Δοκιμασία ελιγμών, η οποία πραγματοποιείται εκτός οδικού δικτύου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ελιγμών.

γ. Πορεία, η οποία συνίσταται στον έλεγχο της οδηγικής ικανότητας και συμπεριφοράς του οδηγού, εντός οδικού δικτύου, σε φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας υπό την καθοδήγηση του εξεταστή.

δ. Πορεία χωρίς καθοδήγηση, η οποία συνίσταται στον έλεγχο της οδηγικής συμπεριφοράς του οδηγού και της ικανότητάς του για λήψη οδηγικών αποφάσεων, εντός οδικού δικτύου, σε φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας χωρίς την καθοδήγηση του εξεταστή.

3.Η πρακτική δοκιμασία υποψηφίων οδηγών για την απόκτηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β χωρίζεται στα εξής τέσσερα (4) μέρη:

α. Προετοιμασία οδηγού και έλεγχοι ασφάλειας οχήματος, κατά την οποία ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε προκαθορισμένες ερωτήσεις και να αποδείξει ότι διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για την προετοιμασία ασφαλούς οδήγησης του οχήματος.

β. Πορεία, η οποία συνίσταται στον έλεγχο της οδηγικής ικανότητας και συμπεριφοράς του οδηγού, εντός οδικού δικτύου, σε φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας υπό την καθοδήγηση του εξεταστή.

γ. Δοκιμασίες στάθμευσης οχήματος που συνίστανται στον έλεγχο της οδηγικής ικανότητας του υποψήφιου οδηγού να πραγματοποιήσει ελιγμούς στάθμευσης του οχήματος, με ή χωρίς οπισθοπορεία, εντός και εκτός οδικού δικτύου, σε επιτρεπόμενο χώρο στάθμευσης.

δ. Πορεία χωρίς καθοδήγηση, η οποία συνίσταται στον έλεγχο της οδηγικής συμπεριφοράς του οδηγού και της ικανότητάς του για λήψη οδηγικών αποφάσεων, σε φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας χωρίς την καθοδήγηση του εξεταστή.

4.Η πρακτική δοκιμασία υποψηφίων οδηγών για την απόκτηση άδειας οδήγησης κατηγορίας ΒΕ χωρίζεται στα εξής πέντε (5) μέρη:

α. Προετοιμασία οδηγού και έλεγχοι ασφάλειας οχήματος, κατά την οποία ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε προκαθορισμένες ερωτήσεις και να αποδείξει ότι διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για την προετοιμασία ασφαλούς οδήγησης του ρυμουλκού και ρυμουλκούμενου οχήματος.

β. Ζεύξη και απόζευξη ρυμουλκούμενου οχήματος, όπου ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε προκαθορισμένες ερωτήσεις για τον έλεγχο της ικανότητάς του να ζεύξει και να αποζεύξει με ασφάλεια το ρυμουλκούμενο όχημα.

γ. Πορεία, η οποία συνίσταται στον έλεγχο της οδηγικής ικανότητας και συμπεριφοράς του οδηγού, εντός οδικού δικτύου, σε φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας υπό την καθοδήγηση του εξεταστή.

δ. Δοκιμασίες οπισθοπορείας και στάθμευσης οχήματος που συνίστανται στον έλεγχο της οδηγικής ικανότητας του υποψήφιου οδηγού να πραγματοποιήσει ελιγμούς οπισθοπορείας και στάθμευσης του ρυμουλκού και του ρυμουλκούμενου οχήματος, εντός και εκτός οδικού δικτύου, σε επιτρεπόμενο χώρο στάθμευσης.

ε. Πορεία χωρίς καθοδήγηση, η οποία συνίσταται στον έλεγχο της οδηγικής συμπεριφοράς του οδηγού και της ικανότητάς του για λήψη οδηγικών αποφάσεων, σε φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας χωρίς την καθοδήγηση του εξεταστή.

5.Η πρακτική δοκιμασία υποψηφίων οδηγών για την απόκτηση άδειας οδήγησης κατηγορίας C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE χωρίζεται στα εξής πέντε (5) μέρη:

α. Προετοιμασία οδηγού και έλεγχοι ασφάλειας οχήματος, κατά την οποία ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε προκαθορισμένες ερωτήσεις και να αποδείξει ότι διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για την προετοιμασία ασφαλούς οδήγησης του οχήματος.

β. Ζεύξη και απόζευξη συρμού και αρθρωτού οχήματος, όπου ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε προκαθορισμένες ερωτήσεις για τον έλεγχο της ικανότητάς του να ζεύξει και να αποζεύξει με ασφάλεια τον συρμό ή το αρθρωτό όχημα.

γ. Πορεία, η οποία συνίσταται στον έλεγχο της οδηγικής ικανότητας και συμπεριφοράς του οδηγού, εντός οδικού δικτύου, σε φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας υπό την καθοδήγηση του εξεταστή.

δ. Δοκιμασίες οπισθοπορείας και στάθμευσης οχήματος που συνίστανται στον έλεγχο της οδηγικής ικανότητας του υποψήφιου οδηγού να πραγματοποιήσει ελιγμούς οπισθοπορείας και στάθμευσης του οχήματος, εντός και εκτός οδικού δικτύου, σε επιτρεπόμενο χώρο στάθμευσης.

ε. Πορεία χωρίς καθοδήγηση, η οποία συνίσταται στον έλεγχο της οδηγικής συμπεριφοράς του οδηγού και της ικανότητάς του για λήψη οδηγικών αποφάσεων, σε φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας χωρίς την καθοδήγηση του εξεταστή.

