Menu
Τιμές αυτοκινήτων | NewsMoto newsautoCHOICE | Τιμές Καυσίμων

ΝΕΑ

Χάος στις οδικές μεταφορές θα προκαλέσει ένα άτακτο Brexit


Τεράστιο θέμα θα προκύψει με τους έξυπνους ταχογράφους στα φορτηγά διεθνών μεταφορών καθώς η Βρετανία δεν θα είναι πλέον μέλος της ΕΕ.

Μια πιθανή αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ χωρίς συμφωνία είναι αρκετή για να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στις οδικές μεταφορές καθώς μέχρι τώρα οι πιστοποιήσεις, οι έξυπνοι ταχογράφοι αλλά και οι έλεγχοι αφορούσαν σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Από την στιγμή που η Βρετανία θα αποχωρήσει αυτομάτως θα αποτελεί Τρίτη Χώρα με αποτέλεσμα τα οχήματα αλλά και οι οδηγοί τους να χρειάζεται να προμηθευτούν ειδικές άδειες ώστε να μπορούν να κυκλοφορούν εντός των οδικών αξόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ελληνικό υπουργείο Μεταφορών ετοιμάζεται πυρετωδώς για το ένα άτακτο Brexit και μάλιστα ήδη δημοσίευσε ακόμη μία σχετική εγκύκλιο που αφορά σε θέματα οδικών μεταφορών αλλά και των ταχογράφων των φορτηγών σε περίπτωση αποχώρησης της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία.

Ειδικότερα όπως επισημαίνεται: «1. Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Κατόπιν αιτήματος του ΗΒ η προθεσμία του άρθρου 50 (3) Συνθήκης ΕΕ παρατάθηκε έως τις 31 Οκτωβρίου 2019. Εάν το ΗΒ δεν  επικυρώσει μέχρι τότε την Συμφωνία Αποχώρησης (Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ C 144I της 25.4.2019, σ. 1 έως 184) ή δεν συμφωνηθεί νέα παράταση, από την 1η Νοεμβρίου 2019 («ημερομηνία αποχώρησης») το ΗΒ θα καταστεί «τρίτη χώρα», χωρίς μια συμφωνία που να διευκολύνει την ομαλή αποχώρησή του από την ΕΕ.

2.Σκοπός της παρούσας είναι η προετοιμασία των περιφερειακών υπηρεσιών μεταφορών, των αρχών οδικού ελέγχου του άρθρου 2 ν.3446/2006 και του άρθρου 3 της κ.υ.α. Γ438/οικ.28317/2481/2009 (Β’ 989) και των επιχειρήσεων του κλάδου μεταφορών για το ενδεχόμενο αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ χωρίς συμφωνία αποχώρησης στις 31 Οκτωβρίου 2019 ή σε νέα ημερομηνία που ενδεχομένως συμφωνηθεί μεταξύ ΕΕ και ΗΒ. Για τον σκοπό αυτό σας κοινοποιούμε στο πλαίσιο σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης τα εξής:

(α) τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/501 σχετικά με κοινούς κανόνες διασφάλισης βασικής συνδεσιμότητας των οδικών εμπορευματικών και οδικών επιβατικών μεταφορών όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση. Ο κανονισμός καθορίζει τα έκτακτα, προσωρινά μέτρα που θα ισχύσουν στις οδικές εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές σε περίπτωση αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ χωρίς συμφωνία αποχώρησης.

(β) την από 19 Ιανουαρίου 2018 ανακοίνωση της Ε. Επιτροπής προς τους ενδιαφερομένους με τίτλο «Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και κανόνες της ΕΕ στον τομέα των οδικών μεταφορών», στα ελληνικά. Η ανακοίνωση εξηγεί τις επιπτώσεις της αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ σε θέματα εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα και στην αγορά των οδικών εμπορευματικών μεταφορών (κανονισμοί 1071/2009, 1072/2009 και 1073/2009).

(γ) την από 22 Ιουλίου 2019 ανακοίνωση της Ε. Επιτροπής προς τους ενδιαφερομένους με τίτλο «Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και κανόνες της ΕΕ για τους ταχογράφους στις οδικές μεταφορές», που αφορά θέματα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 165/2014.

3.Οι ρυθμίσεις του κανονισμού 2019/501 και τα αναφερόμενα στις ανακοινώσεις υπό (β) και (γ) ανωτέρω θα ισχύσουν μόνο σε περίπτωση αποχώρησης του ΗΒ χωρίς συμφωνία. Σε περίπτωση που επικυρωθεί η υπάρχουσα ή τυχόν νεότερη συμφωνία αποχώρησης, θα ισχύει ό,τι αναφέρει η συμφωνία. Για την υπάρχουσα Συμφωνία Αποχώρησης (ανωτέρω, αρ.1) αναφέρουμε επιγραμματικά ότι προβλέπει μεταβατική περίοδο μετά την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ (άρθρο 126), στη διάρκεια της οποίας το ενωσιακό δίκαιο θα εφαρμόζεται στο ΗΒ, με επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων της Συμφωνίας (άρθρο 127). Αυτό σημαίνει ότι, εάν τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία, οι κανονισμοί (ΕΚ) 1071/2009, 1072/2009, 1073/2009 και (ΕΕ) 165/2014 θα συνεχίσουν να ισχύουν για το ΗΒ στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

4.Με νεότερη εγκύκλιό μας θα σας γνωστοποιήσουμε την τελική ημερομηνία αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ, τη θέση ή μη σε ισχύ συμφωνίας αποχώρησης και τους όρους αυτής, ενώ θα δοθούν οι αντίστοιχες οδηγίες για τους οδικούς ελέγχους.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την προετοιμασία των υπηρεσιών και των οργάνων ελέγχου σας.»

Παράλληλα η αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ θα επηρεάσει πάρα πολλούς τομείς στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Ειδικότερα οι οδηγοί μεταφορείς ή διαχειριστές μεταφορών θα χάσουν το Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας και πλέον θα πρέπει να έχουν την ειδική βεβαίωση των οδηγών από Τρίτες Χώρες.

Επίσης μετά την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ θα παύει να ισχύει το Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας οδηγών οπότε για να την ανανεώσουν θα πρέπει να το πραγματοποιήσουν σε κάποιο άλλο κράτος-μέλος.

Η κατοχή κοινοτικής άδειας αποτελεί προϋπόθεση για την διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων στην Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1072/2009. Οι εν λόγω κοινοτικές άδειες μπορούν να εκδίδονται μόνον από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο μεταφορέας και όπου ο εν λόγω μεταφορέας έχει δικαίωμα να εκτελεί διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτων. Από την ημερομηνία αποχώρησης, οι κοινοτικές άδειες που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου θα παύσουν να ισχύουν στην ΕΕ-27. Οι μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα έχουν πλέον πρόσβαση στην εσωτερική αγορά οδικών μεταφορών της Ένωσης.»

Επίσης τεράστιο θέμα θα προκύψει με τους έξυπνους ταχογράφους στα φορτηγά διεθνών μεταφορών καθώς η Βρετανία δεν θα είναι πλέον μέλος της ΕΕ οπότε θα προκύψουν πολύ μεγάλα προβλήματα στην συνδεσιμότητα των συστημάτων με τις Αρχές των κρατών-μελών όπου θα κινούνται τα οχήματα.

Δημοφιλή στο Protothema.gr