Menu
Τιμές αυτοκινήτων | Live η κίνηση newsautoEXECUTIVE | newsautoCHOICE

ΝΕΑ

Εκπνέει η προθεσμία υποβολής για Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

  • Γιώργος Κ. Ανδρής (ga@newsauto.gr)

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19:00, που είναι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.

Στη δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» από τους Δήμους προχώρησε το Πράσινο Ταμείο. Η συγκεκριμένη δράση ανήκει στον Άξονα Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 και έρχεται να απαντήσει στην ανάγκη των Δήμων να καταρτίσουν ολοκληρωμένα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ), ώστε να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τις απαιτήσεις της ηλεκτροκίνησης.

Σε αυτή την πρόσκληση δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλοι οι μικροί ηπειρωτικοί Δήμοι, οι μικροί ορεινοί Δήμοι, καθώς και οι μικροί νησιωτικοί Δήμοι, σύμφωνα με το άρθρο 2Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Επιπλέον, σύμφωνα με απόφαση του Πράσινου Ταμείου, δυνητικοί δικαιούχοι είναι και όσοι Δήμοι δεν υπέβαλλαν πρόταση στην υπ’ αριθμό 7970/16-11-2020 πρόσκληση υποβολής προτάσεων «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», καθώς και όσοι ενταγμένοι Δήμοι της Α’ πρόσκλησης αιτήθηκαν από 1-10-2021 έως 10-10-2021 να συμπεριληφθούν στη Β’ πρόσκληση.

Στους δυνητικούς δικαιούχους παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προς ένταξη ήδη συμβασιοποιημένων υπηρεσιών ή υπηρεσιών των οποίων έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοπράτησης και καλύπτουν τα κριτήρια της επιλεξιμότητας που αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος.

Προϋποθέσεις είναι:

α) η υπογραφή της σύμβασης ή η ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης να έχει γίνει εντός του έτους 2021 και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης για τη μη άσκηση προσφυγών ή ενδίκων μέσων στα διάφορα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης και της απόφασης κατακύρωσης

β) να υπάρχει και να βεβαιώνεται η ομαλή εξέλιξή τους μέσω σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια Υπηρεσία του εκάστοτε δικαιούχου και

γ) να μην αποτελούν αντικείμενο συμπληρωματικής σύμβασης.

Για την πληρωμή της υπηρεσίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που διέπει τις γενικές υπηρεσίες, ο δικαιούχος θα υποβάλλει στο Πράσινο Ταμείο πλήρη σειρά δικαιολογητικών, όπως αυτά αναφέρονται στον οδηγό του προγράμματος.

Η πληρωμή από το Πράσινο Ταμείο θα γίνεται άπαξ με ένα παραστατικό, μετά την έγκριση του Σ.Φ.Η.Ο. από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή -εφόσον αυτή δεν υπάρχει- από το Δημοτικό Συμβούλιο του εκάστοτε Δήμου και μετά την κατάθεση του συνόλου των δικαιολογητικών προς το Πράσινο Ταμείο.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που σύνδεσμος δύο (2) ή περισσοτέρων Ο.Τ.Α. αποτελούν τον Φορέα Εκπόνησης του ΣΦΗΟ ή Φορέας Εκπόνησης είναι η Π.Ε.Δ. ή περισσότεροι Ο.Τ.Α. από κοινού βάσει προγραμματικής σύμβασης, απαιτείται έκδοση απόφασης από όλες τις συναρμόδιες Επιτροπές Ποιότητας Ζωής ή -για όσες από αυτές δεν υπάρχουν- από τα αντίστοιχα Δημοτικά Συμβούλια των συνεργαζόμενων Δήμων.

Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την παρούσα Πρόσκληση προεκτιμάται σε 3.000.000 ευρώ για το έτος 2021.

Οι προθεσμίες και πώς θα υποβληθούν οι αιτήσεις

Επισημαίνεται, ότι για κάθε Δήμο υπάρχει ο περιορισμός της υποβολής μιας (1) μόνο πρότασης για τα διοικητικά του όρια είτε οι προτάσεις υποβληθούν από το Δήμο είτε από αρμόδιο Σύνδεσμο ΟΤΑ είτε από Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ). Στην περίπτωση υποβολής πρότασης από Σύνδεσμο Δήμων ή Περιφερειακή Ένωση Δήμων το ανώτατο συνολικό ποσό χρηματοδότησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το άθροισμα των ποσών που δικαιούται κάθε επιμέρους Δήμος μεμονωμένα.