6.Για τον έλεγχο της ικανότητας, την αξιολόγηση των προσόντων και συμπεριφοράς, τη διάρκεια και τον τόπο εξέτασης των υποψηφίων οδηγών εφαρμόζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 51/2012 (A’ 101).

Άρθρο 15 Διαδικασία πρακτικής δοκιμασίας υποψήφιων οδηγών και οδηγών

1.Οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι υπεύθυνες για τον προγραμματισμό της πρακτικής δοκιμασίας, αφού προσκομισθεί το Δ.Ε.Ε. του υποψηφίου από τον ίδιο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό του και εφόσον αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο η καταβολή του προβλεπόμενου ποσού για την πρακτική δοκιμασία.

2.Η διενέργεια της πρακτικής δοκιμασίας όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης υποψήφιων οδηγών και οδηγών γίνεται αποκλειστικά με τα οχήματα και τις μοτοσικλέτες των σχολών οδηγών, με εξαίρεση τους οδηγούς του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 (A’ 101), οι οποίοι εξετάζονται με τα δικά τους οχήματα.

3.Η πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων οδηγών και οδηγών γίνεται σε εκπαιδευτικό όχημα της κατηγορίας για την οποία ο εξεταζόμενος έχει ζητήσει την άδεια οδήγησης, με την υποχρεωτική παρουσία εκπαιδευτή που έχει την κατάλληλη άδεια για τον σκοπό́ αυτό́.

4.Η πρακτική δοκιμασία όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης διενεργείται από έναν εξεταστή. Κατά τη διενέργεια πρακτικής δοκιμασίας υποψήφιων οδηγών και οδηγών αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων, παρίστανται μέσα στο όχημα ο εξεταστής, η θέση του οποίου βρίσκεται στο μπροστινό τμήμα του οχήματος, στη θέση του συνοδηγού, και ο εκπαιδευτής του εκάστοτε υποψήφιου οδηγού, η θέση του οποίου βρίσκεται στο οπίσθιο τμήμα του οχήματος. Η πρακτική δοκιμασία των υποψήφιων οδηγών και οδηγών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων πραγματοποιείται με τον υποψήφιο να επιβαίνει μόνος του επί της εκπαιδευτικής μοτοσικλέτας ή του εκπαιδευτικού μοτοποδηλάτου, ακολουθούμενος από εκπαιδευτικό όχημα.

5.Η πρακτική δοκιμασία υποψηφίου οδηγού και οδηγού, όπως και η πρακτική εκπαίδευσή του, γίνονται σε αστικές οδούς στις οποίες παρουσιάζονται βαθμοί δυσκολίας και συνθήκες παρόμοιες με αυτές που συναντά κάθε οδηγός. Επίσης, εφόσον είναι δυνατόν, χρησιμοποιούνται οδοί εκτός κατοικημένων περιοχών, οδοί ταχείας κυκλοφορίας και αυτοκινητόδρομοι.

6.Πριν την έναρξη της πρακτικής δοκιμασίας, οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί έχουν το δικαίωμα ελεύθερης οδήγησης έως πέντε (5) λεπτών χωρίς να υπόκεινται σε αξιολόγηση, εφόσον το επιθυμούν. Ο χρόνος ελεύθερης οδήγησης προσμετράται στον συνολικό χρόνο διεξαγωγής της πρακτικής δοκιμασίας.

7.Οι οδηγίες και οι παρατηρήσεις του εξεταστή πρέπει να δίδονται με τρόπο ώστε να μπορούν να γίνουν κατανοητές από τους υποψήφιους οδηγούς και οδηγούς.

8.Οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί που είναι κωφοί ή βαρήκοοι κατόπιν σχετικής δήλωσής τους επιτρέπεται να χρησιμοποιούν διερμηνέα ελληνικής νοηματικής γλώσσας ή χειλεανάγνωσης, η δαπάνη του οποίου βαρύνει τον ίδιο τον εξεταζόμενο. Ο διερμηνέας που προσέρχεται στον χώρο της πρακτικής δοκιμασίας με μέριμνα του εξεταζόμενου, διαθέτει σχετική πιστοποίηση από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδας ή το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών ή το Σωματείο Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, την οποία και επιδεικνύει στον εξεταστή.

9.Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία του εξεταστή με τον υποψήφιο οδηγό ή οδηγό στην ελληνική γλώσσα και εφόσον ο υποψήφιος οδηγός ή οδηγός δεν έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να έχει προσέλθει μαζί του πιστοποιημένος διερμηνέας της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, ο υποψήφιος δύναται να κάνει χρήση της Υπηρεσίας Εξ Αποστάσεως Διερμηνείας ή Χειλεανάγνωσης του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών μέσω βιντεοκλήσης, πριν της έναρξη της πορείας. Διαφορετικά, ο εξεταστής δεν διενεργεί την εξέταση.

10.Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής δοκιμασίας χορηγούνται η προσωρινή άδεια οδήγησης σύμφωνα με τα άρθρα 42 έως 47 του ν. 4663/2020 (Α’ 30) και στη συνέχεια η άδεια οδήγησης για την κατηγορία την οποία έχει ζητήσει ο ενδιαφερόμενος.

Φωτογραφία: Eurokinisi

Διαβάστε επίσης:

Αυτές είναι οι 10 αλλαγές στις εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος!
Έτσι θα οδηγείτε νόμιμα δίκυκλο έως 125 κ.εκ. με δίπλωμα αυτοκινήτου!
«Γρηγορόσημο» τέλος! Online ανανέωση διπλώματος και μεταβίβαση οχήματος

Δείτε ΟΛΕΣ τις τελευταίες ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν στο newsauto