Menu
Τιμές αυτοκινήτων | Live η κίνηση Τιμές Καυσίμων | newsAUTOChoice

ΝΕΑ

Διπλώματα: Αυξημένα μέτρα προστασίας σε εξετάσεις και μαθήματα

  • Γιώργος Κ. Ανδρής (ga@newsauto.gr)

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών επαναφέρει τα αυστηρότερα μέτρα με ισχύ έως και τις 2 Αυγούστου.

Νέα αυξημένα μέτρα προστασίας ενάντια στην εξάπλωση του κορωνοϊού λαμβάνει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στα μαθήματα αλλά και στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας οδήγησης.

Σε σχετική εγκύκλιο που υπογράφει ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης ξεκαθαρίζεται πότε πρέπει να έχουν γίνει τα self-test ή rapid-test για τους εξεταστές και εξεταζόμενους.

Ειδικότερα επισημαίνει ότι: «Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3276/24-07-2021 η με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ. 46819 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00».

Στη γραμμή 27 του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1 της νέας αποφάσεως παρατίθενται τα μέτρα, τηρουμένων των οποίων, από δημοσιεύσεώς της και για το χρονικό διάστημα ισχύος της, επιτρέπεται η διενέργεια

-των μαθημάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, θεωρητικής εξέτασης και των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς όλων των κατηγοριών

-των μαθημάτων περιοδικής κατάρτισης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) μεταφοράς εμπορευμάτων/επιβατών και των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων Π.Ε.Ι.

Τα μέτρα της νέας αποφάσεως εφαρμόζονται, μέχρι νεωτέρων οδηγιών, τηρώντας παράλληλα τα ακόλουθα:

1.Οι εμπλεκόμενοι που έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 απαιτείται να είναι εφοδιασμένοι και να επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού όπως αυτό εκδίδεται μέσω της σχετικής ιστοσελίδας που αναφέρεται στη (β) σχετική σε έντυπη είτε σε ψηφιακή μορφή μεταφορτωμένο σε κατάλληλο μέσο (όπως κινητό τηλέφωνο).

2.Οι λοιποί εμπλεκόμενοι που δεν θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με το αποτέλεσμα του ελέγχου νόσησης από τον COVID-19, ως εξής:

α) Για τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) ως εξάγεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα selftesting.gov.gr, είτε σε ψηφιακή μορφή μεταφορτώνοντάς το σε κατάλληλο μέσο (όπως κινητό τηλέφωνο), είτε σε έντυπη ή χειρόγραφη μορφή.

β) Για τον έλεγχο με τη χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test) σε έντυπη μορφή ως χορηγείται από το αναγνωρισμένο εργαστήριο που διενέργησε τον έλεγχο, είτε σε ψηφιακή μορφή μεταφορτωμένο σε κατάλληλο μέσο (όπως κινητό τηλέφωνο). Εξυπακούεται ότι γίνεται αποδεκτό τα αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου και με τη μέθοδο PCR.

3.Ο έλεγχος νόσησης από τον COVID-19 διενεργείται:

α) Από τον εκπαιδευόμενο, πριν:

-το διενεργούμενο μάθημα θεωρητικής ή πρακτικής εκπαίδευσης ή περιοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι., που διενεργείται οποιοσδήποτε από τους αναφερόμενους ελέγχους της παραγράφου 2, μια (1) φορά την εβδομάδα,

-τις θεωρητικές ή πρακτικές εξετάσεις όλων των κατηγοριών ή τις θεωρητικές ή πρακτικές εξετάσεις Π.Ε.Ι., που διενεργείται ο αναφερόμενος έλεγχος της παρ. 2β, έως και σαρανταοκτώ ώρες (48) ώρες πριν την ημέρα/ώρα διενέργειας των εξετάσεων.

β) Από τον εκπαιδευτή που διενεργεί μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης που διενεργείται οποιοσδήποτε από τους αναφερόμενους ελέγχους της παραγράφου 2, μία (1) φορά την εβδομάδα

γ) Από τον εκπαιδευτή και τον εξεταστή/επιτηρητή, δύο (2) φορές τουλάχιστον την εβδομάδα και σε κάθε περίπτωση τηρώντας χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ημερών μεταξύ διαδοχικών ελέγχων (ενδεικτικά, κάθε Κυριακή και Τετάρτη). Ένας εκ των δυο ελέγχων θα είναι της παρ. 2β και ο έτερος της παρ. 2α.

4.Το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή το αποτέλεσμα του ελέγχου νόσησης επιδεικνύεται:

-Από τον εκπαιδευόμενο, στον εκπαιδευτή πριν από κάθε διενεργούμενο μάθημα θεωρητικής ή πρακτικής εκπαίδευσης ή περιοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι., στον επιτηρητή πριν από κάθε θεωρητική εξέταση και στον εξεταστή πριν από κάθε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς ή πρακτική εξέταση Π.Ε.Ι.

-Από τον εκπαιδευτή, στον ιδιοκτήτη ή νόμιμο εκπρόσωπο της Σχολής/Κέντρου την επόμενη της διενέργειας του ελέγχου ημέρα προσέλευσης στη Σχολή/Κέντρο και στον εξεταστή πριν από κάθε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς ή πρακτική εξέταση Π.Ε.Ι., δηλαδή σε εξετάσεις που διενεργούνται μετά την Τετάρτη με επίδειξη του ελέγχου 2α θα επιδεικνύεται και το αποτέλεσμα του προηγηθέντος ελέγχου 2β της εβδομάδας που διανύεται.

-Από τον επιτηρητή/εξεταστή, στην αρμόδια για τον προγραμματισμό Υπηρεσία, όταν, κατά την κρίση της, του ζητηθεί. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται η διενέργεια των δυο τεστ της παρ. 2.

-Από κάθε εμπλεκόμενο, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε ενδεχόμενη περίπτωση ελέγχου.

Ειδικά για τη Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021, λόγω της αδυναμίας έγκαιρης ενημέρωσης των εμπλεκομένων, δύναται να εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, τα αναφερόμενα στην (α) σχετική απόφαση.

Παρακαλείται το σύνολο των εμπλεκομένων για την καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας προς την τήρηση των γενικότερων και ειδικότερων μέτρων που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της προστασίας της Δημόσιας Υγείας και της αντιμετώπισης των συνεπειών της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19.

Eίναι αποδεκτό και το πιστοποιητικό νόσησης/ανάρρωσης που εκδίδεται κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR ή κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), εντός τριάντα (30) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν. Ο πρώτος θετικός έλεγχος διενεργείται από α) δημόσια αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή β) εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο. Το ως άνω πιστοποιητικό επιδεικνύεται είτε εκτυπωμένο από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε σε ψηφιακή μορφή μεταφορτωμένο σε κατάλληλο μέσο (όπως κινητό τηλέφωνο) με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και είναι δυνατή η χρησιμοποίησή του από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του έως και την ημερομηνία λήξης της ισχύος του, που αναγράφονται σε αυτό.

Παρακαλείται το σύνολο των εμπλεκομένων για την καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας προς την τήρηση των γενικότερων και ειδικότερων μέτρων που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της προστασίας της Δημόσιας Υγείας και της αντιμετώπισης των συνεπειών της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Θεωρητικές εξετάσεις οδήγησης και την… Κυριακή!
Αυτές είναι οι 10 αλλαγές στις εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος!
Τέλος η ταλαιπωρία και το γρηγορόσημο! – Online η ανανέωση στα διπλώματα

Δείτε ΟΛΕΣ τις τελευταίες ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν στο newsauto