Στην περίπτωση που ορίζεται ως φορέας εκπόνησης Π.Ε.Δ., απαιτείται να γίνει προγραμματική σύμβαση μεταξύ των δικαιούχων ΟΤΑ και της ΠΕΔ.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την Δευτέρα 11 η Οκτωβρίου 2021 έως και την Παρασκευή 22η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19:00, που είναι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων. Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου.

Για την υποβολή, ο Δικαιούχος θα κάνει χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων του Πράσινου Ταμείου, χρησιμοποιώντας του κωδικούς που ήδη διαθέτει. Κατά το χρονικό διάστημα υποβολής, ο Δικαιούχος θα μπορεί να συμπληρώνει σταδιακά την πρότασή του και να την αποθηκεύει προσωρινά μέχρι την οριστική υποβολή.

Η οριστική υποβολή της γίνεται άπαξ και θα λαμβάνει αυτόματα Αριθμό Πρωτοκόλλου από το Πράσινο Ταμείο.

Μετά την «Οριστική Υποβολή» της πρότασης, είναι δυνατή η εκτύπωση της φόρμας με τον Αριθμό Πρωτοκόλλου και τα στοιχεία της αίτησης μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας του Πράσινου Ταμείου.

Διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις εξετάζονται άμεσα σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης, όπως αυτά προβλέπονται στον σχετικό Οδηγό.

Κάθε πρόταση που υποβάλλεται, αξιολογείται άμεσα χωρίς να απαιτείται να παρέλθει η προθεσμία υποβολής.

Εφόσον πληρούν το σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης επί ποινή αποκλεισμού τα έργα εντάσσονται, βάσει του προϋπολογισμού τους.

Για το σκοπό αυτό, προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου για την ένταξη της συγκεκριμένης πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του Χ.Π.. «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021».

Η απόφαση ένταξης της υπηρεσίας εκδίδεται με βάση τον προϋπολογισμό του, λαμβάνοντας υπόψη το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο» σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου.

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι δύνανται να ασκήσουν αίτηση θεραπείας (ένσταση) σχετικά με την απόφαση ένταξης στο Δ.Σ του Π.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2690/1999 ενώπιον του Πράσινου Ταμείου.

Η εν λόγω αίτηση θεραπείας υποβάλλεται ηλεκτρονικά άπαξ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου σχετικά με την μη ένταξη του προτεινόμενου έργου. Το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου αποφαίνεται επί των αιτήσεων θεραπείας (ενστάσεων) μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την υποβολή τους.

Προκειμένου το Πράσινο Ταμείο να προχωρήσει σε ένταξη, οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση τα εξής κριτήρια επί ποινή αποκλεισμού:

-Πληρότητα πρότασης (μέσω της Αίτησης Υποβολής).

-Επιλεξιμότητα-Συμβατότητα με την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09- 2020 απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4380/5.10.2020) «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.» με βάση την οποία ορίστηκαν οι τεχνικές οδηγίες των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

Για να θεωρηθεί μια πρόταση πλήρης και να ενταχθεί θα πρέπει να πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια στο σύνολό τους.

Τα κριτήρια αξιολόγησης και ο τρόπος ικανοποίησης αυτών καταγράφονται και στον Οδηγό Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος.

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί το σύνολο των αναφερομένων στο εδάφιο 10 «Υποχρεώσεις των χρηματοδοτούμενων φορέων» του Οδηγού Διαχείρισης του Χ.Π. Κάθε Δικαιούχος υποχρεούται να προχωρήσει σε δημοσίευση της Διακήρυξης (σε περίπτωση διαγωνισμού) ή της Πρόσκλησης (σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), έως 31/03/2022.

Σε αντίθετη περίπτωση, η υπηρεσία θα απεντάσσεται μετά από απόφαση ΔΣ του Πράσινου Ταμείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Πάνω από 250 Δήμοι με Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Πέντε ελληνικοί δήμοι υποψήφιοι στις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις της ΕΕ
Στα ηλεκτρικά οχήματα στρέφονται οι Δήμοι της χώρας

Δείτε ΟΛΕΣ τις τελευταίες ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν στο newsauto